Jobba i Bodens kommun

Jobba i Bodens kommun

Att arbeta i Bodens kommun är att vara nära Bodensarnas föränderliga vardag. Detta innebär möjligheter och utmaningar där vägen fram kan vara mod att våga. Vi har en stark våga prova-kultur där stödet från kompetenta kollegor och chefer finns nära. Här får du ett stort förtroende i en fantastisk miljö och möjlighet att utveckla dig själv och andra.

Bodens kommun är en modern småstad med 28 000 invånare. I Boden lever vi närhetsliv. Med det menar vi det liv där du har nära till allt som är viktigt och lite till – fritidsaktiviteter, ditt jobb, skolor, kulturevenemang, attraktiva hustomter, shopping och naturnära upplevelser.

Att arbeta i Bodens kommun är att vara nära Bodensarnas föränderliga vardag. Detta innebär möjligheter och utmaningar där vägen fram kan vara mod att våga. Vi har en stark våga prova-kultur där stödet från kompetenta kollegor och chefer finns nära. Här får du ett stort förtroende i en fantastisk miljö och möjlighet att utveckla dig själv och andra.

Bodens kommun erbjuder många olika jobb inom utmanande och spännande yrkesområden som alla syftar till att utveckla Bodens kommun. Vi är ca 2500 anställda och kommer under de närmaste åren att ha behov av många nya medarbetare inom alla våra verksamheter.

Vår​ stolthet

I Bodens kommun ska alla medarbetare uppleva arbetsglädje, trivas med sina arbetsuppgifter och känna yrkesstolthet. Bodens kommun arbetar för ett hållbart arbetsliv och är en attraktiv arbetsgivare när medarbetarskapet och ledarskapet fungerar bra, när det råder jämställdhet på arbetsplatserna, när medarbetarna har en god hälsa och arbetsmiljö, bra kompetens och konkurrenskraftiga löner och villkor.

All verksamhet i kommunen är till för är att ge kommuninvånarna service med hög kvalitet. Den service och det bemötande som ges ska vara jämställd och likvärdig, oavsett kön eller kulturell bakgrund.

Jobba inom vård och omsorg

Socialförvaltningens uppgift är att ge stöd samt vård och omsorg till människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, eller av andra orsaker behöver hjälp och stöd.

Vår stolthet

Vi som jobbar på Bodens kommun ser till att välfärdssamhälle fungerar. Utan kommunalt anställda kan vi inte driva barnomsorg, förskola, grundskola, gymnasieskola och särskola. Vi ser även till att det finns kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare och socialtjänst. Att ge omsorg för våra äldre och för personer med funktionshinder är en stor del av vårt arbete.

Vi planerar för staden och nya byggen och ser till att det finns bostäder åt våra medborgare. I vårt uppdrag ser vi även till att det finns hälsoskydd och miljöskydd, att det är rent och att människor kan slänga sina sopor.

Vår räddningstjänst är en viktig del av vår organisation för att medborgarna ska känna sig trygga. Vi på Bodens kommun ser även till att det finns vatten och avlopp och bibliotek. Tillsammans med regionerna sköter vi kollektivtrafiken.

Att vara kommunalt anställd är ett viktigt jobb som ser till att allt kan fungera i samhället.

För oss som jobbar på Bodens kommun är jämställdhet en del av våra ordinarie uppdrag. För oss är det en självklarhet att invånare får ta del av likvärdiga resurser och service oavsett kön. För oss som jobbar i Bodens kommun är jämställdhetsintegrering viktigt för demokratin och för att samhället ska vara hållbart och utvecklas. Några exempel:

 • Planeringen av nya bostadsområden har ett medvetet jämställdhetsperspektiv genom hela processen.
 • Rutiner för bidrag till föreningar har tagits fram för att säkerställa jämställd och likvärdig medborgarservice
 • I arbetet med utveckling av staden har en metod använts för att få in det jämställda perspektivet.

Vi har under en lång tid haft ett tydligt fokus på miljö- och klimatfrågor. Sedan 1995 är kommunen medlem i Sveriges ekokommuner (Sekom). Två viktiga områden som kommunen jobbar med:

 • Lokala miljömål – Det beskriver vad Bodens kommun behöver göra på lokal nivå för att bidra till måluppfyllelsen av de nationella miljökvalitetsmålen.
 • Borgmästaravtal – Det handlar om att kommunen dels ska arbeta med minskning av växthusgasutsläpp samt klimatanpassning. Kommunens mål är nollnettoutsläpp av växthusgaser 2045.

Varje förvaltning arbetar med miljöfrågor i sina verksamheter, några exempel:

 • Biogas – Sedan 2007 tar kommunens biogasanläggning hand om hushållens matavfall och gör det till fordonsbränsle. Tankstationen förser Bodens kommun med fordonsgas till cirka 130 kommunala tjänstefordon och kommunens upphandlade lokaltrafik.
 • Återvinning – På Brändkläppens återvinningscentral bedrivs viktigt och innovativt arbete för att ta hand om olika sorters avfall. Kommunen driver en återvinningsmarknad där medborgarna kan lämna in saker de inte längre använder och där.
 • Upphandling av närproducerade livsmedel – 38% av den mat som upphandlas är närproducerad.

Jobba inom förskolan

I Boden satsar vi på våra yngsta medborgare. Fram till 2025 lägger vi 250 miljoner kronor på att bygga fyra nya förskolor. Det är en satsning som saknar motstycke i vår tid i Norrbotten. 

Våra förvaltningar

På Arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen värnar vi om det livslånga lärandet och om individens förutsättningar att hitta arbete och bli självförsörjande. De som förverkligar detta är alla våra kompetenta medarbetare som visar respekt och tolerans, och som fokuserar på att ständigt förbättra verksamheterna. Det samlade engagemanget skapar arbetsglädje och stolthet. 

Vår förvaltning bedriver förskolor, låg- och mellanstadium, högstadium och gymnasium.
Vi bygger framtidstro samt ger barn och elever verktyg och förutsättningar att påverka sin egen framtid. Hos oss ska barn och elever känna sig trygga, uppleva gemenskap och delaktighet samt få nyfikenhet och lust att lära. Vi tar alltid utgångspunkt i det individuella behovet, intressen och tidigare kunskap.

För arbetsmarknadsinsatser är våra prioriterade målgrupper: ungdomar, nyanlända invandrare, funktionsnedsatta samt personer med annan problematik som innebär svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. 

I våra verksamheter ges barn och unga mod och kompetens att möta framtidens utmaningar – den visionen arbetar vår förvaltning för.

För att komma i kontakt med arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen ska du ta kontakt med Medborgarservice på Bodens kommun genom kontaktvägarna här nedanför. När du får kontakt med dem så berättar du ditt ärende eller den person du söker så kopplas du rätt.

Kommunledningsförvaltningen samlar de kommunövergripande resurserna och arbetar med utveckling, ledning, styrning och samordning. Förutom att lämna administrativt stöd till kommunfullmäktige och kommunstyrelse ansvarar förvaltningen även för stödresurser inom exempelvis it-, ekonomi-, personal- och kommunikationsfrågor. Räddningstjänsten och avdelningen för kultur- fritid- och ungdomar finns också organiserat här. Inom kommunledningsförvaltningen finns olika avdelningar och enheter.

För att komma i kontakt med kommunledningsförvaltningen ska du ta kontakt med Medborgarservice på Bodens kommun genom kontaktvägarna här nedanför. När du får kontakt med dem så berättar du ditt ärende eller den person du söker så kopplas du rätt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar i huvudsak med att tillgängliggöra, underhålla, förvalta och utveckla kommunens fysiska miljö, infrastruktur och transporter. Förvaltningen omhändertar alla frågor från planfrågor inom kommunen (hur mark ska användas) till att laga vattenledningar och gator.  

Vi ser till att det finns bra vatten i kranarna, att matavfallet blir biogas och att det finns inlämningsplatser för återvinning. Vi jobbar för att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och att de som behöver färdtjänst och parkeringstillstånd kan få det. De gator och vägar som finns i kommunen är det i huvudsak förvaltningen som underhåller, till exempel genom att ploga gator och cykelvägar på vintern. De fina utsmyckningarna i parker och gator och torg är det vi som ordnar.  

Många av de fastigheter som är skolor, förskolor, även boende för äldre ser förvaltningen till att tillhandahålla och underhålla med bland annat fastighetsskötsel men även med lokalvård. Inom förvaltningen sköter vi intern och extern uthyrning av kommunens lokaler 

Det är vi som kontrollerar att verksamheter följer lagstiftning, t.ex. om den är miljöfarlig eller att restauranger följer regler för alkoholservering. 

För att komma i kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen ska du ta kontakt med Medborgarservice på Bodens kommun genom kontaktvägarna här nedanför. När du får kontakt med dem så berättar du ditt ärende eller den person du söker så kopplas du rätt.

Socialförvaltningens uppgift är att ge stöd samt vård och omsorg till människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, eller av andra orsaker behöver hjälp och stöd. Socialförvaltningen är en politiskt styrd organisation och lyder under socialnämnden. Verksamheten är indelad i fyra verksamhetsområden:

 • Individ- och familjeomsorg; arbetar med frågor kring bland annat ekonomiskt bistånd, oro för ungas missbruk, barn och unga som far illa  andra sociala problem.
 • Äldreboende har två boendeformer: Äldreboende riktar sig till äldre som har ett högt omsorgs- och omvårdnadsbehov som inte kan tillgodoses av hemtjänsten. Demensboenden riktar sig till äldre med utredd demenssjukdom som behöver hjälp med sin dagliga livsföring.
 • Hemtjänst arbetar med omvårdnad och service till människor i alla åldrar som bor i ordinärt boende, det vill säga i lägenhet eller villa i vår kommun.
 • Boende och stöd vänder sig till personer i olika ålder med någon form av funktions­nedsättning. Bistånd kan till exempel ges i form av stöd i boendet eller personlig assistans.
 • Utöver verksamhetsområdena finns den kommunala hälso- och sjuk­vården, biståndsenheten, ekonomi/administration samt en utvecklings­enhet i socialförvaltningen.

Verksamheten är till största delen styrd av olika lagar som socialtjänst­lagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det betyder att alla insatser som ges till enskilda har ett beslut om vilken form av bistånd som ska ges. När en ansökan om bistånd behandlas ska alltid en individuell bedömning göras. Är den enskilde inte nöjd med beslutet går det som regel att överklaga beslutet till domstol. Ett bistånd kan ha många olika former, t.ex. en plats på ett äldreboende eller gruppbostad, hjälp av hemtjänsten, stöd och hjälp till föräldrar, avlastning för anhöriga ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd), och personlig assistans.

Socialförvaltningen samverkar med en mängd olika aktörer som polisen, Region Norrbotten, olika ideella organisationer och brukarorganisationer. Inom kommunen samverkar förvaltningen främst med utbildningsförvalt­ningen och då är det kring barn och ungdomar.

För att komma i kontakt med socialförvaltningen ska du ta kontakt med Medborgarservice på Bodens kommun genom kontaktvägarna här nedanför. När du får kontakt med dem så berättar du ditt ärende eller den person du söker så kopplas du rätt.

Det här erbjuder vi

Som medarbetare i bodens kommun kommer du vara nära Bodensarnas föränderliga vardag. Vi erbjuder många olika jobb inom utmanande och spännande yrkesområden med varierade arbetsuppgifter som är samhällsviktiga, intressanta och utvecklande. Vi erbjuder också en stark våga prova-kultur där du får stort stöd från kollegor och chefer. Förutom viktiga och spännande arbetsuppgifter erbjuder vi även vissa förmåner. 

I en del verksamheter finns möjlighet till flexibel arbetstid, även kallat flextid. Det innebär att du inom vissa ramar kan vara flexibel i hur du lägger din arbetstid i början och slutet av arbetsdagen.

Flera verksamheter har också sommararbetstid som innebär att du har kortare arbetsdagar maj–augusti, och lite längre dagar september–april.

Flexibel arbetstid och sommararbetstid underlättar föreningen av arbete, fritid och familjeliv.

Till och med det år du fyller 39 kvalificerar du dig för 25 betalda semesterdagar. Från och med det år du fyller 40 kvalificerar du dig för 31 betalda semesterdagar. Från och med det år du fyller 50 kvalificerar du dig för 32 betalda semesterdagar per år. Om du är timavlönad motsvarar din semesterersättning antal dagar utifrån din ålder. 

Om du har rätt till fler än 20 betalda semesterdagar under ett semesterår kan du spara de dagar som överstiger 20 till senare år. Du får ha upp till 30 semesterdagar sparade. Du kan också ansöka om ledigt för del av dag – så kallade semestertimmar – om du tjänar in fler än 25 semesterdagar.

Om du är månadsavlönad och tillsvidareanställd eller har en tidsbegränsad anställning som omfattar hela näst kommande semesterår, kan du ansöka om att växla ditt semesterdagstillägg till fler lediga dagar. Detta genererar 5 – 6 dagar per år beroende på ålder. 

Medarbetare som är anställda på BEA-avtalet eller PAN-avtalet omfattas inte av detta. 

Du får också en förmån som innebär att du fortsätter att tjäna in full semester även om du är sjukskriven eller föräldraledig på deltid, under förutsättning att du fortfarande jobbar minst 40 %. 
För dig som arbetar inom skola och har uppehålls- eller ferielön gäller särskilda bestämmelser för semester.

Om du har månadslön behåller du din lön under din semester och får dessutom semesterdagstillägg för varje ledig dag.   

Du har som medarbetare i enlighet med föräldraledighetslagen rätt att vara föräldraledig på hel eller deltid. Du har rätt att jobba deltid till och med att barnet är åtta år. I Bodens kommun har du möjlighet till förlängd partiell föräldraledighet max 25 % till dess att barnet är 12 år. Dock är föräldraledigheten för barn mellan 8 – 12 år inte pensionsgrundande. 

Om du som medarbetare är föräldraledig har du rätt till föräldrapenningtillägg om du varit anställd sammanhängande i minst 180 kalenderdagar. Föräldrapenningtillägget betalas ut i max 180 dagar. Tillägget betalas som längst till dess barnet är 24 månader. 

Om verksamheten tillåter har du möjlighet att lämna blod på betald arbetstid.   

Om du har en nära anhörig som går bort eller är svårt sjuk kan du ha rätt till viss betald ledighet enligt avtal. 

Om det är nödvändigt att besök sker på arbetstid har du rätt till besök på mödravårdscentral vid 2 tillfällen under en graviditet. 

Vid akut sjukdom eller olycksfall finns möjlighet att besöka läkare eller tandläkare vid förstagångsbesök. 

Bodens kommun har en företagshälsa som jobbar aktivt med hälsofrämjande insatser. 

Företagshälsan genomför förebyggande insatser till prioriterade grupper. 
Företagshälsan är dessutom ett stöd i kommunens arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete. 

Friskvårdstimme-Bodens kommun vill främja ett hållbart arbetsliv. Vi erbjuder en friskvårdstimme per vecka för egna friskvårdsaktiviteter om verksamheten tillåter. 

Friskvårdsbidrag-Som tillsvidareanställd har du möjlighet att få ett friskvårdsbidrag på 1500 kronor per år. Bidraget söker du via servicewebben och detta får användas enligt Skatteverkets regler för friskvårdsbidrag.  

Hälsoportal-alla månadsanställda medarbetare har tillgång till kommunens hälsoportal där det är gratis att boka in sig på olika hälsofrämjande aktiviteter. 

Träningskort-alla medarbetare kan lösa träningskort till rabatterat pris.

Arbetsmiljövecka-varje höst arrangeras en arbetsmiljövecka för kommunens medarbetare med olika föreläsare och en hel del fysiska aktiviteter. 

Terminalglasögon-som medarbetare i Bodens kommun får du hjälp med glasögon avsedda för terminalarbete om så behövs. 

Dina två första sjukveckor får du sjuklön enligt sjuklönelagen från din arbetsgivare, vilket motsvarar 80 % av din lön. 

Sjukdag 15–90 får du, utöver sjukpenning från Försäkringskassan, sjuklön på 10 % av den lön du går miste om från din arbetsgivare. Om din lön är högre än Försäkringskassans tak för sjukpenning betalar din arbetsgivare dessutom en extra utfyllnad på din lön. 

Sjuklönen om 10% kan betalas längst till och med kalenderdag 90 i sjukfrånvaron. From dag 91 kan detta ansökas hos AFA-försäkring. 

När du som medarbetare varit anställd i 25 år får du en gåva till ett värde av 15% av prisbasbeloppet samt middagsuppvaktning av Bodens kommun. 

Om du avslutar din anställning efter 10 år får du en minnesgåva till ett värde av 3% av prisbasbeloppet, efter 20 år är värdet 4,5%. 

Som medarbetare i Bodens kommun får du gratis kaffe och te. 

På de flesta arbetsplatser finns dagstidning och frukt.

Som medarbetare i Bodens kommun är du försäkrad vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall via AFA och KPA-Liv.

Varje år avsätter arbetsgivaren pengar till din tjänstepension – vilket kan bli en viktig del i din framtida pension. Bodens kommun betalar in en pensionsavgift motsvarande 6 % av din inkomst till den pensionsförvaltare du valt.  

Dessutom avsätter arbetsgivaren 31,5% om du har en lön över 7,5 prisbasbelopp (AKAP-KR.). 

Möjlighet till högre pension via löneväxling – Som medarbetare har du möjlighet att växla en del av din lön genom ett bruttolöneavdrag till din tjänstepension.  

Vi är kommunens största arbetsgivare och du har stora möjligheter att utvecklas när du jobbar hos oss.

Vi är måna om din professionella utveckling och ger dig goda förutsättningar att stärka din kompetens.

Du som tillsvidareanställd medarbetare vid Socialförvaltningen har möjlighet att ansöka om att få studera med lön inom följande områden: 

 • studier till socionom. 
 • undersköterskor till sjuksköterska. 
 • sjuksköterskor till akademisk specialisttjänstgöring (specialistsjuksköterska).  
 • tillsvidareanställda vårdare/vårdbiträden-utbildning till undersköterska.  

För dig som medarbetare vid Arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen finns möjlighet att studera med lön inom följande områden: 

 • Utbildning till Barnskötare 
 • Utbildning till Resurspedagog 

Kommuner och Regioner har ett omställningsavtal vars syfte är att främja arbetstagares möjligheter till livslångt lärande och stärka arbetstagares ställning på arbetsmarknaden. 

Du kan ansöka om stöd från omställningsfonden för karriär och studierådgivning samt för att kompetensutveckla dig eller studera. 

Lediga jobb

Här hittar du våra jobbtitlar och här nedan ser du våra lediga tjänster.

 • Sommarvik, natt till Garnis korttidsboende och äldreboende

  Vård och omsorg av personer i behov av stöd och hjälp med exempelvis personlig hygien, av- och påklädning, aktivering och social dokumentation. Medicinska arbetsuppgifter kan förekomma och ges på delegation av medicinskt ansvarig personal efter genomgången internutbildning. Tjänsterna är […]

 • Behandlingsassistenter/fältarbetare med inriktning vuxna - 2 tjänster

  Team Stöd är individ- och familjeomsorgens samlade öppenvård bestående av ett flertal olika verksamheter. Teamet består av behandlare med inriktning barn, unga, vuxna, behandlingsassistent/fältarbetare samt en del externa verksamheter. Planeringen är att dessa två tjänster ska utgöra ett […]

 • Säkerhetshandläggare

  Som säkerhetshandläggare har du en viktig roll på Samhällsbyggnadsförvaltningen och arbetar brett inom säkerhetsområdet med civil beredskap, informationssäkerhet och säkerhetsskydd. I arbetsuppgifterna ingår bland annat: •Identifiera och arbeta för att uppfylla interna krav och […]

 • Lärare i matematik och NO/teknik Brönjaskolan

  Vi söker Dig som vill undervisa i matematik och naturorienterande ämnen samt teknik i år 7-9. Undervisning kommer att vara din huvudsakliga arbetsuppgift. Du har även rollen som kontaktlärare för en grupp elever och i den rollen skapar du de bästa förutsättningarna för att eleverna ska […]

 • Lärare i spanska och engelska Brönjaskolan

  Vi söker Dig som vill undervisa i spanska och engelska i år 7-9. Undervisning kommer att vara din huvudsakliga arbetsuppgift. Du har även rollen som kontaktlärare för en grupp elever och i den rollen skapar du de bästa förutsättningarna för att eleverna ska utvecklas, trivas och känna […]

 • Lärare i engelska Brönjaskolan

  Vi söker Dig som vill undervisa engelska i år 7-9. Undervisning i annat ämne kan också bli aktuellt. Undervisning kommer att vara din huvudsakliga arbetsuppgift. Du har även rollen som kontaktlärare för en grupp elever och i den rollen skapar du de bästa förutsättningarna för att […]

 • Lärare i idrott och hälsa Brönjaskolan

  Vi söker Dig som vill undervisa i idrott och hälsa i år 7-9. Undervisning kommer att vara din huvudsakliga arbetsuppgift. Du har även rollen som mentor för en grupp elever och i den rollen skapar du de bästa förutsättningarna för att eleverna ska utvecklas, trivas och känna sig trygga.

 • Lärare i Bild Brönjaskolan

  Vi söker Dig som vill undervisa i bild i år 7-9. Undervisning i ytterligare ämnen är aktuellt. Undervisning kommer att vara din huvudsakliga arbetsuppgift. Du har även rollen som kontaktlärare för en grupp elever och i den rollen skapar du de bästa förutsättningarna för att eleverna […]

 • Behandlare inriktning barn

  Team Stöd är individ- och familjeomsorgens samlade öppenvård bestående av ett flertal olika verksamheter. Vi arbetar med verkställighet av biståndsinsatser i multikompetenta team med målsättningen att uppnå en fungerande helhet för den enskilde/familjen. Inom teamet arbetar behandlare […]

 • Behandlare inriktning barn

  Arbetsuppgifter Team Stöd är individ- och familjeomsorgens samlade öppenvård bestående av ett flertal olika verksamheter. Vi arbetar med verkställighet av biståndsinsatser i multikompetenta team med målsättningen att uppnå en fungerande helhet för den enskilde/familjen. Inom teamet […]

 • Speciallärare/lärare till särskild undervisningsgrupp

  Ditt huvudsakliga uppdrag är att både enskilt och tillsammans med kollegor stödja elevernas lärande och utveckling mot grundskolans mål samt att ge socialt stöd till elever för att förebygga och främja trygghet, hälsa och lärande. Mentorskap ingår i din tjänst, där kontakter med […]

 • Specialpedagog, Centrala Elevhälsan

  Som specialpedagog får du en viktig roll ute på förskolor/skolor och i vår Centrala elevhälsa. Vårt uppdrag är i första hand att arbeta med främjande och förebyggande insatser på organisation- grupp- och individnivå. I uppdraget som specialpedagog kommer du att ingå i team med flera […]

 • Skolpsykolog, Centrala elevhälsan

  Som skolpsykolog får du en viktig roll inom Centrala elevhälsan och på kommunens grundskolor och gymnasieskola. Vårt uppdrag är i första hand att arbeta med främjande och förebyggande insatser på organisation- grupp- och individnivå. Du kommer till stor del att samarbeta med […]

 • Skolkurator, Centrala Elevhälsan

  Som skolkurator får du en viktig roll både ute på skolor och i vår Centrala elevhälsa. I skolkuratorns uppdrag ingår att utföra psykosociala insatser på skolan samt att arbeta enligt det övergripande uppdrag för skolans verksamhet. I arbetsuppgifterna ingår att Du ska arbeta […]

 • Undersköterskor, utb vårdbiträden, aspiranter till Harads äldreboende natt

  Välkommen med din ansökan till Harads äldreboende som söker medarbetare till natt. Vård och omsorg av personer i behov av stöd och hjälp med ex personlig hygien, av- och påklädning, aktivering och social dokumentation. Medicinska arbetsuppgifter kan förekomma och ges på delegation av […]

 • Trygghetsresurser till Stureskolan

  Du kommer att arbeta tillsammans med vår trygghetssamordnare och trygghetspedagog för att se till att våra elever trivs på skolan och känner sig trygga. Din viktigaste arbetsuppgift är att vara en god förebild och att du är tillgänglig för och skapar goda samtal tillsammans med våra […]

 • Specialpedagog Stureskolan

  Vi söker Dig som vill arbeta som specialpedagog på Stureskolan. Som specialpedagog arbetar du framför allt med att skapa förutsättningar för delaktighet, tillgänglighet och inkludering för våra elever. Du identifierar vilka insatser som ska sättas in, och arbetar förebyggande för att […]

 • Reparatör

  Verkstaden består av 7 stycken medarbetare där du kommer att arbeta med fem andra reparatörer och en bilvårdare. Vi servar och reparerar ca 230 fordon varav ca 170 är biogasdrivna. Vi reparerar även lastbilar och traktorer och småmaskiner. Vi felsöker elfel, monterar alkolås samt olika el […]

 • Arbetsterapeut till Garnis korttidsboende

  Du bidrar med din specifika kompetens för att öka individens självständighet och delaktighet i vardagliga aktiviteter. Arbetsuppgifterna är omväxlande och består bland annat av teamarbete, kognitiva bedömningar, rehabilitering, ADL, aktivitetsbedömningar, förskrivning, utprovning av […]

 • Ekonomilärare till Björknäsgymnasiet

  Som ekonomilärare hos oss är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att planera, genomföra och följa upp undervisning i företagsekonomi, redovisning och vid behov matematik på gymnasienivå. Du förväntas delta i regelbundna möten och aktiviteter för ekonomiprogrammets programlag, på enheten […]

 • Speciallärare Anpassade grundskolan 7-9

  Vi söker dig som vill arbeta med oss i klassen Ämnen. Dina närmaste kollegor är ytterligare en speciallärare och tre stödpedagoger, men har även ett samarbete med de lärare i praktiskt-estetiska ämnen som undervisar i klassen. Du ingår i den anpassade grundskolans arbetslag och ni har […]

 • IB-lärare i Sv, SvA, Hi och Eng till Björknäsgymnasiet

  Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att planera, genomföra och följa upp undervisning i svenska som andraspråk och historia på gymnasienivå samt engelska på grundskolenivå (IM). Du kommer att tillhöra arbetslaget International Baccalaureate men också undervisa på nationella program. Vi […]

 • Specialpedagog Svartbjörnsbyns skola

  Specialpedagog samarbetar med lärare med att kartlägga, förebygga och utveckla tillgängligheten i skolans pedagogiska miljö, utformandet av extra anpassningar, utreda elevers behov av särskilt stöd samt verka för elevens rätt att delta utifrån förmåga i verksamheten. Du initierar, […]

 • Lärare Idrott och Hälsa Björknäsgymnasiet

  Du kommer att undervisa i ämnet Idrott och hälsa i olika årskurser och på några olika program. På Björknäsgymnasiet tillhör alla lärare ett programarbetslag där vi jobbar för att se helheten med utbildningen. Du kommer att tillhöra samhällsvetenskapsprogrammet där även mentorskap […]

 • Habiliteringspersonal till Skogsgläntan

  Habiliteringspersonalens roll är att vara en hjälpmotor i det dagliga livet. Brukarens behov styr arbetsdagen. Det kan handla om att hjälpa, ge stöd och vägledning kring personlig hygien, måltider, medicinintag, städning, fritidsaktiviteter och samhällskontakter. En viktig del av […]

 • Sjuksköterska Sturegården

  Som sjuksköterska på Erikslundens demensboende arbetar du i ett team tillsammans med omvårdnadspersonal, rehab och enhetschefer utifrån individens behov i centrum med bland annat BPSD-registret. Sjuksköterskan har hälso- och sjukvårdsansvaret och gör bedömningar om hälsotillståndet och […]

 • Sjuksköterska längre vik till Garnis korttidsboende

  Som sjuksköterska i kommunens hälso- och sjukvård arbetar du självständigt. Sjuksköterskan har hälso- och sjukvårdsansvaret och gör bedömningar om hälsotillståndet och vid behov tas kontakt med primärvårdsläkare. Arbetet innebär att samverka och handleda vårdpersonal i […]

 • Timvikarier undersköterskor till Hemsjukvården

  Som undersköterska i Hemsjukvården kommer du att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunens hälso- och sjukvård. Arbetsuppgifterna utförs i ordinärt boende.

 • Socialsekreterare inriktning vuxna i familjer med beroende/ohälsa

  Arbetet består av planering, utredning, handläggning och dokumentation, beslutsfattande, uppföljning av insatser och annan myndighetsutövning. Uppgifterna är omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfulla. Teamets medarbetare är engagerade personer som drivs av att göra skillnad med […]

 • Timvikarier för jourpass till Boende och stöd

  Inom Boende och Stöd kan du arbeta som Aspirant, Habiliteringspersonal, Rehabiliteringspersonal eller Omsorgsassistent. Vi söker dig som förslagsvis studerar, är pensionär eller har annan sysselsättning och är intresserad av att arbeta jourpass hos oss. Jourpass är ofta längre arbetspass […]

 • Personliga assistenter till barnärende

  Flickan behöver stöd och hjälp med det mesta för att klara sin vardag. I arbetet ingår att bistå henne i hennes behov av stöd och hjälp under skola och fritid, såsom personlig omvårdnad, förflyttningar, träning, sysslor i hemmet, fritidsaktiviteter med mera. Viktigt är också att du […]

 • Undersköterska till Garnis Korttidsboende

  Vård och omsorg av personer i behov av stöd och hjälp med exempelvis personlig hygien, av- och påklädning, aktivering och social dokumentation. Medicinska arbetsuppgifter kan förekomma och ges på delegation av medicinskt ansvarig personal efter genomgången internutbildning. Du arbetar med […]

 • Undersköterskor, vårdbiträden och aspiranter till Personalpoolen

  Till äldreboende/korttidsboende är det 5 tjänster för dag och kväll omfattning 100%. En tjänst till natten i Äldreboende omfattning ca 83%. Tjänsterna är tillsvidare. Inom Äldreboende arbetar du som undersköterska, vårdbiträde eller aspirant. Exempel på arbetsuppgifter är att […]

 • Sjuksköterskor timvikarier till Hemsjukvården

  Som sjuksköterska i Hemsjukvården planerar och utför du medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser hos patient i ordinärt boende. Du ger även handledning och delegering till omvårdnadspersonal. Du förväntas kunna arbeta självständigt och i tvärprofessionellt samarbete med andra […]

 • Timvikarier till vård och omsorg inom Socialförvaltningen

  Inom Boende och Stöd kan du arbeta som Habiliteringspersonal, Rehabiliteringspersonal, Omsorgsassistent eller Personlig assistent. Här kan dina brukare bestå av både äldre och yngre personer med funktionsvariationer. Beroende på vart du arbetar kan din arbetsplats vara i brukarens egna hem, […]

 • Sommarvikarier till Boende och stöd

  Inom Boende och Stöd kan du arbeta som Aspirant, Habiliteringspersonal, Rehabiliteringspersonal eller Omsorgsassistent. Här kan dina brukare bestå av både äldre och yngre personer med funktionsvariationer. Beroende på vart du arbetar kan din arbetsplats vara i brukarens egna hem, […]

 • Sommarvikarier till Äldreboende

  Inom Äldreboende arbetar du som Undersköterska eller Vårdbiträde. Exempel på arbetsuppgifter är att stötta brukaren med hygien, påklädning, iordningställa måltider och vård- och omsorgsuppgifter.

 • Sommarvikarier till Garnis Korttidsboende

  Inom Korttidsboende arbetar du som Undersköterska eller Vårdbiträde. Exempel på arbetsuppgifter är att stötta brukaren med hygien, påklädning, iordningställa måltider och vård- och omsorgsuppgifter samt arbetsuppgifter inom rehabilitering och växelvård.

 • Sommarvikarier till Personlig assistans

  I arbetet ingår att bistå brukaren i hens behov av stöd och hjälp under arbete och fritid, exempelvis med personlig omvårdnad, förflyttningar, träning, sysslor i hemmet, fritidsaktiviteter med mera.

 • Sommarvikarier till Hemtjänsten

  Inom Hemtjänsten kommer du som Undersköterska eller Vårdbiträde utföra vård- och omsorgsuppgifter i brukarens egna hem. Exempel på arbetsuppgifter är att stötta med dusch, påklädning, iordningställa måltider, bädda säng, städning, beställa varor och ledsagning. Vill du prova på […]

 • Vårdpersonal till äldreboende

  Vi vill att du ska bli en av oss! Välkommen med din ansökan till våra äldrebeoenden som söker två undersköterskor och tre vårdbiträden. God vård och omsorg till personer i behov av stöd och hjälp med ex personlig hygien, av- och påklädning, aktivering mm. Medicinska arbetsuppgifter […]

 • Sjuksköterska Svedjebacka/Erikslund vikariat

  Sjuksköterskan har hälso- och sjukvårdsansvaret och gör bedömningar om hälsotillståndet och vid behov tas kontakt med primärvårdsläkare. Arbetet innebär att samverka och handleda vårdpersonal i omvårdnadsarbetet samt att tillsammans i teamen utveckla demensvården. Du kommer att ingå […]

 • Sjuksköterska Erikslundens demensboende

  Som omvårdnadsansvarig sjuksköterska på Erikslundens demensboende arbetar du i ett team tillsammans med omvårdnadspersonal, rehab och enhetschefer utifrån individens behov i centrum med bland annat BPSD-registret. Sjuksköterskan har hälso- och sjukvårdsansvaret och gör bedömningar om […]