Jobba i Bodens kommun

Jobba i Bodens kommun

Att arbeta i Bodens kommun är att vara nära Bodensarnas föränderliga vardag. Detta innebär möjligheter och utmaningar där vägen fram kan vara mod att våga. Vi har en stark våga prova-kultur där stödet från kompetenta kollegor och chefer finns nära. Här får du ett stort förtroende i en fantastisk miljö och möjlighet att utveckla dig själv och andra.

Bodens kommun är en modern småstad med 28 000 invånare. I Boden lever vi närhetsliv. Med det menar vi det liv där du har nära till allt som är viktigt och lite till – fritidsaktiviteter, ditt jobb, skolor, kulturevenemang, attraktiva hustomter, shopping och naturnära upplevelser.

Att arbeta i Bodens kommun är att vara nära Bodensarnas föränderliga vardag. Detta innebär möjligheter och utmaningar där vägen fram kan vara mod att våga. Vi har en stark våga prova-kultur där stödet från kompetenta kollegor och chefer finns nära. Här får du ett stort förtroende i en fantastisk miljö och möjlighet att utveckla dig själv och andra.

Bodens kommun erbjuder många olika jobb inom utmanande och spännande yrkesområden som alla syftar till att utveckla Bodens kommun. Vi är ca 2500 anställda och kommer under de närmaste åren att ha behov av många nya medarbetare inom alla våra verksamheter.

Vår​ stolthet

I Bodens kommun ska alla medarbetare uppleva arbetsglädje, trivas med sina arbetsuppgifter och känna yrkesstolthet. Bodens kommun arbetar för ett hållbart arbetsliv och är en attraktiv arbetsgivare när medarbetarskapet och ledarskapet fungerar bra, när det råder jämställdhet på arbetsplatserna, när medarbetarna har en god hälsa och arbetsmiljö, bra kompetens och konkurrenskraftiga löner och villkor.

All verksamhet i kommunen är till för är att ge kommuninvånarna service med hög kvalitet. Den service och det bemötande som ges ska vara jämställd och likvärdig, oavsett kön eller kulturell bakgrund.

Välfärdsuppdraget

Vi som jobbar på Bodens kommun ser till att välfärdssamhälle fungerar. Utan kommunalt anställda kan vi inte driva barnomsorg, förskola, grundskola, gymnasieskola och särskola. Vi ser även till att det finns kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare och socialtjänst. Att ge omsorg för våra äldre och för personer med funktionshinder är en stor del av vårt arbete.

Vi planerar för staden och nya byggen och ser till att det finns bostäder åt våra medborgare. I vårt uppdrag ser vi även till att det finns hälsoskydd och miljöskydd, att det är rent och att människor kan slänga sina sopor.

Vår räddningstjänst är en viktig del av vår organisation för att medborgarna ska känna sig trygga. Vi på Bodens kommun ser även till att det finns vatten och avlopp och bibliotek. Tillsammans med regionerna sköter vi kollektivtrafiken.

Att vara kommunalt anställd är ett viktigt jobb som ser till att allt kan fungera i samhället.

 

Jämställdhetsintegrering

För oss som jobbar på Bodens kommun är jämställdhet en del av våra ordinarie uppdrag. För oss är det en självklarhet att invånare får ta del av likvärdiga resurser och service oavsett kön. För oss som jobbar i Bodens kommun är jämställdhetsintegrering viktigt för demokratin och för att samhället ska vara hållbart och utvecklas. Några exempel:

 • Planeringen av nya bostadsområden har ett medvetet jämställdhetsperspektiv genom hela processen.
 • Rutiner för bidrag till föreningar har tagits fram för att säkerställa jämställd och likvärdig medborgarservice
 • I arbetet med utveckling av staden har en metod använts för att få in det jämställda perspektivet.

Miljöarbete

Vi har under en lång tid haft ett tydligt fokus på miljö- och klimatfrågor. Sedan 1995 är kommunen medlem i Sveriges ekokommuner (Sekom). Två viktiga områden som kommunen jobbar med:

 • Lokala miljömål – Det beskriver vad Bodens kommun behöver göra på lokal nivå för att bidra till måluppfyllelsen av de nationella miljökvalitetsmålen.
 • Borgmästaravtal – Det handlar om att kommunen dels ska arbeta med minskning av växthusgasutsläpp samt klimatanpassning. Kommunens mål är nollnettoutsläpp av växthusgaser 2045.

Varje förvaltning arbetar med miljöfrågor i sina verksamheter, några exempel:

 • Biogas – Sedan 2007 tar kommunens biogasanläggning hand om hushållens matavfall och gör det till fordonsbränsle. Tankstationen förser Bodens kommun med fordonsgas till cirka 130 kommunala tjänstefordon och kommunens upphandlade lokaltrafik.
 • Återvinning – På Brändkläppens återvinningscentral bedrivs viktigt och innovativt arbete för att ta hand om olika sorters avfall. Kommunen driver en återvinningsmarknad där medborgarna kan lämna in saker de inte längre använder och där.
 • Upphandling av närproducerade livsmedel – 38% av den mat som upphandlas är närproducerad.

Arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen

På Arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen värnar vi om det livslånga lärandet och om individens förutsättningar att hitta arbete och bli självförsörjande. De som förverkligar detta är alla våra kompetenta medarbetare som visar respekt och tolerans, och som fokuserar på att ständigt förbättra verksamheterna. Det samlade engagemanget skapar arbetsglädje och stolthet. 

Vår förvaltning bedriver förskolor, låg- och mellanstadium, högstadium och gymnasium.
Vi bygger framtidstro samt ger barn och elever verktyg och förutsättningar att påverka sin egen framtid. Hos oss ska barn och elever känna sig trygga, uppleva gemenskap och delaktighet samt få nyfikenhet och lust att lära. Vi tar alltid utgångspunkt i det individuella behovet, intressen och tidigare kunskap.

För arbetsmarknadsinsatser är våra prioriterade målgrupper: ungdomar, nyanlända invandrare, funktionsnedsatta samt personer med annan problematik som innebär svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. 

I våra verksamheter ges barn och unga mod och kompetens att möta framtidens utmaningar – den visionen arbetar vår förvaltning för.

Vår förvaltningschef är Magnus Åkerlund.

För att komma i kontakt med arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen ska du ta kontakt med Medborgarservice på Bodens kommun genom kontaktvägarna här nedanför. När du får kontakt med dem så berättar du ditt ärende eller den person du söker så kopplas du rätt.

 

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen samlar de kommunövergripande resurserna och arbetar med utveckling, ledning, styrning och samordning. Förutom att lämna administrativt stöd till kommunfullmäktige och kommunstyrelse ansvarar förvaltningen även för stödresurser inom exempelvis it-, ekonomi-, personal- och kommunikationsfrågor. Räddningstjänsten och avdelningen för kultur- fritid- och ungdomar finns också organiserat här. Inom kommunledningsförvaltningen finns olika avdelningar och enheter.

Förvaltningschef är Maria Lundgren.

För att komma i kontakt med kommunledningsförvaltningen ska du ta kontakt med Medborgarservice på Bodens kommun genom kontaktvägarna här nedanför. När du får kontakt med dem så berättar du ditt ärende eller den person du söker så kopplas du rätt.

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar i huvudsak med att tillgängliggöra, underhålla, förvalta och utveckla kommunens fysiska miljö, infrastruktur och transporter. Förvaltningen omhändertar alla frågor från planfrågor inom kommunen (hur mark ska användas) till att laga vattenledningar och gator.  

Vi ser till att det finns bra vatten i kranarna, att matavfallet blir biogas och att det finns inlämningsplatser för återvinning. Vi jobbar för att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och att de som behöver färdtjänst och parkeringstillstånd kan få det. De gator och vägar som finns i kommunen är det i huvudsak förvaltningen som underhåller, till exempel genom att ploga gator och cykelvägar på vintern. De fina utsmyckningarna i parker och gator och torg är det vi som ordnar.  

Många av de fastigheter som är skolor, förskolor, även boende för äldre ser förvaltningen till att tillhandahålla och underhålla med bland annat fastighetsskötsel men även med lokalvård. Inom förvaltningen sköter vi intern och extern uthyrning av kommunens lokaler 

Det är vi som kontrollerar att verksamheter följer lagstiftning, t.ex. om den är miljöfarlig eller att restauranger följer regler för alkoholservering. 

Förvaltningschef är Stefan Johansson.

För att komma i kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen ska du ta kontakt med Medborgarservice på Bodens kommun genom kontaktvägarna här nedanför. När du får kontakt med dem så berättar du ditt ärende eller den person du söker så kopplas du rätt.

 

Socialförvaltningen

Socialförvaltningens uppgift är att ge stöd samt vård och omsorg till människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, eller av andra orsaker behöver hjälp och stöd. Socialförvaltningen är en politiskt styrd organisation och lyder under socialnämnden. Verksamheten är indelad i fyra verksamhetsområden:

 • Individ- och familjeomsorg; arbetar med frågor kring bland annat ekonomiskt bistånd, oro för ungas missbruk, barn och unga som far illa  andra sociala problem.
 • Äldreboende har två boendeformer: Äldreboende riktar sig till äldre som har ett högt omsorgs- och omvårdnadsbehov som inte kan tillgodoses av hemtjänsten. Demensboenden riktar sig till äldre med utredd demenssjukdom som behöver hjälp med sin dagliga livsföring.
 • Hemtjänst arbetar med omvårdnad och service till människor i alla åldrar som bor i ordinärt boende, det vill säga i lägenhet eller villa i vår kommun.
 • Boende och stöd vänder sig till personer i olika ålder med någon form av funktions­nedsättning. Bistånd kan till exempel ges i form av stöd i boendet eller personlig assistans.
 • Utöver verksamhetsområdena finns den kommunala hälso- och sjuk­vården, biståndsenheten, ekonomi/administration samt en utvecklings­enhet i socialförvaltningen.

Verksamheten är till största delen styrd av olika lagar som socialtjänst­lagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det betyder att alla insatser som ges till enskilda har ett beslut om vilken form av bistånd som ska ges. När en ansökan om bistånd behandlas ska alltid en individuell bedömning göras. Är den enskilde inte nöjd med beslutet går det som regel att överklaga beslutet till domstol. Ett bistånd kan ha många olika former, t.ex. en plats på ett äldreboende eller gruppbostad, hjälp av hemtjänsten, stöd och hjälp till föräldrar, avlastning för anhöriga ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd), och personlig assistans.

Socialförvaltningen samverkar med en mängd olika aktörer som polisen, Region Norrbotten, olika ideella organisationer och brukarorganisationer. Inom kommunen samverkar förvaltningen främst med utbildningsförvalt­ningen och då är det kring barn och ungdomar.

Förvaltningschef är Catharina Liljeholm.

För att komma i kontakt med socialförvaltningen ska du ta kontakt med Medborgarservice på Bodens kommun genom kontaktvägarna här nedanför. När du får kontakt med dem så berättar du ditt ärende eller den person du söker så kopplas du rätt.

Det här erbjuder vi

Som medarbetare i bodens kommun kommer du vara nära Bodensarnas föränderliga vardag. Vi erbjuder många olika jobb inom utmanande och spännande yrkesområden med varierade arbetsuppgifter som är samhällsviktiga, intressanta och utvecklande. Vi erbjuder också en stark våga prova-kultur där du får stort stöd från kollegor och chefer. Förutom viktiga och spännande arbetsuppgifter erbjuder vi även vissa förmåner.

Arbetstid

I Bodens kommun finns möjlighet till flexibla arbetstider inom flera verksamheter. Du som medarbetare har då inom vissa givna ramar möjlighet att bestämma över arbetstiden när verksamheten tillåter.

Semester

Till och med det år du fyller 39 kvalificerar du dig för 25 betalda semesterdagar. Från och med det år du fyller 40 kvalificerar du dig för 31 betalda semesterdagar. Från och med det år du fyller 50 kvalificerar du dig för 32 betalda semester­dagar.

Möjlighet till fler lediga dagar

Som medarbetare har du möjlighet att ansöka om att växla semesterdagstillägg till fler lediga dagar. Det kan generera 5 – 6 dagar/år beroende på ålder.

Hälsa och friskvård

Bodens kommun vill främja ett hållbart arbetsliv. Vi erbjuder en friskvårdstimme per vecka för egna friskvårdsaktiviteter om verksamheten tillåter. Varje höst arrangeras en arbetsmiljövecka för kommunens medarbetare med olika föreläsare och andra aktiviteter.

Bodens kommun har avtal med en företagshälsa som tillsammans med arbetsgivaren jobbar aktivt med hälsofrämjande insatser. Alla medarbetare har tillgång till kommunens hälsoportal där är det gratis att boka in sig på olika hälsofrämjande aktiviteter. 

Medarbetare kan även lösa träningskort på StepIn för 140 kr/månad via autogiro (ordinarie pris 199:-/månad).

I samarbetet med företagshälsan genomförs även förebyggande insatser till prioriterade grupper. Företagshälsan är dessutom ett stöd i kommunens arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete.

Kompetensutveckling

I medarbetarsamtalet mellan chef och medarbetare kartläggs behovet av utbildning och kompetensutveckling. Varje medarbetare har rätt till en plan för sin kompetensutveckling.

För chefer finns grundläggande interna utbildningar och informationstillfällen. Det arrangeras även kommungemensamma chefsfrukostar och alla nya chefer får möjlighet att delta i ett ledarutvecklingsprogram.

Studera med ersättning

Socialförvaltningen i Bodens kommun har tre lokala kollektivavtal som erbjuder tillsvidareanställda medarbetare inom socialförvaltningen att ansöka om att få studera med ersättning från arbetsgivaren.

 • Tillsvidareanställda medarbetare kan ansöka om att studera till socionom.
 • Tillsvidareanställda undersköterskor till sjuksköterska.
 • Tillsvidareanställda sjuksköterskor till akademisk specialisttjänstgöring (specialistsjuksköterska). 

För övrigt, erbjuder även socialförvaltningen tillsvidareanställda vårdare och vårdbiträden möjligheten att ansöka om att få studera till undersköterska med ersättning (ej kollektivavtalsbundet).

Försäkringar

Som medarbetare i Bodens kommun är du försäkrad vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall.

Individuell lönesättning

Lönen för dig som medarbetare i Bodens kommun är individuell och differentierad. Det ska finnas ett samband mellan prestation och kvaliteten på utfört arbete och löneutveckling. Bodens kommun har gemensamma lönekriterier vilka är resultat, kompetens och engagemang. Lönekriterierna är stöd för att utvärdera arbetsinsats, prestation och måluppfyllelse för det gångna året.

Föräldraledighet

Du har som medarbetare i enlighet med föräldraledighetslagen rätt att vara föräldraledig på hel eller deltid. Du har rätt att jobba deltid till och med att barnet är åtta år. I Bodens kommun har du förlängd rättighet och kan vara föräldraledig på deltid max 25 % till dess att barnet är 12 år. Dock är föräldraledigheten för barn mellan 8 – 12 år inte pensionsgrundande.

Föräldrapenningtillägg

Om du som medarbetare är föräldraledig har du rätt till föräldrapenningtillägg. Föräldrapenningtillägget som man har rätt till i 180 dagar börjar utbetalas när du varit anställd minst 1 ett år. Tillägget betalas som längst till dess barnet är 24 månader.

Möjlighet till vissa ledigheter utan löneavdrag

Bodens kommun ger dig möjlighet till vissa ledigheter utan löneavdrag. Exempelvis har du rätt till ledighet för enskild angelägenhet. Om det är nödvändigt att besök sker på arbetstid har du även rätt till ledighet med bibehållen lön för förstagångsbesök hos läkare eller tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall.

Pension

Som medarbetare i Bodens kommun har du tjänstepension. Arbetsgivaren betalar bland annat in en årlig pensionsavgift motsvarande 4,5 procent av inkomsten till den pensionsförvaltare du väljer. Beroende på inkomstnivå kan högre procent betalas in.

Bodens kommun erbjuder personlig information om pensions- och försäkringsfrågor.

Möjlighet till högre pension

Som medarbetare har du möjlighet att spara extra pengar till pension genom bruttolöneavdrag. Det innebär att du växlar en del av din bruttolön till placering i en pensionsförsäkring.

Sjuklön

Om du som medarbetare i Bodens kommun blir sjuk får du sjuklön motsvarande 10 % av lönen från dag 15 för att minska bortfallet i inkomst. Sjuklönen kan betalas längst för tid till och med kalenderdag 90.

Lediga jobb

Här hittar du våra jobbtitlar och här nedan ser du våra lediga tjänster.

 • Kommunikatör -Platsvarumärket Boden

  KOMM ansvarar för kommunens övergripande strategiska kommunikationsarbete. Vi arbetar för att ständigt utveckla och förbättra kommunikationen både internt och externt. Vi hanterar två varumärken parallellt, organisationen Bodens kommun och platsvarumärket Boden, bägge två ska tillsammans stärka och bygga en positiv bild av Boden. Platsvarumärket Boden (PVM Boden) bär den externa bilden av platsen Boden. Sedan 2017 har vi jobbat långsiktigt och strategiskt med Bodens […]

 • Skolpsykolog Centrala Elevhälsan

  Som skolpsykolog får du en viktig roll inom Centrala elevhälsan och på kommunens grundskolor och gymnasieskola. Vårt uppdrag är i första hand att arbeta med främjande och förebyggande insatser på organisation- grupp- och individnivå. Du kommer till stor del att samarbeta med skolkuratorer, skolsköterskor och specialpedagoger inom Centrala elevhälsan. Skolpsykologen bidrar med kunskap om psykisk hälsa och kunskap om lärande och utveckling. Du kommer att ge konsultation och […]

 • Säkerhetsskyddschef och signalskyddschef

  I din roll kommer du att leda och samordna säkerhetsskyddsarbete och signalskyddsarbetet tillsammans med berörda verksamheter inom Bodens kommun. Du är en ambassadör och verkar för en god säkerhetskultur. Du har att tillse att lagstiftning inom säkerhetsskyddsområdet kontinuerligt följs och implementeras i organisationen. Du genomför löpande bedömningar och verkar stödjande för områden eller verksamheter som omfattas av lagstiftningen. I ansvaret ingår säkerhetskyddsanalyser […]

 • Resurs Björknäsgymnasiet

  Huvudsaklig uppgift är att stötta elev med mycket nedsatt synförmåga så att eleven i så stor utsträckning som möjligt kan tillgodogöra sig undervisningen. En god dialog med undervisande lärare är en förutsättning för att kunna förbereda och anpassa undervisningsmaterial efter elevens behov. Uppgifterna kan variera men består till stor del av att förbereda utrustning och material i dialog med specialpedagog, syntolka och stötta kring praktiska saker i skolvardagen, ledsaga till […]

 • Speciallärare, anpassad grundskola 7-9, Stureskolan

  Du ingår i arbetslaget anpassad grundskola 7-9, med speciallärare och stödpedagoger. Anpassad grundskola 7-9 består av två klasser där eleverna läser antingen ämnen eller ämnesområden. Du kommer huvudsakligen att arbeta i den klass som läser ämnen, men ha ett nära samarbete med dina kollegor i den andra klassen. Ditt huvudsakliga uppdrag som speciallärare är att utveckla elevernas lärande och utveckling mot målen för anpassad grundskola. Du kommer att planera och genomföra […]

 • Omsorgsassistent med inriktning psykiatri till gruppboende

  Du kommer att ha ett utökat ansvar och fungerar som ett stöd för helhetssyn, individfokus, utveckling och samordning. I rollen ingår att vara en del av teamet runt alla brukare och arbeta systematiskt med att säkra kvalitén och utveckla verksamheten ur ett individ- och grupperspektiv. Stödjer enhetschefen i förbättrings- och utvecklingsarbetet. Har ett särskilt ansvar gällande gruppbostadens rutiner och arbetssätt och tillse att dessa följs genom att verka som kulturbärare och […]

 • Kvalitetsledare till Vård och assistans

  Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att utveckla arbetet inom verksamheten vad avser följande: Processtöd för aktiviteterna inom verksamheten och dess arbetsgrupper ex utbildningsinsatser, projekt, omvärldsanalys samt metodutveckling Bevakar forskning och utveckling inom området. Samverka med andra grupper och organisationer inom Kommunen. Kontinuerligt och fortlöpande samarbete och dialog med ansvarig verksamhetschef, enhetschefer och medarbetare inom legitimerade […]

 • Biträdande chef Skolutvecklingscentrum

  Vi söker dig som vill arbeta som biträdande chef hos oss på Skolutvecklingscentrum och ansvara för Centrala Elevhälsan. I ditt arbete som biträdande chef kommer du att ansvara för områden och processer inom verksamheten, vara med och bygga en hållbar organisation och ett gemensamt spår inom skolutveckling för nyanländas lärande, elevhälsofrågor och digitalisering. Du kommer att ha personal- och arbetsmiljöansvar för Elevhälsans medarbetare. Vidare kommer du att ha en ledande […]

 • Undersköterska, utb vårdbiträde, aspirant till Svedjebacka

  Svedjebacka söker två medarbetare - en tjänst innebär att du är stationerad på en avdelning (lag 1) och den andra är en resurstjänst som innebär att arbeta på hela huset. Välkommen med din ansökan! Vård och omsorg av personer i behov av stöd och hjälp med ex personlig hygien, av- och påklädning, aktivering och social dokumentation. Medicinska arbetsuppgifter kan förekomma och ges på delegation av medicinskt ansvarig personal efter genomgången internutbildning. Du arbetar […]

 • Enhetschef till Kompetensförsörjningsenheten

  Du blir enhetschef för Kompetensförsörjningsenheten som består av 10 personalsamordnare samt medarbetarna i Personalpoolen. Det kan bl a innebära frånvaroplanering i Kompetensförsörjningsenheten, sjuk- och frisk anmälan samt rekrytering av personalsamordnare. Du är chef för inkonverterade medarbetare utan fast placering samt lönesättande chef för alla timvikarier. Du är även ett stöd till chefer i lönesättning vid nyanställning av baspersonal. Arbetet innebär daglig […]

 • Resurs till Torpgärdsskolan

  Vi söker Dig som vill arbeta som resursperson hos oss på Torpgärdsskolan. Du kommer att arbeta med både enskilda elever och grupper av elever.

 • Timvikariat som Tvätteriarbetare Tvättservice

  Välkommen till oss på Tvättservice! I rollen som tvätteriarbetare på Tvättservice blir du en del av enheten Arbete och sysselsättning inom Arbetsmarknads och utbildningsförvaltningen. Tvättservice utför på uppdrag av socialförvaltningen tvätt till de kommunmedborgare som har det beslutet inom ramen för sin hemtjänst. Tvättservice har även som uppdrag att bereda arbetsuppgifter till de som står en bit från ordinarie arbetsmarknaden eller till personer med funktionsvariation […]

 • Ekonom

  Som ekonom i Bodens kommun kommer du arbeta med att ge konsultativt ledningsstöd till verksamhets- och enhetschefer i deras arbete med budget, prognos, bokslut, rapporteringar och analyser, vilket innebär täta kontakter med verksamheten. I rollen ingår även att delta i utredningar och utvecklingsprojekt samt att hålla utbildningar till chefer och medarbetare. Du kommer arbeta med andra ekonomirelaterade uppgifter som rör statistik, statsbidrag, projekthantering, verksamhetsdata m m. […]

 • Boendesamordnare/behandlingsassistent

  Team Stöd är individ- och familjeomsorgens samlade öppenvård bestående av ett flertal olika verksamheter. Teamet består av behandlare med inriktning barn, unga, vuxna, två behandlingsassistenter/fältarbetare samt en del externa verksamheter. Denna tjänst kommer att ingå i en arbetsgrupp tillsammans med två behandlingsassistenter/fältarbetare som arbetar inom missbruk-beroendeområdet med inriktning vuxna. Vi söker dig som vill arbeta som boendesamordnare/behandlingsassistent hos […]

 • Undersköterska till Garnis Korttidsboende

  Vård och omsorg av personer i behov av stöd och hjälp med exempelvis personlig hygien, av- och påklädning, aktivering och social dokumentation. Medicinska arbetsuppgifter kan förekomma och ges på delegation av medicinskt ansvarig personal efter genomgången internutbildning. Du arbetar med individens behov i centrum och har brukaren i fokus. Som undersköterska ingår du i ett team med sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och enhetschef.

 • Personalkonsult

  Uppdraget för våra personalkonsulter är att stödja kommunens chefer i arbetsgivarfrågor. Uppdraget innebär både förvaltningsstrategiskt och operativt arbete med personalfrågor. Uppdraget riktar sig till en av våra fyra förvaltningar tillsammans med en erfaren personalkonsult. Exempel på processer som personalkonsulterna stöttar chefer inom är: rekrytering, rehabilitering, arbetsrätt, arbetsmiljö och hälsa, förhandling, löneöversyn och lönesättning. Som personalkonsult […]

 • Undersköterskor, utb vårdbiträden, aspiranter hemtjänst

  Hemtjänstens bilgrupper söker elva nya medarbetare. Välkommen med din ansökan! Vård och omsorg av personer i behov av stöd och hjälp med ex personlig hygien, av- och påklädning, aktivering och social dokumentation. Medicinska arbetsuppgifter kan förekomma och ges på delegation av medicinskt ansvarig personal efter genomgången internutbildning. Du arbetar med individens behov i centrum och har brukaren i fokus.

 • Medarbetare till OB-barnomsorgen Bodens kommun

  På OB-barnsomsorgen tar vi hand om barn i åldrarna 1-12 år när vårdnadshavare arbetar under obekväm arbetstid. Verksamheten är öppen 17.00-08.00 under vardagar samt hela helgen. Röda helgdagar har verksamheten också öppet. Du kommer att arbeta ensam med barnen stor del av tiden, men under dagtid på helgen arbetar man två kollegor tillsammans. Tjänsten innefattar även att vara beredskap till den som arbetar ordinarie arbetspass. Beredskapen ska kunna vara på arbetet inom 30 […]

 • Semestervikarier fysioterapeuter till Hemsjukvården

  Vi söker ett antal fysioterapeuter som kan arbeta som semestervikarier i Hemsjukvården i sommar. sammanhängande veckor så erbjuder vi en sommarbonus. Som fysioterapeut i Hemsjukvården arbetar du i team tillsammans med omvårdnadsansvariga sjuksköterskor, omvårdnadspersonal och enhetschefer utifrån individens behov i centrum. Du bidrar med din specifika kompetens för att öka individens självständighet och delaktighet i vardagliga aktiviteter. Arbetsuppgifterna är omväxlande och […]

 • Undersköterska, utb vårdbiträde el aspirant till Personalpoolen

  Exempel på arbetsuppgifter är att stötta brukaren med hygien, påklädning, iordningställa måltider och vård- och omsorgsuppgifter.

 • Specialpedagog, Centrala Elevhälsan

  Som specialpedagog får du en viktig roll ute på förskolor/skolor och i vår Centrala elevhälsa. Vårt uppdrag är i första hand att arbeta med främjande och förebyggande insatser på organisation- grupp- och individnivå. I uppdraget som specialpedagog kommer du att ingå i team med flera andra specialpedagoger men du kommer även att arbeta självständigt. Du kommer också att samarbeta med skolkuratorer, skolsköterskor och skolpsykologer inom Centrala elevhälsan. Det är ett […]

 • Medarbetare till förskolan

  Våra förväntningar på dig som helt ny inom förskolan och obehörig är att du är en person med hög arbetsmoral, som vill ta initiativ och lära dig mer om arbetet i förskolan. Du kanske nyss har gått ut gymnasiet eller är nyfiken på att testa något nytt? Vi välkomnar dig och kommer göra vårt bästa för att väcka ditt intresse för arbete med oss. Du kommer även erbjudas introduktion i vad arbetet i förskolan innebär. Vi kommer vägleda dig in i arbetet. Du kommer att få […]

 • Gymnasiechef Björknäsgymnasiet Boden

  Vi söker en engagerad, målinriktad och drivande verksamhetschef för Björknäsgymnasiet! Som verksamhetschef har du ett övergripande ansvar för att eleverna på Björknäsgymnasiet ges bästa möjliga förutsättningar för att ta examen och därmed möjliggöra fortsatta studier eller förvärvsarbete. Du ansvarar för den strategiska planeringen i samråd och dialog med förvaltningsledningen och Björknäsgymnasiets rektorer. Du är direkt underställd förvaltningschefen och ingår i […]

 • Undersköterskor, vårdbiträden, aspiranter som gillar att jobba kväll

  Hemtjänstgrupperna i Bodens Kommun söker 8 nya medarbetare. Vi söker dig som gillar att ha lediga förmiddagar och jobba eftermiddag och kväll. Dessa tjänster har endast kvällar på sitt schema men vi arbetar med påverkansbara scheman, vilket innebär att du får lämna in önskemål kring ditt schema. Dina arbetsuppgifter är att hjälpa personer i behov av stöd och hjälp i deras hem. Det kan bland annat handla om att hjälpa till med av- och påklädning, iordningställa måltid och […]

 • Hemtjänsten söker nya medarbetare till servicerader

  Hemtjänstgrupperna i Bodens Kommun söker 8 nya medarbetare till deras servicerader. Arbetsuppgifterna består av att hjälpa personer i deras hem med bland annat städning, sophantering och tvätt. Även ledsagning och avlastning kan förekomma i arbetet.

 • Semestervikarier Arbets-o fysioterapeuter till Äldreboende

  Vi söker semestervikarier till äldreboende i sommar. Vi söker både arbets- och fysioterapeuter. Om du jobbar i åtta sammanhängande veckor så erbjuder vi en sommarbonus. Som arbets-eller fysioterapeut på äldreboende arbetar du i team tillsammans med omvårdnadsansvariga sjuksköterskor, omvårdnadspersonal och enhetschefer utifrån individens behov i centrum. Du bidrar med din specifika kompetens för att öka individens självständighet och delaktighet i vardagliga aktiviteter. […]

 • Arbetsterapeut till Erikslunden

  Som arbetsterapeut på Erikslundens demensboende arbetar du i team tillsammans med fysioterapeut, omvårdnadsansvariga sjuksköterskor, omvårdnadspersonal och enhetschefer utifrån individens behov i centrum. Du bidrar med din specifika kompetens för att öka individens självständighet och delaktighet i vardagliga aktiviteter. Arbetsuppgifterna är omväxlande och består bland annat av teamarbete, kognitiva bedömningar, rehabilitering, ADL, aktivitetsbedömningar, förskrivning, […]

 • Lärare Svenska som andraspråk SVA

  Stureskolan är en 7-9 skola i centrala Boden med cirka 350 elever. På skolan finns förutom ett 15-tal klasser även anpassad grundskola och två särskilda undervisningsgrupper. Vi är organiserade i fyra arbetslag med varsin specialpedagog. Aktuellt just nu på skolan är det fortsatta arbetet med ledarskap i klassrummet och undervisningens kvalitet. Våra elever har en egen dator och vi arbetar med digitala läromedel, planering och kommunikation med elever sker via Office365. Vi söker […]

 • Undersköterskor till Erikslundens demensboende

  Vi söker tre undersköterskor till Erikslundens demensboende. Tjänsten är tills vidare heltid med schemalagd arbetstid dag, kvällar och helger. Vi vill att alla som bor hos oss ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande utifrån sina egna förutsättningar. Därför utgår det vi gör från varje boendes behov och önskemål. I vårt arbete ger vi omvårdnad, social omsorg och skapar känsla av livskvalitet. Vi sprider glädje, värme och omtanke. Välkommen med din […]

 • Semestervikarier Arbetsterapeuter till Hemsjukvården

  Som arbetsterapeut i Hemsjukvården arbetar du i team tillsammans med fysioterapeut, omvårdnadsansvariga sjuksköterskor, omvårdnadspersonal och enhetschefer samt biståndsenheten utifrån individens behov i centrum. Du bidrar med din specifika kompetens för att öka individens självständighet och delaktighet i vardagliga aktiviteter. Arbetsuppgifterna är omväxlande och består bland annat av teamarbete, kognitiva bedömningar, rehabilitering, ADL, aktivitetsbedömningar, förskrivning, […]

 • Sök som timvikarie som Gruppledare inom Bodens dagliga verksamhet och sysselsättning

  Bli en del av vårat gäng inom Arbete och Sysselsättning. Vi söker nu timvikarier! I rollen som Gruppledare blir du en del av Arbete & Sysselsättnings verksamhet inom Arbetsmarknad- och Utbildningsförvaltningen. Vårt uppdrag är att verka för att de som har utmaningar i sin vardag på grund av sin funktionsnedsättning får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra. Den dagliga verksamheten kan utformas på olika sätt och anpassas till mottagarens […]

 • Korttidsvikarier till Socialförvaltningen

  Inom Boende och Stöd kan du arbeta som Habiliteringspersonal, Rehabiliteringspersonal, Omsorgsassistent, Personlig assistent eller Aspirant. Här kan dina brukare bestå av både äldre och yngre personer med funktionsvariationer. Beroende på vart du arbetar kan din arbetsplats vara i brukarens egna hem, serviceboende, korttids/fritids eller ett gruppboende. Exempel på arbetsuppgifter är att stötta brukaren i deras vardagliga liv, fritid samt vård- och omsorgsuppgifter. Inom Hemtjänsten […]

 • Socialsekreterare inriktning barn/unga 100%

  Arbetet består av planering, utredning, handläggning och dokumentation, beslutsfattande, uppföljning av insatser och annan myndighetsutövning. Uppgifterna är omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfulla. Teamets medarbetare är engagerade personer som drivs av att göra skillnad med sitt arbete. På Team Familj har du ett nära stöd från teamchefer i det dagliga arbetet och kollegor som stöttar varandra och arbetar tillsammans för att förbättra vår verksamhet. Som […]

 • Sommarvikarier till Socialförvaltningen

  Inom Boende och Stöd kan du arbeta som Habiliteringspersonal, Rehabiliteringspersonal, Omsorgsassistent eller Personlig assistent. Här kan dina brukare bestå av både äldre och yngre personer med funktionsvariationer. Beroende på vart du arbetar kan din arbetsplats vara i brukarens egna hem, serviceboende, korttids/fritids eller ett gruppboende. Exempel på arbetsuppgifter är att stötta brukaren i deras vardagliga liv, fritid samt vård- och omsorgsuppgifter. Inom Hemtjänsten kommer […]

 • Korttidsvikarier till Personlig assistans

  Som personlig assistent jobbar du nära brukaren i dennes hem. Arbetsuppgifterna kan se väldigt olika ut beroende på vilket behov brukaren har. Det kan vara hjälp med allt från personlig hygien och omvårdnad till att följa med brukaren på olika aktiviteter. Arbetstiden är schemalagd dag, kvällar, nätter och helger.

 • Kontaktpersoner till Boende och stöd

  Vill du bli kontaktperson? Att få en kontaktperson innebär bland annat att man får ett större socialt nätverk och kan komma ut på aktiviteter. Någon att gå på bio med, gå ut och äta, promenera och/eller gå och handla tillsammans. Beskriv dina intressen i din ansökan så är det lättare att matcha ihop dig med rätt uppdrag. Vad förväntas av dig som kontaktperson? Först och främst att vara medmänniska, en vän som man kan lita på och umgås med. Det ställs inte något krav […]