Prästholmsskolan

Lägg till i Mitt Boden Ta bort från Mitt Boden

Prästholmsskolan finns i Bodens nedre stadsdel, ett hundratal meter från det vackra Brännastrand i Bodens centrum. Utemiljön är vacker och består av gräsytor, lekparker, lekställningar för att ge goda möjligheter till leklust.

Vår skola är är uppdelad i tre byggnader, huvudbyggnaden, Prinsenhuset samt en byggnad med idrott, träslöjd och restaurang. Byggnaderna ligger intill varandra. Prästholmsskolan är en F-6 skola med grundskola och grundsärskola integrerade i byggnaderna. 

Här möts olika erfarenheter och kunskaper som formar idéer och tankar om framtiden. Skolans arbete präglas av ett språkutvecklande arbetssätt där  pedagogerna använder genrepedagogik som en metod. Att lära av varandra i en mångkulturell kontext är en stor tillgång på vår skola. Vernissage, Öppet Hus och konserter är fönster för att visa delar av elevernas arbete. Den inre skolmiljön och ett stort pedagogiskt engagemang är goda förutsättningar till lärande. 

Prästholmsskolans vision

Prästholmsskolan är en skola som ger eleverna en trygghet i vardagen och där vi har fokus på goda kunskaper i svenska, matematik och engelska. Detta ger en god plattform för livet. Våra ledord är  kunskap, trygghet, trivsel och studiero.

Hur skall vi nå vår vision?

 • Genom att nyttja vår skolas mångfald och lära av varandra
 • Aktiva vuxna som deltar och leder pedagogiska utevistelser
 • Engagerande, kreativa pedagoger som visar ett tydligt ledarskap och skapar goda relationer med elever och vårdnadshavare
 • Rörelse i vissa klasser på schemat som ett komplement till idrotten
 • Lärarledd läxläsning/studiestöd några dagar i veckan
 • Genrepedagogik som genomsyrar en del av undervisningen
 • Starkt elevhälsoarbete för att tidigt och effektivt ge stöd till elever med behov av stöd
 • Pedagoger som använder sina kollegor i arbetslaget som stöd och bollplank och utvecklas tillsammans i ett kollegialt arbetssätt
 • Kontinuerlig fortbildning av pedagogerna, t e x specialpedagogiska lyftet, mattematiklyftet, läslyftet, utomhuspedagogik m.m

MÅL för kunskapsutvecklingen hos eleverna:

– Att förbättra måluppfyllelsen med 10% varje läsår i ämnena svenska, engelska och matematik.

Metoder för att kolla att vi når vår vision, d v s uppföljning.

 • Fokusgrupper, elevintervjuer samt enkäter
 • Kartläggning via IST-lärande, nationella prov, Skolverkets bedömningsstöd och den kommunala avstämningsplanen
 • Kontinuerligt arbete med arbetsmiljökartläggning bland pedagoger och elever

Prästholmsskolans anpassade grundskola

Här finns anpassad grundskola integrerad i Prästholmsskolan, som är en låg och mellanstadieskola belägen i den nedre stadsdelen i Boden. Här går elever mellan 7 – 12 år fördelade i olika grupper beroende på förutsättningar och behov.

Det finns också en särskild fritidsverksamhet. I den obligatoriska anpassade grundskolan går elever med funktions hinder som inte kan nå målen i grundskolan.

 • Varje elev har ett individanpassat schema.
 • Eleverna undervisas i samma ämnen som grundskolans elever.
 • Ämnenas innehåll och omfattning anpassas till varje elevs förutsättning.
 • Det upprättas en individuell utvecklingsplan för varje elev.
 • Elever med omfattande funktions hinder har en särskild kursplan.

Vår profil

 • Vi arbetar efter kursplaner för obligatoriska grundsärskolan
 • Vi arbetar med konkret material för att stärka förståelsen.
 • Vi arbetar med olika alternativa kommunikationssätt.
 • Vi tar tillvara elevens kunskaper, färdigheter och intresse och utgår från det i arbetet.
 • Vi vill utveckla elevernas resurser att se möjligheter, inte svårigheter.
 • Vi har nära kontakt med föräldrarna.
 • Vi vill i vår verksamhet skapa trygghet och trivsel i skolan, där eleverna ska känna glädje att lyckas.
Relaterat innehåll
Skolskjuts
Detta gäller för skolskjuts i grundskolan Elever i kommunal grundskola har i vissa fall rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till anvisad skola och tillbaka.…