Nybyggda förskolor

Nybyggda förskolor

I Boden satsar vi på våra yngsta medborgare. Fram till 2025 lägger vi 250 miljoner kronor på att bygga fyra nya förskolor. Det är en satsning som saknar motstycke i vår tid i Norrbotten. 

Våra nya förskolor byggs utifrån funktion, barnens behov och pedagogernas arbetsmiljö. Här finns portaler för olika åldrar och torg där barnen kan mötas, möbler och fönster i barnens höjd och utvecklande lärmiljöer. 

De kommande åren planeras även en ny förskola på Sandenområdet och i Trångfors. Dessutom renoverar och bygger vi ut tre av våra befintliga förskolor.

Samtidigt satsar vi också på skolor där vi bland annat bygger ut Mårängskolan på Sävastön med en helt ny skolbyggnad och bättre trafiklösning. 

Bakgrunden är att vi blir allt fler bodensare samtidigt som barngrupperna ska minskas till 15 barn. Två av förskolorna står redan klara, Björkdungens förskola i centrum och Lunda förskola i Sävast som öppnade i februari 2021. 

Nybyggnation

Totalt satsar utbildningsförvaltningen nu cirka 250 miljoner på att bygga fyra nya förskolor, vilket är den största riktade satsningen på kvalitativ utveckling för barn och unga i Bodens kommun. Björkdungen stod klar 2019. Lunda förskola stod klar 2021.

Ansök i tid 

Du som har barn och planerar att flytta till Boden ska ansöka om plats på förskola eller fritidshem minst fyra månader innan önskat placeringsdatum. Du ansöker via vår e-tjänst. I Boden har alla barn rätt till 15 timmars allmän och avgiftsfri förskola från och med höstterminen det år barnet fyller tre, oavsett om föräldrarna arbetar eller studerar.  

Alltid i närheten 

Det finns hela 13 kommunala förskolor runt om i kommunen, för att du och din familj ska kunna njuta av närhetslivet och slippa köriga morgnar var ni än bor. Vi erbjuder även OB-omsorg för er som arbetar kvällar och helger. I Boden finns också sju fristående förskolor och tre pedagogiska verksamheter.

Här nedan ser ni en lista på vad som sker de närmaste åren. Förändringar fram till 2025. Varje år fastställs objekten för att säkerställa att utvecklingen följer befolkningsprognosen.   

 • Björkdungens förskola, sex portaler
 • Kyrkkläppens förskola, fyra portaler, stängd för ombyggnation 2022-2023 
 • Rörvikens förskola, fyra portaler
 • Strandens förskola, fyra portaler
 • Ny förskola på Sandenområdet, åtta portaler, under planering för kommande projektering
 • Kristallkulan, sju portaler
 • Perbackens förskola, två portaler
 • Fagernäs förskola, fem portaler
 • Nybyggnad i Trångfors med sex portaler, beräknas stå klar hösten 2023. Trångfors, Hamptjärnmoran och Heden förskola avvecklas hösten 2023
 • Tallbackens förskola, fyra portaler
 • Lunda förskola, åtta portaler 
 • Örtavallens förskola, fyra portaler, under planering för kommande renovering
 • Mumindalens förskola (Unbyn), två portaler
 • Bredåkers förskola (Södra Bredåker), tre portaler
 • Gunnarsbyns förskola (Gunnarsbyn), en portal

Enskild verksamhet kallas förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg som bedrivs i privat regi eller t ex. föräldra- eller personalkooperativ. Vill du att ditt/dina barn ska börja där kontaktar du själv respektive förskolan eller pedagogisk omsorg. 

 • Trollskogen (pedagogisk omsorg)
 • Små hopp i Boden (pedagogisk omsorg)
 • Vikingaskeppets familjedaghem (pedagogisk omsorg)
 • BarnCompaniet (förskola)
 • Fröets förskola 
 • Mimers Brunns förskola 
 • Skogså friförskola
 • Svartlå förskola
 • Kids Corner (förskola)

OB-omsorg

Bodens kommun erbjuder vårdnadshavare som arbetar kvällar och helger omsorg för barn under tid då förskola och fritidshem inte är öppet. Verksamheten vänder sig till familjer vars barn är inskrivna i förskola eller fritids, barn 1-12 år.

Personalen som arbetar hos oss är utbildad och har erfarenhet av barn och omsorg. Verksamheten utgår från barnen och helgerna planeras efter barnens behov och önskemål samt förutsättningar. Utevistelse, utflykter, spel och hjälp med läxor är exempel på aktiviteter. Alla dagens mål serveras och maten lagas av kockar på förskola. 

Idag är OB-omsorgens verksamhet på Kyrkkläppens förskola. Från och med mars 2022 ska Kyrkkäppens förskola totalrenoveras. I och med det flyttar OB-omsorgen sin verksamhet permanent till Björkdungens förskola. Björkdungens förskola är också en nyrenoverad förskola.

Vid bedömning av behov av plats utgår Bodens kommun alltid från barnets bästa, och bedömningen utgår alltid från att barnet ska vistas hos vårdnadshavare när den andra är i arbete.

När du ska ansöka om plats vid Ob-omsorgen är det viktigt att du läst de riktlinjer som finns och att du gör en fullständig ansökan. Om ansökan inte är fullständig kan den inte handläggas. Båda vårdnadshavare måste vara införstådda med att ansökan görs och godkänt denna.  Vid beslut om plats begränsas den antingen med tid eller i enlighet med tidsbegränsad anställning. Detta kan du läsa mer om i våra riktlinjer. 

Hur du ansöker: 

 • Använd blanketten ansökan om ob-omsorg  (Båda vårdnadshavare ska skriva under ansökan)

 • Bifoga arbetsgivarintyg där arbete med ob-tider framgår (intyg för båda vårdnadshavare) 

 • Bifoga arbetstidsschema för minst sex veckor  
  (schema för båda vårdnadshavare) 

 

Lämna in komplett ansökan (inkl. bilagor) till Medborgarservice eller skicka till:

Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen  

Utbildningsadministrationen  

Förskola och fritidshem  
Sanden  
961 86 Boden 

Platsen kan nyttjas under verifierad arbetstid inklusive restid. Schema ska inlämnas till personal på OB senast två veckor i förväg. Vid akut påkommet behov ska meddelande göras senast 48 timmar i förväg. Vid behov som uppkommer efter 48 timmarsgränsen kan plats nyttjas endast om det är praktiskt möjligt för OB-verksamheten.

Förskolans uppgift är att i nära samarbete med hemmet främja en allsidig, social, fysisk och språklig utveckling hos varje barn. Arbetet sker i enlighet med 1998 års läroplan för förskolan. Leken, grunden för utveckling och lärande, är ett dominerande inslag i verksamheten. Vår förskolepersonal arbetar under tystnadsplikt enligt Sekretesslagen. Vid misstanke om att barn far illa har vår personal anmälningsskyldighet enligt Socialtjänstlagen.

Arbete mot kränkande behandling

Inga barn ska utsättas för kränkande behandling eller utanförskap. Alla vuxna agerar tydligt för att visa att detta inte tolereras samt följer gällande likabehandlingsplan. På Bodens förskolor är det nolltolerans.

Inflytande och delaktighet

Dialog och delaktighet för barn/ungdomar, pedagoger och föräldrar är en självklarhet för den kommunala verksamheten. Hos oss erbjuds föräldrar en variation av möjligheter till delaktighet t.ex. dagliga positiva dialoger med våra anställa och delaktighet i Verksamhetsråd.

Föräldrar till barn i förskolan upplever att de har inflytande över verksamheten.

Vi erbjuder dig som vårdnadshavare minst två utvecklingssamtal per år om ditt barn.

Livslångt lärande

Förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande som är lustfyllt, tryggt och lärorikt. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet med en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet.

Säker miljö

Barn i våra förskolor har en säker inomhus- och utomhusmiljö.