Examensjobb inom samhällsbyggnad

Examensjobb inom samhällsbyggnad

Boden är inne i en spännande tillväxtresa, där den gröna omställningen är en viktig del. Bodens kommun behöver i denna omställning hjälp att framtidssäkra att vi klarar vårt uppdrag mot våra medborgare.

Boden är inne i en spännande tillväxtresa, där den gröna omställningen är en viktig del. Bodens kommun behöver i denna omställning hjälp att framtidssäkra att vi klarar vårt uppdrag mot våra medborgare.

Vi behöver dig som student som en del i detta arbete, och bjuder därför in dig att göra ditt examensjobb hos oss.

Det är en chans för dig att få bidra till samhällsutvecklingen. Samtidigt som det ger möjlighet till att bygga nätverk, och kanske är det första kontakten till ditt framtida arbete.

Uppdraget kan formas så att det passar både dig som student, och oss som arbetsgivare.

 

De olika examensjobben vi erbjuder

Ledning och Stab

Allt inom samhällsbyggnadsområdet. Rekryteringsstrategier för att nå kvinnor till våra jobb.

Tekniska

Effektivisering: Andra modeller för klippning av gräsytor.

Tätortsnära skog och slyröjning.

Ta fram nya förslag på växtlighet och öka artrikedomen inom vår zon mm.

Trafikenheten

Olika typer av betalparkeringslösningar. Olika typer av utredningar/ex jämföra olika typer av trafiksäkerhetslösningar. Teknisk handbok.

VAA

Beteendeförändring sopsortering flerbostadshus – hur får vi alla att recirkulera och sortera hållbart?

Effektivitet i avloppsledningsnät för ökad miljönytta – Proaktiv mätning, styrning och AI-teknik

Analys av dagvattenstrategi Boden – vad ger mest bang for the buck?

Variationer i älvsvattenkvalitet på lång sikt – vilken förbehandling och rening kommer krävas av vattenkrävande industri som nyttjar älven som processvatten?

Fraktionering av avfall  – mosa eller finsortera? Utvärdering av cirkulära strategier för att hantera metallrikt avfall och elektronik vid fullskalig demontering av elektronikavfall mm.

Miljö och bygg

Ex inom förorenade områden, avlopp, kan finnas flera områden.

Berätta mer om samhällsomställningen

Boden ligger i hjärtat av en extremt etableringsintensiv region och är en viktig del i den gröna globala samhällsomställningen. Här satsar H2GS på en integrerad produktionsanläggning av grönt stål och strax intill byggs parallellt världens, förmodligen, största produktionsenhet av vätgas. Här skapas ett samhälle i tillväxt, rustat för framtidens utmaningar, med smarta och hållbara lösningar för samverkan, boende, transporter, vardagen och en satsning på modernt företagande. Boden är platsen för dig som vill bidra till satsningar kring vår tids största utmaningar och som vill lämna över något för framtida generationer att vidareutveckla. Här tänker vi smart när vi nu får chansen att bygga något nytt, hållbart och smått unikt.

Om samhällsbyggnadsförvaltningen

Bodens kommuns samhällsbyggnadsförvaltning är en stor organisation bestående av flertalet olika verksamheter, här är några dem: 

Fastighetsavdelningen: utvecklar och underhåller kommunens fastighetsbestånd.

Fysisk planering: samhällsplanerar kommunens mark och områden.

Vatten, Avlopp och Avfall: bygger ut och underhåller samt utvecklar avfallshantering till återbrukshantering.

Tekniska avdelningen: trafikplanering, gator och vägar, gång och cykel samt utvecklar grönområden. 

Projekt och investering: Projektleder alla bygg- och entreprenadprojekt för hela kommunen.

Miljö och Bygg: handlägger bygglov och utför kontroller inom kommunen, bland annat inom miljö och hälsoskydd.

Vi tar gärna emot förslag på ämnen du tycker vore intressant att skriva examensarbetet om! Eller så kommer vi på ett ämne tillsammans! Vi skulle gärna se att du vinklar ditt exjobb mot några av våra utvecklingsmål: cirkulär ekonomi, miljö, social hållbarhet och gröna attraktiva mötesplatser. 

Exempel på förslag för exjobb eller praktik: 

  • Analysera processer i byggprojekt i syfte att effektivisera och stärka kvalitén 

  • VA-projektledning 

  • Verksamhetsutveckling genom processkartläggning och åtgärdsförslag för effektivisering 

  • Miljöhänsyn i upphandlingar (klimat, cirkulär ekonomi) 

  • Effektiv överlämning från projektfas till drift 

  • Sociala hänsyn i entreprenader för att stärka en god arbetsmiljö för medarbetare hos underleverantörer. 

  • Digitalisering av samhällsbyggnadsprocesser. Att utveckla den virtuella kartan över infrastrukturen i Bodens kommun 

  • Säker och effektiv hantering av handlingar i entreprenader, från förfrågning till arkivering 

  • Lokalförsörjningsprocesser som stödjer verksamhetsbehov 

Ta kontakt

Examensjobb Camilla