Hedens förskola

Lägg till i Mitt Boden Ta bort från Mitt Boden

Hedens förskola ligger i Hedens by ca 7 km utanför Boden. Vi är en enavdelningsförskola som finns i fina lokaler inne i skolbyggnaden. Vi ser det som en stor fördel att vara placerade i skolan då vi kan arbeta med den röda tråden från förskolan och ända upp till skolan. Att vara placerad i skolan gör att övergången från förskola till skola blir väldigt naturlig för barnen eftersom att de redan känner sig trygga med lokalerna och känner till pedagogerna på skolan. 

Vår profil

Vår grundsyn är det kompetenta barnet. Vi strävar efter självständiga barn som tar egna initiativ till sitt eget lärande genom nyfikenhet, glädje, gemenskap, kommunikation och intresse. Vi lägger stor vikt på matematik och på språkinlärning.

Empati 

Vi uppmuntrar och stärker barnens medkänsla för varandra. Barnen ska känna att de trivs, mår bra och har roligt på förskolan. En förutsättning för detta är att barnen känner sig trygga med kamraterna, pedagogerna och den lärande miljön. Vårt mål är att möta varje barn så att de får möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar. 

Barns inflytande

Vi på Hedens förskola arbetar efter att vara lyhörda på barnens tankar, idéer och intressen.  Vi utgår alltid från barnen när vi planerar vår verksamhet, och olika teman som vi arbetar med på förskolan ändras ofta när nya tankar och idéer från barnen kommer upp. Vi vill ta vara på barnens önskemål och vara medforskande vuxna tillsammans med barnen i det pedagogiska arbetet på vår förskola. På våra samlingar och i vårt vardagliga arbete låter vi alla barnen komma till tals så att de utvecklar sin vilja att utöva inflytande och att våga. Barnen ska känna att de har en meningsfull tid på förskolan och att de får lära om demokrati i praktiken. Alla barn är unika och vi vill att alla barn ska känna att de har inflytande över sin dag. Vi har många olika aktivitetslådor som barnen får välja att sitta och arbeta med. Innehållet i dessa lådor byts ständigt ut efter barnens önskemål.

Föräldrasamverkan

Vi har föräldramöten och utvecklingssamtal varje år där vi träffas och samtalar med föräldrarna. Vi har en gemensam sluten facebookgrupp där vi samverkar och där alla kan komma till tals digitalt. I denna facebookgrupp dokumenterar vi även barnens dag på förskolan så att föräldrarna får stor inblick över deras barns vardag och vad de lär sig på förskolan. Det är givetvis frivilligt att delta i förskolans facebookgrupp.

Vid behov har vi ett förskoleråd varje termin där representanter från föräldrarna, personal och förskolechef träffas och diskuterar aktuella frågor. Där kan du som förälder vara med och påverka och känna delaktighet i vår förskola.

Den fria leken

Vi värnar om den fria leken som är en väldigt viktig del under dagen. I den fria leken lär sig barnen om hur världen fungerar genom att de kan leva sig in i olika fantasiroller. Barnen leker sin verklighet, utvecklar sitt tankesätt och bearbetar händelser runt omkring dem. I leken får de lov att låtsas och det är tillåtet att ”prova” sina känslor. I den fria leken får barnen möjlighet att uttrycka sig både verbalt och kroppsligt. Barnen lär sig demokrati, solidaritet och att hantera det sociala samspelet. 

Relaterat innehåll
Ansökan till förskola
Vad gäller vid ansökning till förskola Bodens kommun garanterar plats vid förskola i kommunen förutsatt att ansökan om plats lämnas in senast fyra månader innan önskat datum för placering. Vård…
OB-barnomsorg
Anmälan om behov När du ska ansöka om plats vid Ob-omsorgen är det viktigt att du läst de riktlinjer som finns och att du gör en fullständig ansökan. Om ansökan inte är fullständig kan den inte han…