Jobba i Bodens kommun

Jobba i Bodens kommun

Att arbeta i Bodens kommun är att vara nära Bodensarnas föränderliga vardag. Detta innebär möjligheter och utmaningar där vägen fram kan vara mod att våga. Vi har en stark våga prova-kultur där stödet från kompetenta kollegor och chefer finns nära. Här får du ett stort förtroende i en fantastisk miljö och möjlighet att utveckla dig själv och andra.

Bodens kommun är en modern småstad med 28 000 invånare. I Boden lever vi närhetsliv. Med det menar vi det liv där du har nära till allt som är viktigt och lite till – fritidsaktiviteter, ditt jobb, skolor, kulturevenemang, attraktiva hustomter, shopping och naturnära upplevelser.

Att arbeta i Bodens kommun är att vara nära Bodensarnas föränderliga vardag. Detta innebär möjligheter och utmaningar där vägen fram kan vara mod att våga. Vi har en stark våga prova-kultur där stödet från kompetenta kollegor och chefer finns nära. Här får du ett stort förtroende i en fantastisk miljö och möjlighet att utveckla dig själv och andra.

Bodens kommun erbjuder många olika jobb inom utmanande och spännande yrkesområden som alla syftar till att utveckla Bodens kommun. Vi är ca 2500 anställda och kommer under de närmaste åren att ha behov av många nya medarbetare inom alla våra verksamheter.

Vår​ stolthet

I Bodens kommun ska alla medarbetare uppleva arbetsglädje, trivas med sina arbetsuppgifter och känna yrkesstolthet. Bodens kommun arbetar för ett hållbart arbetsliv och är en attraktiv arbetsgivare när medarbetarskapet och ledarskapet fungerar bra, när det råder jämställdhet på arbetsplatserna, när medarbetarna har en god hälsa och arbetsmiljö, bra kompetens och konkurrenskraftiga löner och villkor.

All verksamhet i kommunen är till för är att ge kommuninvånarna service med hög kvalitet. Den service och det bemötande som ges ska vara jämställd och likvärdig, oavsett kön eller kulturell bakgrund.

Välfärdsuppdraget

Vi som jobbar på Bodens kommun ser till att välfärdssamhälle fungerar. Utan kommunalt anställda kan vi inte driva barnomsorg, förskola, grundskola, gymnasieskola och särskola. Vi ser även till att det finns kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare och socialtjänst. Att ge omsorg för våra äldre och för personer med funktionshinder är en stor del av vårt arbete.

Vi planerar för staden och nya byggen och ser till att det finns bostäder åt våra medborgare. I vårt uppdrag ser vi även till att det finns hälsoskydd och miljöskydd, att det är rent och att människor kan slänga sina sopor.

Vår räddningstjänst är en viktig del av vår organisation för att medborgarna ska känna sig trygga. Vi på Bodens kommun ser även till att det finns vatten och avlopp och bibliotek. Tillsammans med regionerna sköter vi kollektivtrafiken.

Att vara kommunalt anställd är ett viktigt jobb som ser till att allt kan fungera i samhället.

 

Jämställdhetsintegrering

För oss som jobbar på Bodens kommun är jämställdhet en del av våra ordinarie uppdrag. För oss är det en självklarhet att invånare får ta del av likvärdiga resurser och service oavsett kön. För oss som jobbar i Bodens kommun är jämställdhetsintegrering viktigt för demokratin och för att samhället ska vara hållbart och utvecklas. Några exempel:

 • Planeringen av nya bostadsområden har ett medvetet jämställdhetsperspektiv genom hela processen.
 • Rutiner för bidrag till föreningar har tagits fram för att säkerställa jämställd och likvärdig medborgarservice
 • I arbetet med utveckling av staden har en metod använts för att få in det jämställda perspektivet.

Miljöarbete

Vi har under en lång tid haft ett tydligt fokus på miljö- och klimatfrågor. Sedan 1995 är kommunen medlem i Sveriges ekokommuner (Sekom). Två viktiga områden som kommunen jobbar med:

 • Lokala miljömål – Det beskriver vad Bodens kommun behöver göra på lokal nivå för att bidra till måluppfyllelsen av de nationella miljökvalitetsmålen.
 • Borgmästaravtal – Det handlar om att kommunen dels ska arbeta med minskning av växthusgasutsläpp samt klimatanpassning. Kommunens mål är nollnettoutsläpp av växthusgaser 2045.

Varje förvaltning arbetar med miljöfrågor i sina verksamheter, några exempel:

 • Biogas – Sedan 2007 tar kommunens biogasanläggning hand om hushållens matavfall och gör det till fordonsbränsle. Tankstationen förser Bodens kommun med fordonsgas till cirka 130 kommunala tjänstefordon och kommunens upphandlade lokaltrafik.
 • Återvinning – På Brändkläppens återvinningscentral bedrivs viktigt och innovativt arbete för att ta hand om olika sorters avfall. Kommunen driver en återvinningsmarknad där medborgarna kan lämna in saker de inte längre använder och där.
 • Upphandling av närproducerade livsmedel – 38% av den mat som upphandlas är närproducerad.

Arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen

På Arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen värnar vi om det livslånga lärandet och om individens förutsättningar att hitta arbete och bli självförsörjande. De som förverkligar detta är alla våra kompetenta medarbetare som visar respekt och tolerans, och som fokuserar på att ständigt förbättra verksamheterna. Det samlade engagemanget skapar arbetsglädje och stolthet. 

Vår förvaltning bedriver förskolor, låg- och mellanstadium, högstadium och gymnasium.
Vi bygger framtidstro samt ger barn och elever verktyg och förutsättningar att påverka sin egen framtid. Hos oss ska barn och elever känna sig trygga, uppleva gemenskap och delaktighet samt få nyfikenhet och lust att lära. Vi tar alltid utgångspunkt i det individuella behovet, intressen och tidigare kunskap.

För arbetsmarknadsinsatser är våra prioriterade målgrupper: ungdomar, nyanlända invandrare, funktionsnedsatta samt personer med annan problematik som innebär svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. 

I våra verksamheter ges barn och unga mod och kompetens att möta framtidens utmaningar – den visionen arbetar vår förvaltning för.

Vår förvaltningschef är Magnus Åkerlund.

För att komma i kontakt med arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen ska du ta kontakt med Medborgarservice på Bodens kommun genom kontaktvägarna här nedanför. När du får kontakt med dem så berättar du ditt ärende eller den person du söker så kopplas du rätt.

 

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen samlar de kommunövergripande resurserna och arbetar med utveckling, ledning, styrning och samordning. Förutom att lämna administrativt stöd till kommunfullmäktige och kommunstyrelse ansvarar förvaltningen även för stödresurser inom exempelvis it-, ekonomi-, personal- och kommunikationsfrågor. Räddningstjänsten och avdelningen för kultur- fritid- och ungdomar finns också organiserat här. Inom kommunledningsförvaltningen finns olika avdelningar och enheter.

Förvaltningschef är Maria Lundgren.

För att komma i kontakt med kommunledningsförvaltningen ska du ta kontakt med Medborgarservice på Bodens kommun genom kontaktvägarna här nedanför. När du får kontakt med dem så berättar du ditt ärende eller den person du söker så kopplas du rätt.

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar i huvudsak med att tillgängliggöra, underhålla, förvalta och utveckla kommunens fysiska miljö, infrastruktur och transporter. Förvaltningen omhändertar alla frågor från planfrågor inom kommunen (hur mark ska användas) till att laga vattenledningar och gator.  

Vi ser till att det finns bra vatten i kranarna, att matavfallet blir biogas och att det finns inlämningsplatser för återvinning. Vi jobbar för att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och att de som behöver färdtjänst och parkeringstillstånd kan få det. De gator och vägar som finns i kommunen är det i huvudsak förvaltningen som underhåller, till exempel genom att ploga gator och cykelvägar på vintern. De fina utsmyckningarna i parker och gator och torg är det vi som ordnar.  

Många av de fastigheter som är skolor, förskolor, även boende för äldre ser förvaltningen till att tillhandahålla och underhålla med bland annat fastighetsskötsel men även med lokalvård. Inom förvaltningen sköter vi intern och extern uthyrning av kommunens lokaler 

Det är vi som kontrollerar att verksamheter följer lagstiftning, t.ex. om den är miljöfarlig eller att restauranger följer regler för alkoholservering. 

Förvaltningschef är Stefan Johansson.

För att komma i kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen ska du ta kontakt med Medborgarservice på Bodens kommun genom kontaktvägarna här nedanför. När du får kontakt med dem så berättar du ditt ärende eller den person du söker så kopplas du rätt.

 

Socialförvaltningen

Socialförvaltningens uppgift är att ge stöd samt vård och omsorg till människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, eller av andra orsaker behöver hjälp och stöd. Socialförvaltningen är en politiskt styrd organisation och lyder under socialnämnden. Verksamheten är indelad i fyra verksamhetsområden:

 • Individ- och familjeomsorg; arbetar med frågor kring bland annat ekonomiskt bistånd, oro för ungas missbruk, barn och unga som far illa  andra sociala problem.
 • Äldreboende har två boendeformer: Äldreboende riktar sig till äldre som har ett högt omsorgs- och omvårdnadsbehov som inte kan tillgodoses av hemtjänsten. Demensboenden riktar sig till äldre med utredd demenssjukdom som behöver hjälp med sin dagliga livsföring.
 • Hemtjänst arbetar med omvårdnad och service till människor i alla åldrar som bor i ordinärt boende, det vill säga i lägenhet eller villa i vår kommun.
 • Boende och stöd vänder sig till personer i olika ålder med någon form av funktions­nedsättning. Bistånd kan till exempel ges i form av stöd i boendet eller personlig assistans.
 • Utöver verksamhetsområdena finns den kommunala hälso- och sjuk­vården, biståndsenheten, ekonomi/administration samt en utvecklings­enhet i socialförvaltningen.

Verksamheten är till största delen styrd av olika lagar som socialtjänst­lagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det betyder att alla insatser som ges till enskilda har ett beslut om vilken form av bistånd som ska ges. När en ansökan om bistånd behandlas ska alltid en individuell bedömning göras. Är den enskilde inte nöjd med beslutet går det som regel att överklaga beslutet till domstol. Ett bistånd kan ha många olika former, t.ex. en plats på ett äldreboende eller gruppbostad, hjälp av hemtjänsten, stöd och hjälp till föräldrar, avlastning för anhöriga ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd), och personlig assistans.

Socialförvaltningen samverkar med en mängd olika aktörer som polisen, Region Norrbotten, olika ideella organisationer och brukarorganisationer. Inom kommunen samverkar förvaltningen främst med utbildningsförvalt­ningen och då är det kring barn och ungdomar.

Förvaltningschef är Catharina Liljeholm.

För att komma i kontakt med socialförvaltningen ska du ta kontakt med Medborgarservice på Bodens kommun genom kontaktvägarna här nedanför. När du får kontakt med dem så berättar du ditt ärende eller den person du söker så kopplas du rätt.

Det här erbjuder vi

Som medarbetare i bodens kommun kommer du vara nära Bodensarnas föränderliga vardag. Vi erbjuder många olika jobb inom utmanande och spännande yrkesområden med varierade arbetsuppgifter som är samhällsviktiga, intressanta och utvecklande. Vi erbjuder också en stark våga prova-kultur där du får stort stöd från kollegor och chefer. Förutom viktiga och spännande arbetsuppgifter erbjuder vi även vissa förmåner.

Arbetstid

I Bodens kommun finns möjlighet till flexibla arbetstider inom flera verksamheter. Du som medarbetare har då inom vissa givna ramar möjlighet att bestämma över arbetstiden när verksamheten tillåter.

Semester

Till och med det år du fyller 39 kvalificerar du dig för 25 betalda semesterdagar. Från och med det år du fyller 40 kvalificerar du dig för 31 betalda semesterdagar. Från och med det år du fyller 50 kvalificerar du dig för 32 betalda semester­dagar.

Möjlighet till fler lediga dagar

Som medarbetare har du möjlighet att ansöka om att växla semesterdagstillägg till fler lediga dagar. Det kan generera 5 – 6 dagar/år beroende på ålder.

Hälsa och friskvård

Bodens kommun vill främja ett hållbart arbetsliv. Vi erbjuder en friskvårdstimme per vecka för egna friskvårdsaktiviteter om verksamheten tillåter. Varje höst arrangeras en arbetsmiljövecka för kommunens medarbetare med olika föreläsare och andra aktiviteter.

Bodens kommun har avtal med en företagshälsa som tillsammans med arbetsgivaren jobbar aktivt med hälsofrämjande insatser. Alla medarbetare har tillgång till kommunens hälsoportal där är det gratis att boka in sig på olika hälsofrämjande aktiviteter. 

Medarbetare kan även lösa träningskort på StepIn för 140 kr/månad via autogiro (ordinarie pris 199:-/månad).

I samarbetet med företagshälsan genomförs även förebyggande insatser till prioriterade grupper. Företagshälsan är dessutom ett stöd i kommunens arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete.

Kompetensutveckling

I medarbetarsamtalet mellan chef och medarbetare kartläggs behovet av utbildning och kompetensutveckling. Varje medarbetare har rätt till en plan för sin kompetensutveckling.

För chefer finns grundläggande interna utbildningar och informationstillfällen. Det arrangeras även kommungemensamma chefsfrukostar och alla nya chefer får möjlighet att delta i ett ledarutvecklingsprogram.

Studera med ersättning

Socialförvaltningen i Bodens kommun har tre lokala kollektivavtal som erbjuder tillsvidareanställda medarbetare inom socialförvaltningen att ansöka om att få studera med ersättning från arbetsgivaren.

 • Tillsvidareanställda medarbetare kan ansöka om att studera till socionom.
 • Tillsvidareanställda undersköterskor till sjuksköterska.
 • Tillsvidareanställda sjuksköterskor till akademisk specialisttjänstgöring (specialistsjuksköterska). 

För övrigt, erbjuder även socialförvaltningen tillsvidareanställda vårdare och vårdbiträden möjligheten att ansöka om att få studera till undersköterska med ersättning (ej kollektivavtalsbundet).

Försäkringar

Som medarbetare i Bodens kommun är du försäkrad vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall.

Introduktion

Alla nya medarbetare blir inbjudna till en introduktionsdag för att lära känna kommunen. Nya chefer blir även inbjuden till en särskild dag för chefsintroduktion i kommunen samt ett antal utbildningar. För nya rektorer och förskolechefer finns också ett omfattande chefsintroduktionsprogram på förvaltningen.

Individuell lönesättning

Lönen för dig som medarbetare i Bodens kommun är individuell och differentierad. Det ska finnas ett samband mellan prestation och kvaliteten på utfört arbete och löneutveckling. Bodens kommun har gemensamma lönekriterier vilka är resultat, kompetens och engagemang. Lönekriterierna är stöd för att utvärdera arbetsinsats, prestation och måluppfyllelse för det gångna året.

Föräldraledighet

Du har som medarbetare i enlighet med föräldraledighetslagen rätt att vara föräldraledig på hel eller deltid. Du har rätt att jobba deltid till och med att barnet är åtta år. I Bodens kommun har du förlängd rättighet och kan vara föräldraledig på deltid max 25 % till dess att barnet är 12 år. Dock är föräldraledigheten för barn mellan 8 – 12 år inte pensionsgrundande.

Föräldrapenningtillägg

Om du som medarbetare är föräldraledig har du rätt till föräldrapenningtillägg. Föräldrapenningtillägget som man har rätt till i 180 dagar börjar utbetalas när du varit anställd minst 1 ett år. Tillägget betalas som längst till dess barnet är 24 månader.

Möjlighet till vissa ledigheter utan löneavdrag

Bodens kommun ger dig möjlighet till vissa ledigheter utan löneavdrag. Exempelvis har du rätt till ledighet för enskild angelägenhet. Om det är nödvändigt att besök sker på arbetstid har du även rätt till ledighet med bibehållen lön för förstagångsbesök hos läkare eller tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall.

Pension

Som medarbetare i Bodens kommun har du tjänstepension. Arbetsgivaren betalar bland annat in en årlig pensionsavgift motsvarande 4,5 procent av inkomsten till den pensionsförvaltare du väljer. Beroende på inkomstnivå kan högre procent betalas in.

Bodens kommun erbjuder personlig information om pensions- och försäkringsfrågor.

Möjlighet till högre pension

Som medarbetare har du möjlighet att spara extra pengar till pension genom bruttolöneavdrag. Det innebär att du växlar en del av din bruttolön till placering i en pensionsförsäkring.

Sjuklön

Om du som medarbetare i Bodens kommun blir sjuk får du sjuklön motsvarande 10 % av lönen från dag 15 för att minska bortfallet i inkomst. Sjuklönen kan betalas längst för tid till och med kalenderdag 90.

Lediga jobb

 • Verksamhetschef äldreboende

  Som verksamhetschef ingår du i förvaltningens ledningsgrupp och tillsammans med socialchefen verkar du i gränssnittet mellan politiker och medarbetare. I tjänsten ingår verksamhets-, personal- och budgetansvar. Ditt främsta uppdrag är att tillsammans med andra chefer utveckla en äldreomsorg som präglas av en flexibel och anpassningsbar organisation med stor förändringsberedskap inför framtiden. Du kommer att leda ett strategiskt förändringsarbete genom andra chefer, omvandla […]

 • Trygghetsresurs till Brönjaskolan

  Du kommer att arbeta tillsammans med vår trygghetssamordnare för att se till att våra elever trivs och känner trygghet på skolan. Din viktigaste arbetsuppgift är att vara en god förebild som är tillgänglig för och skapar goda samtal med våra ungdomar. Vi erbjuder dig en utvecklande miljö. Vi har ett välfungerande elevhälsoarbete och arbetar aktivt med skolutveckling inom olika områden.

 • Korttidsvikarier till Socialförvaltningen

  Inom Boende och Stöd kan du arbeta som Habiliteringspersonal, Rehabiliteringspersonal, Omsorgsassistent, Personlig assistent eller Aspirant. Här kan dina brukare bestå av både äldre och yngre personer med funktionsvariationer. Beroende på vart du arbetar kan din arbetsplats vara i brukarens egna hem, serviceboende, korttids/fritids eller ett gruppboende. Exempel på arbetsuppgifter är att stötta brukaren i deras vardagliga liv, fritid samt vård- och omsorgsuppgifter. Inom Hemtjänsten […]

 • Jurist socialrätt

  Dina arbetsuppgifter i huvudsak: Du kommer att arbeta förvaltningsövergripande. Som jurist inom socialrätt kommer du att ha rollen som rättsligt stöd till förvaltningens verksamheter och ledning. Arbetet innebär b l a att besvara remisser där kommunen varit remissinstans, hålla i informations- och utbildningsinsatser vid lagändringar eller ny praxis för förvaltningen och även nämndsledamöter. Du kommer att delta på planeringsdagar och yrkesträffar vid önskemål. I […]

 • Sjuksköterska till Erikslundens demensboende

  Som omvårdnadsansvarig sjuksköterska på Erikslundens demensboende arbetar du i ett team tillsammans med omvårdnadspersonal, rehab och enhetschefer utifrån individens behov i centrum med bland annat BPSD-registret. Sjuksköterskan har hälso- och sjukvårdsansvaret och gör bedömningar om hälsotillståndet och vid behov tas kontakt med primärvårdsläkare. Arbetet innebär att samverka och handleda vårdpersonal i omvårdnadsarbetet samt att tillsammans i teamen utveckla demensvården. […]

 • Lärare i Matematik och Naturorienterande ämnen/teknik Brönjaskolan

  Vi söker Dig som vill undervisa i Ma/No/Tk i år 7-9. Undervisning kommer att vara din huvudsakliga arbetsuppgift. Du har även rollen som mentor för en grupp elever och i den rollen skapar du de bästa förutsättningarna för att eleverna ska utvecklas, trivas och känna sig trygga.

 • Undersköterskor, utb vårdbiträden och aspiranter vård o omsorg hemtjänst

  Vård och omsorg av personer i behov av stöd och hjälp med ex personlig hygien, av- och påklädning, aktivering och social dokumentation. Medicinska arbetsuppgifter kan förekomma och ges på delegation av medicinskt ansvarig personal efter genomgången internutbildning. Du arbetar med individens behov i centrum och har brukaren i fokus.

 • Barnskötare/Förskollärare till Fagernäs förskola

  Vi söker dig som vill vara med och driva förskolans utveckling framåt tillsammans med rektor och övriga medarbetare. Som sökande är du väl insatt i förskolans läroplan och arbetar för att nå ökad måluppfyllelse på ett engagerat och positivt sätt. Du är flexibel och trygg i din yrkesroll samt beredd att ta ansvar och initiativ.

 • Socialsekreterare inriktning barn/unga 100%

  Arbetet består av planering, utredning, handläggning och dokumentation, beslutsfattande, uppföljning av insatser och annan myndighetsutövning. Uppgifterna är omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfulla. Teamets medarbetare är engagerade personer som drivs av att göra skillnad med sitt arbete. På Team Familj har du ett nära stöd från teamchefer i det dagliga arbetet och kollegor som stöttar varandra och arbetar tillsammans för att förbättra vår verksamhet. Som […]

 • Personlig assistent

  Brukaren behöver stöd och hjälp med det mesta för att klara sin vardag. I arbetet ingår att bistå henne i hennes behov av stöd och hjälp under vardag och fritid, såsom personlig omvårdnad, förflyttningar, träning, sysslor i hemmet, fritidsaktiviteter med mera. Det är schemalagd arbetstid - dag, kväll och helg.

 • Anläggningsarbetare

  Du kommer att ingå i ett team som sköter drift och underhåll av vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar med tillhörande anordningar. Arbetsgruppen består av en produktionsledare, förrådsansvarig och fyra anläggare. I arbetsuppgifterna ingår bland annat: • Genomförande och uppföljning av läcksökning samt åtgärda läckor. • Rondering av vattenledningsnät • Delaktig i GPS-inmätning samt TV-inspektion • Genomföra och följa upp spolprogram för vatten-, spill- och […]

 • Socialsekreterare inriktning vuxna i familjer med beroende/ohälsa

  Arbetet består av planering, utredning, handläggning och dokumentation, beslutsfattande, uppföljning av insatser och annan myndighetsutövning. Uppgifterna är omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfulla. Teamets medarbetare är engagerade personer som drivs av att göra skillnad med sitt arbete. På Team Familj har du ett nära stöd från teamchefer i det dagliga arbetet och kollegor som stöttar varandra och arbetar tillsammans för att förbättra vår verksamhet. Denna […]

 • Förrådsansvarig

  Vi söker en person som kan ta ansvar för VA förråd och lagersortiment. Förrådet består idag av olika rördelar, kopplingar, vattenmätare och andra reservdelar till både vatten- och avloppsteknik. I rollen som förrådsansvarig ingår att hålla ordning och reda i förrådet, beställa nya artiklar, kontrollera och serva artiklar som finns för uthyrning, kontrollera fakturor, sköta försändelser och mottagning av gods, vara ett stöd när det gäller frågor om material eller val av […]

 • Verksamhetscontroller

  Med anledning av att vår Verksamhetscontroller går vidare till annat arbete söker vi nu dennes ersättare. Tjänsten är placerad på Samhällsbyggnadsförvaltningen under enheten Stab & stöd. Vill du vara delaktig i vårt kreativa och glada team med många olika kompetenser är du välkommen att söka tjänsten! I arbetsuppgifterna ingår att arbeta med verksamhetsutveckling gentemot Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter. I samverkan leda och genomföra analyser och […]

 • Lärare i Matematik och NO samt teknik Stureskolan

  Vi söker Dig som vill undervisa i matematik, teknik och naturorienterande ämnen i årskurs 7-9. Undervisning kommer att vara din huvudsakliga arbetsuppgift. Som lärare hos oss har du även rollen som kontaktlärare för en grupp elever och i den rollen skapar du de bästa förutsättningarna för att eleverna ska utvecklas, trivas och känna sig trygga.

 • Medarbetare till ett nattärende för ett barn

  Flickan behöver övervakning nattetid. Viktigt är också att du är barnkär, gillar att engagera dig i barnet och kan bjuda på dig själv.

 • Enhetschef, Fysisk planering

  Som enhetschef ansvarar du och följer upp den löpande verksamheten avseende kvalitetsmål, lagar-, föreskrifter och rutiner, resurs -och kompetensförsörjningen samt verksamhetsutveckling. Du har fullt personal-, budget- och verksamhetsansvar för enheten. Som chef och ledare hanterar du relationer, skapar och levererar resultat, förhåller dig till ramar, regler och verkar för att hålla enhetens budget. Din vardag handlar mycket om det goda mötet, kommunikation och dialog med […]

 • Undersköterska eller utb vårdbiträde Ågårdens äldreboende Ågården demens

  Vård och omsorg om personer som är i behov av stöd och hjälp med sin personliga omsorg, så som ex personlig hygien, av- och påklädning, aktivering samt hjälp att förgylla personens vardag. . Medicinska arbetsuppgifter förekommer och ges på delegation av medicinskt ansvarig personal efter genomgången internutbildning. Vi arbetar i team, legitimerade, omvårdnadspersonal och enhetschef och alla arbetar med individens behov i centrum. Vi söker två personer som skall arbeta som […]

 • Förvaltningsledare

  Som förvaltningsledare arbetar du nära verksamheten med att förvalta och utveckla verksamhetsstöd, systemstöd, processer, dokumentation, rutiner och anvisningar kopplat till kommunens förvaltningsobjekt. Förvaltningsledaren agerar även stöd och rådgivare till informationssäkerhetssamordnare, säkerhetshandläggare och systemspecialister i kommunen kring frågor om kommunens förvaltningsobjekt. Som förvaltningsledare har du även kontakter med kommunens leverantörer av […]

 • IT-specialist

  IT-specialisten arbetar med systemadministration, dokumentation, rutiner och anvisningar i IT-enhetens interna system. IT-specialisten arbetar nära verksamheten för att fånga upp eventuella problem och frågeställningar som ligger till grund för behovet av IT-stöd i verksamheten. I rollen agerar du även rådgivare till kommunens medarbetare och hanterar bland annat beställningar och avrop av IT-utrustning från avtalsleverantörer. Du kommer att delta i olika typer av projekt, […]

 • Sommarvikarier till Socialförvaltningen

  Inom Boende och Stöd kan du arbeta som Habiliteringspersonal, Rehabiliteringspersonal, Omsorgsassistent eller Personlig assistent. Här kan dina brukare bestå av både äldre och yngre personer med funktionsvariationer. Beroende på vart du arbetar kan din arbetsplats vara i brukarens egna hem, serviceboende, korttids/fritids eller ett gruppboende. Exempel på arbetsuppgifter är att stötta brukaren i deras vardagliga liv, fritid samt vård- och omsorgsuppgifter. Inom Hemtjänsten kommer […]

 • Korttidsvikarier till Nattpatrullen

  Arbetsuppgifter är främst tillsyn och omvårdnad. Arbetspass på Trygghetsboende ingår och inför det krävs brandutbildning som arbetsgivaren ordnar. Medicinska arbetsuppgifter kan förekomma och ges på delegation av medicinskt ansvarig personal efter genomgången internutbildning. Du arbetar med individens behov i centrum och har brukaren i fokus.

 • Korttidsvikarier till Personlig assistans

  Som personlig assistent jobbar du nära brukaren i dennes hem. Arbetsuppgifterna kan se väldigt olika ut beroende på vilket behov brukaren har. Det kan vara hjälp med allt från personlig hygien och omvårdnad till att följa med brukaren på olika aktiviteter. Arbetstiden är schemalagd dag, kvällar, nätter och helger.

 • Korttidsvikarier Arbetsterapeut till Hemsjukvården

  I uppdraget ingår sedvanliga arbetsuppgifter för yrkesrollen, aktivitetsbedömningar, förskrivning och utprovning av hjälpmedel, handledning för vård- och hemtjänstpersonal. I Hemsjukvården jobbar du främst med brukare i ordinärt boende.

 • Kontaktpersoner till Boende och stöd

  Vill du bli kontaktperson? Att få en kontaktperson innebär bland annat att man får ett större socialt nätverk och kan komma ut på aktiviteter. Någon att gå på bio med, gå ut och äta, promenera och/eller gå och handla tillsammans. Vad förväntas av dig som kontaktperson? Först och främst att vara medmänniska, en vän som man kan lita på och umgås med. Det ställs inte något krav på särskild yrkeskompetens och du ersätts med ett arvode för din insats.