Jobba i Bodens kommun

Jobba i Bodens kommun

Att arbeta i Bodens kommun är att vara nära Bodensarnas föränderliga vardag. Detta innebär möjligheter och utmaningar där vägen fram kan vara mod att våga. Vi har en stark våga prova-kultur där stödet från kompetenta kollegor och chefer finns nära. Här får du ett stort förtroende i en fantastisk miljö och möjlighet att utveckla dig själv och andra.

Bodens kommun är en modern småstad med 28 000 invånare. I Boden lever vi närhetsliv. Med det menar vi det liv där du har nära till allt som är viktigt och lite till – fritidsaktiviteter, ditt jobb, skolor, kulturevenemang, attraktiva hustomter, shopping och naturnära upplevelser.

Att arbeta i Bodens kommun är att vara nära Bodensarnas föränderliga vardag. Detta innebär möjligheter och utmaningar där vägen fram kan vara mod att våga. Vi har en stark våga prova-kultur där stödet från kompetenta kollegor och chefer finns nära. Här får du ett stort förtroende i en fantastisk miljö och möjlighet att utveckla dig själv och andra.

Bodens kommun erbjuder många olika jobb inom utmanande och spännande yrkesområden som alla syftar till att utveckla Bodens kommun. Vi är ca 2500 anställda och kommer under de närmaste åren att ha behov av många nya medarbetare inom alla våra verksamheter.

Vår​ stolthet

I Bodens kommun ska alla medarbetare uppleva arbetsglädje, trivas med sina arbetsuppgifter och känna yrkesstolthet. Bodens kommun arbetar för ett hållbart arbetsliv och är en attraktiv arbetsgivare när medarbetarskapet och ledarskapet fungerar bra, när det råder jämställdhet på arbetsplatserna, när medarbetarna har en god hälsa och arbetsmiljö, bra kompetens och konkurrenskraftiga löner och villkor.

All verksamhet i kommunen är till för är att ge kommuninvånarna service med hög kvalitet. Den service och det bemötande som ges ska vara jämställd och likvärdig, oavsett kön eller kulturell bakgrund.

Välfärdsuppdraget

Vi som jobbar på Bodens kommun ser till att välfärdssamhälle fungerar. Utan kommunalt anställda kan vi inte driva barnomsorg, förskola, grundskola, gymnasieskola och särskola. Vi ser även till att det finns kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare och socialtjänst. Att ge omsorg för våra äldre och för personer med funktionshinder är en stor del av vårt arbete.

Vi planerar för staden och nya byggen och ser till att det finns bostäder åt våra medborgare. I vårt uppdrag ser vi även till att det finns hälsoskydd och miljöskydd, att det är rent och att människor kan slänga sina sopor.

Vår räddningstjänst är en viktig del av vår organisation för att medborgarna ska känna sig trygga. Vi på Bodens kommun ser även till att det finns vatten och avlopp och bibliotek. Tillsammans med regionerna sköter vi kollektivtrafiken.

Att vara kommunalt anställd är ett viktigt jobb som ser till att allt kan fungera i samhället.

 

Jämställdhetsintegrering

För oss som jobbar på Bodens kommun är jämställdhet en del av våra ordinarie uppdrag. För oss är det en självklarhet att invånare får ta del av likvärdiga resurser och service oavsett kön. För oss som jobbar i Bodens kommun är jämställdhetsintegrering viktigt för demokratin och för att samhället ska vara hållbart och utvecklas. Några exempel:

 • Planeringen av nya bostadsområden har ett medvetet jämställdhetsperspektiv genom hela processen.
 • Rutiner för bidrag till föreningar har tagits fram för att säkerställa jämställd och likvärdig medborgarservice
 • I arbetet med utveckling av staden har en metod använts för att få in det jämställda perspektivet.

Miljöarbete

Vi har under en lång tid haft ett tydligt fokus på miljö- och klimatfrågor. Sedan 1995 är kommunen medlem i Sveriges ekokommuner (Sekom). Två viktiga områden som kommunen jobbar med:

 • Lokala miljömål – Det beskriver vad Bodens kommun behöver göra på lokal nivå för att bidra till måluppfyllelsen av de nationella miljökvalitetsmålen.
 • Borgmästaravtal – Det handlar om att kommunen dels ska arbeta med minskning av växthusgasutsläpp samt klimatanpassning. Kommunens mål är nollnettoutsläpp av växthusgaser 2045.

Varje förvaltning arbetar med miljöfrågor i sina verksamheter, några exempel:

 • Biogas – Sedan 2007 tar kommunens biogasanläggning hand om hushållens matavfall och gör det till fordonsbränsle. Tankstationen förser Bodens kommun med fordonsgas till cirka 130 kommunala tjänstefordon och kommunens upphandlade lokaltrafik.
 • Återvinning – På Brändkläppens återvinningscentral bedrivs viktigt och innovativt arbete för att ta hand om olika sorters avfall. Kommunen driver en återvinningsmarknad där medborgarna kan lämna in saker de inte längre använder och där.
 • Upphandling av närproducerade livsmedel – 38% av den mat som upphandlas är närproducerad.

Arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen

På Arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen värnar vi om det livslånga lärandet och om individens förutsättningar att hitta arbete och bli självförsörjande. De som förverkligar detta är alla våra kompetenta medarbetare som visar respekt och tolerans, och som fokuserar på att ständigt förbättra verksamheterna. Det samlade engagemanget skapar arbetsglädje och stolthet. 

Vår förvaltning bedriver förskolor, låg- och mellanstadium, högstadium och gymnasium.
Vi bygger framtidstro samt ger barn och elever verktyg och förutsättningar att påverka sin egen framtid. Hos oss ska barn och elever känna sig trygga, uppleva gemenskap och delaktighet samt få nyfikenhet och lust att lära. Vi tar alltid utgångspunkt i det individuella behovet, intressen och tidigare kunskap.

För arbetsmarknadsinsatser är våra prioriterade målgrupper: ungdomar, nyanlända invandrare, funktionsnedsatta samt personer med annan problematik som innebär svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. 

I våra verksamheter ges barn och unga mod och kompetens att möta framtidens utmaningar – den visionen arbetar vår förvaltning för.

Vår förvaltningschef är Magnus Åkerlund.

För att komma i kontakt med arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen ska du ta kontakt med Medborgarservice på Bodens kommun genom kontaktvägarna här nedanför. När du får kontakt med dem så berättar du ditt ärende eller den person du söker så kopplas du rätt.

 

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen samlar de kommunövergripande resurserna och arbetar med utveckling, ledning, styrning och samordning. Förutom att lämna administrativt stöd till kommunfullmäktige och kommunstyrelse ansvarar förvaltningen även för stödresurser inom exempelvis it-, ekonomi-, personal- och kommunikationsfrågor. Räddningstjänsten och avdelningen för kultur- fritid- och ungdomar finns också organiserat här. Inom kommunledningsförvaltningen finns olika avdelningar och enheter.

Förvaltningschef är Maria Lundgren.

För att komma i kontakt med kommunledningsförvaltningen ska du ta kontakt med Medborgarservice på Bodens kommun genom kontaktvägarna här nedanför. När du får kontakt med dem så berättar du ditt ärende eller den person du söker så kopplas du rätt.

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar i huvudsak med att tillgängliggöra, underhålla, förvalta och utveckla kommunens fysiska miljö, infrastruktur och transporter. Förvaltningen omhändertar alla frågor från planfrågor inom kommunen (hur mark ska användas) till att laga vattenledningar och gator.  

Vi ser till att det finns bra vatten i kranarna, att matavfallet blir biogas och att det finns inlämningsplatser för återvinning. Vi jobbar för att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och att de som behöver färdtjänst och parkeringstillstånd kan få det. De gator och vägar som finns i kommunen är det i huvudsak förvaltningen som underhåller, till exempel genom att ploga gator och cykelvägar på vintern. De fina utsmyckningarna i parker och gator och torg är det vi som ordnar.  

Många av de fastigheter som är skolor, förskolor, även boende för äldre ser förvaltningen till att tillhandahålla och underhålla med bland annat fastighetsskötsel men även med lokalvård. Inom förvaltningen sköter vi intern och extern uthyrning av kommunens lokaler 

Det är vi som kontrollerar att verksamheter följer lagstiftning, t.ex. om den är miljöfarlig eller att restauranger följer regler för alkoholservering. 

Förvaltningschef är Stefan Johansson.

För att komma i kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen ska du ta kontakt med Medborgarservice på Bodens kommun genom kontaktvägarna här nedanför. När du får kontakt med dem så berättar du ditt ärende eller den person du söker så kopplas du rätt.

 

Socialförvaltningen

Socialförvaltningens uppgift är att ge stöd samt vård och omsorg till människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, eller av andra orsaker behöver hjälp och stöd. Socialförvaltningen är en politiskt styrd organisation och lyder under socialnämnden. Verksamheten är indelad i fyra verksamhetsområden:

 • Individ- och familjeomsorg; arbetar med frågor kring bland annat ekonomiskt bistånd, oro för ungas missbruk, barn och unga som far illa  andra sociala problem.
 • Äldreboende har två boendeformer: Äldreboende riktar sig till äldre som har ett högt omsorgs- och omvårdnadsbehov som inte kan tillgodoses av hemtjänsten. Demensboenden riktar sig till äldre med utredd demenssjukdom som behöver hjälp med sin dagliga livsföring.
 • Hemtjänst arbetar med omvårdnad och service till människor i alla åldrar som bor i ordinärt boende, det vill säga i lägenhet eller villa i vår kommun.
 • Boende och stöd vänder sig till personer i olika ålder med någon form av funktions­nedsättning. Bistånd kan till exempel ges i form av stöd i boendet eller personlig assistans.
 • Utöver verksamhetsområdena finns den kommunala hälso- och sjuk­vården, biståndsenheten, ekonomi/administration samt en utvecklings­enhet i socialförvaltningen.

Verksamheten är till största delen styrd av olika lagar som socialtjänst­lagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det betyder att alla insatser som ges till enskilda har ett beslut om vilken form av bistånd som ska ges. När en ansökan om bistånd behandlas ska alltid en individuell bedömning göras. Är den enskilde inte nöjd med beslutet går det som regel att överklaga beslutet till domstol. Ett bistånd kan ha många olika former, t.ex. en plats på ett äldreboende eller gruppbostad, hjälp av hemtjänsten, stöd och hjälp till föräldrar, avlastning för anhöriga ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd), och personlig assistans.

Socialförvaltningen samverkar med en mängd olika aktörer som polisen, Region Norrbotten, olika ideella organisationer och brukarorganisationer. Inom kommunen samverkar förvaltningen främst med utbildningsförvalt­ningen och då är det kring barn och ungdomar.

Förvaltningschef är Catharina Liljeholm.

För att komma i kontakt med socialförvaltningen ska du ta kontakt med Medborgarservice på Bodens kommun genom kontaktvägarna här nedanför. När du får kontakt med dem så berättar du ditt ärende eller den person du söker så kopplas du rätt.

Det här erbjuder vi

Som medarbetare i bodens kommun kommer du vara nära Bodensarnas föränderliga vardag. Vi erbjuder många olika jobb inom utmanande och spännande yrkesområden med varierade arbetsuppgifter som är samhällsviktiga, intressanta och utvecklande. Vi erbjuder också en stark våga prova-kultur där du får stort stöd från kollegor och chefer. Förutom viktiga och spännande arbetsuppgifter erbjuder vi även vissa förmåner.

Arbetstid

I en del verksamheter finns möjlighet till flexibel arbetstid, även kallat flextid. Det innebär att du inom vissa ramar kan vara flexibel i hur du lägger din arbetstid i början och slutet av arbetsdagen.

Flera verksamheter har också sommararbetstid som innebär att du har kortare arbetsdagar maj–augusti, och lite längre dagar september–april.

Flexibel arbetstid och sommararbetstid underlättar föreningen av arbete, fritid och familjeliv.

Semester

Till och med det år du fyller 39 kvalificerar du dig för 25 betalda semesterdagar. Från och med det år du fyller 40 kvalificerar du dig för 31 betalda semesterdagar. Från och med det år du fyller 50 kvalificerar du dig för 32 betalda semesterdagar per år. Om du är timavlönad motsvarar din semesterersättning antal dagar utifrån din ålder. 

Om du har rätt till fler än 20 betalda semesterdagar under ett semesterår kan du spara de dagar som överstiger 20 till senare år. Du får ha upp till 30 semesterdagar sparade. Du kan också ansöka om ledigt för del av dag – så kallade semestertimmar – om du tjänar in fler än 25 semesterdagar.

Möjlighet till fler lediga dagar

Om du är månadsavlönad och tillsvidareanställd eller har en tidsbegränsad anställning som omfattar hela näst kommande semesterår, kan du ansöka om att växla ditt semesterdagstillägg till fler lediga dagar. Detta genererar 5 – 6 dagar per år beroende på ålder. 

Medarbetare som är anställda på BEA-avtalet eller PAN-avtalet omfattas inte av detta.  

Förmånligt semesterintjänande 

Du får också en förmån som innebär att du fortsätter att tjäna in full semester även om du är sjukskriven eller föräldraledig på deltid, under förutsättning att du fortfarande jobbar minst 40 %. 
För dig som arbetar inom skola och har uppehålls- eller ferielön gäller särskilda bestämmelser för semester. 

Extra tillskott i semesterkassan 

Om du har månadslön behåller du din lön under din semester och får dessutom semesterdagstillägg för varje ledig dag.   

Du har som medarbetare i enlighet med föräldraledighetslagen rätt att vara föräldraledig på hel eller deltid. Du har rätt att jobba deltid till och med att barnet är åtta år. I Bodens kommun har du möjlighet till förlängd partiell föräldraledighet max 25 % till dess att barnet är 12 år. Dock är föräldraledigheten för barn mellan 8 – 12 år inte pensionsgrundande. 

Föräldrapenningtillägg 

Om du som medarbetare är föräldraledig har du rätt till föräldrapenningtillägg om du varit anställd sammanhängande i minst 180 kalenderdagar. Föräldrapenningtillägget betalas ut i max 180 dagar. Tillägget betalas som längst till dess barnet är 24 månader. 

Blodgivning

Om verksamheten tillåter har du möjlighet att lämna blod på betald arbetstid.   

Enskild angelägenhet 

Om du har en nära anhörig som går bort eller är svårt sjuk kan du ha rätt till viss betald ledighet enligt avtal. 

Besök på mödravårdscentral 

Om det är nödvändigt att besök sker på arbetstid har du rätt till besök på mödravårdscentral vid 2 tillfällen under en graviditet. 

Besök hos läkare/tandläkare 

Vid akut sjukdom eller olycksfall finns möjlighet att besöka läkare eller tandläkare vid förstagångsbesök. 

Företagshälsovård

Bodens kommun har en företagshälsa som jobbar aktivt med hälsofrämjande insatser. 

Företagshälsan genomför förebyggande insatser till prioriterade grupper. 
Företagshälsan är dessutom ett stöd i kommunens arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete. 

Förebyggande insatser 

Friskvårdstimme-Bodens kommun vill främja ett hållbart arbetsliv. Vi erbjuder en friskvårdstimme per vecka för egna friskvårdsaktiviteter om verksamheten tillåter. 

Friskvårdsbidrag-Som tillsvidareanställd har du möjlighet att få ett friskvårdsbidrag på 1500 kronor per år. Bidraget söker du via servicewebben och detta får användas enligt Skatteverkets regler för friskvårdsbidrag.  

Hälsoportal-alla månadsanställda medarbetare har tillgång till kommunens hälsoportal där det är gratis att boka in sig på olika hälsofrämjande aktiviteter. 

Träningskort-alla medarbetare kan lösa träningskort till rabatterat pris.

Arbetsmiljövecka-varje höst arrangeras en arbetsmiljövecka för kommunens medarbetare med olika föreläsare och en hel del fysiska aktiviteter. 

Terminalglasögon-som medarbetare i Bodens kommun får du hjälp med glasögon avsedda för terminalarbete om så behövs. 

Vid sjukdom

Dina två första sjukveckor får du sjuklön enligt sjuklönelagen från din arbetsgivare, vilket motsvarar 80 % av din lön. 

Sjukdag 15–90 får du, utöver sjukpenning från Försäkringskassan, sjuklön på 10 % av den lön du går miste om från din arbetsgivare. Om din lön är högre än Försäkringskassans tak för sjukpenning betalar din arbetsgivare dessutom en extra utfyllnad på din lön. 

Sjuklönen om 10% kan betalas längst till och med kalenderdag 90 i sjukfrånvaron. From dag 91 kan detta ansökas hos AFA-försäkring.  

Gåva vid 25 års anställning 

När du som medarbetare varit anställd i 25 år får du en gåva till ett värde av 15% av prisbasbeloppet samt middagsuppvaktning av Bodens kommun. 

Minnesgåva 

Om du avslutar din anställning efter 10 år får du en minnesgåva till ett värde av 3% av prisbasbeloppet, efter 20 år är värdet 4,5%. 

Kaffe/Te 

Som medarbetare i Bodens kommun får du gratis kaffe och te. 

Tidning/Frukt 

På de flesta arbetsplatser finns dagstidning och frukt.

Försäkring

Som medarbetare i Bodens kommun är du försäkrad vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall via AFA och KPA-Liv.

Pension

Varje år avsätter arbetsgivaren pengar till din tjänstepension – vilket kan bli en viktig del i din framtida pension. Bodens kommun betalar in en pensionsavgift motsvarande 6 % av din inkomst till den pensionsförvaltare du valt.  

Dessutom avsätter arbetsgivaren 31,5% om du har en lön över 7,5 prisbasbelopp (AKAP-KR.). 

Möjlighet till högre pension via löneväxling – Som medarbetare har du möjlighet att växla en del av din lön genom ett bruttolöneavdrag till din tjänstepension.  

Kompetensutveckling

Vi är kommunens största arbetsgivare och du har stora möjligheter att utvecklas när du jobbar hos oss.

Vi är måna om din professionella utveckling och ger dig goda förutsättningar att stärka din kompetens.

Socialförvaltningen 

Du som tillsvidareanställd medarbetare vid Socialförvaltningen har möjlighet att ansöka om att få studera med lön inom följande områden: 

 • studier till socionom. 
 • undersköterskor till sjuksköterska. 
 • sjuksköterskor till akademisk specialisttjänstgöring (specialistsjuksköterska).  
 • tillsvidareanställda vårdare/vårdbiträden-utbildning till undersköterska.  

Arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen 

För dig som medarbetare vid Arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen finns möjlighet att studera med lön inom följande områden: 

 • Utbildning till Barnskötare 
 • Utbildning till Resurspedagog 

Omställningsfonden 

Kommuner och Regioner har ett omställningsavtal vars syfte är att främja arbetstagares möjligheter till livslångt lärande och stärka arbetstagares ställning på arbetsmarknaden. 

Du kan ansöka om stöd från omställningsfonden för karriär och studierådgivning samt för att kompetensutveckla dig eller studera. 

Lediga jobb

Här hittar du våra jobbtitlar och här nedan ser du våra lediga tjänster.

 • Lärare i matematik, no och teknik till Stureskolan

  Vi söker dig som vill undervisa i matematik, no-ämnena samt teknik i årskurs 7-9. Undervisning kommer att vara din huvudsakliga arbetsuppgift, men som lärare har du även rollen som kontaktlärare för en grupp elever och i den rollen skapar du de bästa förutsättningarna för att eleverna ska utvecklas, trivas och känna sig trygga.

 • Återvinningsarbetare

  Med huvudsaklig placering på ÅVC (Brännkläppen) fokusera på och arbeta med att fånga upp återbruksvärda produkter. Detta genom att möta upp och föra dialog med kunderna/människorna som kommer för att lämna avfall/återbruk. Detta i tätt samarbete med övrig personal inom återbruket samt personalen på Återvinningscentralen. Det är ett fysiskt arbete där du praktiskt sorterar, bedömer och hanterar återbruksmaterial.

 • Undersköterskor, utb vårdbiträden, aspiranter till Sturegården

  Välkommen med din ansökan till Sturegårdens demensboende som söker 2 medarbetare. Vård och omsorg av personer i behov av stöd och hjälp med ex personlig hygien, av- och påklädning, aktivering och social dokumentation. Medicinska arbetsuppgifter kan förekomma och ges på delegation av medicinskt ansvarig personal efter genomgången internutbildning. Du arbetar med individens behov i centrum och har brukaren i fokus.

 • Sjuksköterska till Harads

  Sjuksköterskan har hälso- och sjukvårdsansvaret och gör bedömningar om hälsotillståndet och vid behov tas kontakt med primärvårdsläkare. På boendet har vi en utsedd läkare som rondar 1 gång per vecka. Arbetet innebär att samverka och handleda vårdpersonal i omvårdnadsarbetet. Vi arbetar tvärprofessionellt där vi, kontinuerligt samlas, i team för att samverka och säkra för bästa tänkbara vård av våra brukare. Du kommer att ingå i ett team av sjuksköterskor på boendet […]

 • Skolpsykolog, Centrala elevhälsan Boden

  Som skolpsykolog får du en viktig roll inom Centrala elevhälsan och på kommunens grundskolor och gymnasieskola. Vårt uppdrag är i första hand att arbeta med främjande och förebyggande insatser på organisation- grupp- och individnivå. Du kommer till stor del att samarbeta med skolkuratorer, skolsköterskor och specialpedagoger inom Centrala elevhälsan. Skolpsykologen bidrar med kunskap om psykisk hälsa och kunskap om lärande och utveckling. Som skolpsykolog kommer du att ge […]

 • Kommunikatör/Formgivare

  KOMM ansvarar för kommunens övergripande strategiska kommunikationsarbete. Vi arbetar för att ständigt utveckla och förbättra kommunikationen både internt och externt. Vi hanterar två varumärken parallellt, organisationen Bodens kommun och platsvarumärket Boden, bägge två ska tillsammans stärka och bygga en positiv bild av Boden. Tjänsten är till inriktad mot det operativa kommunikationsarbetet kopplat till Bodens kommuns förvaltningar. Grafisk formgivning, där allt från […]

 • Miljöhandläggare/Miljöinspektör

  Som miljöhandläggare/miljöinspektör hos oss arbetar du med tillsyn enligt miljöbalken. Arbetet omfattar av bl.a. tillsyn av miljöfarliga verksamheter, handläggning av ansökningar, anmälningar och remisser samt rådgivning och hanteraring av synpunkter som kommer in från allmänheten. Uppgifterna kommer att utformas med utgångspunkt utifrån miljö- och byggenhetens behov där den individuella kompetensen och det egna intresset vägs in.

 • Sjuksköterskor, timvikarier till Socialförvaltningen

  Som sjuksköterska i kommunens hälso- och sjukvård arbetar du självständigt. Sjuksköterskan har hälso- och sjukvårdsansvaret och gör bedömningar om hälsotillståndet och vid behov tas kontakt med primärvårdsläkare. Arbetet innebär att samverka och handleda vårdpersonal i omvårdnadsarbetet.

 • VA Ingenjör till Boden kommuns Utveckling- och stödenhet

  Avdelningen för Vatten, Avlopp och Avfall (VAA) består av fyra enheter; Utveckling och Stöd, VA/Drift/Biogas, Avfall/Kundtjänst och Savo/Återvinningsmarknad. Vi på Utveckling och Stödenheten ansvarar för utredning och planering av VAA- avdelningens befintliga och framtida anläggningar. Vi söker nu ytterligare en VA-ingenjör till vår enhet som självständigt kan utföra: • Utredning av förnyelse-, omläggning och utbyggnad av VA-ledningsnät • Framtagande av åtgärdsförslag […]

 • Omsorgsassistent till Asterix- Omega

  Vi söker nu en ny medarbetare som vill fortsätta utveckla verksamheten tillsammans med oss. Som Omsorgsassistent/stödpedagog har du ett utökat ansvar och fungerar som ett stöd för helhetssyn, individfokus, utveckling och samordning. I rollen ingår att vara en del av teamet runt brukaren och du arbetar systematiskt med att säkra kvalitén och utveckla verksamheten ur ett individ- och grupperspektiv. Förutom att arbeta i teamet med de andra jobbar omsorgsassistenten med att ge stöd, […]

 • Behandlare inriktning vuxna

  Team Stöd är individ- och familjeomsorgens samlade öppenvård bestående av ett flertal olika verksamheter. Vi arbetar med verkställighet av biståndsinsatser i multikompetenta team med målsättningen att uppnå en fungerande helhet för den enskilde/familjen. Inom teamet arbetar behandlare med inriktning barn, unga och vuxna. Inom teamet finns också en del externa verksamheter med olika inriktningar. Vi söker dig som vill arbeta som behandlare hos oss och ingå i ett team med duktiga […]

 • Maskinförare

  Serviceenheten söker en erfaren maskinförare till sitt arbetslag. Serviceenheten tillhör Gatuavdelningen inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. I befattningen som maskinförare ingår beredskap under vinterhalvåret. Det förekommer även att man gör arbeten utan fordon. Som maskinförare kommer du att utföra arbeten med redskapsbärare i första hand men även arbete med hjullastare, jordbrukstraktor samt arbete utanför maskiner kan förekomma. Du kommer tillsammans med dina […]

 • Personlig assistent till man med bilintresse

  Brukaren behöver stöd och hjälp med det mesta för att klara sin vardag. I arbetet ingår att bistå honom i hans behov av stöd och hjälp med måltid, personlig omvårdnad, förflyttning. Det är schemalagd arbetstid idag är det vardagar dagtid, tiderna kan komma att ändras efter eventuellt förändrat behov av stöd. Det kan då bli dag, kväll och helg

 • Undersköterska, utb vårdbiträde el aspirant till Personalpoolen

  Exempel på arbetsuppgifter är att stötta brukaren med hygien, påklädning, iordningställa måltider och vård- och omsorgsuppgifter.

 • Timvikarier till vård och omsorg inom Socialförvaltningen

  Inom Boende och Stöd kan du arbeta som Habiliteringspersonal, Rehabiliteringspersonal, Omsorgsassistent eller Personlig assistent. Här kan dina brukare bestå av både äldre och yngre personer med funktionsvariationer. Beroende på vart du arbetar kan din arbetsplats vara i brukarens egna hem, serviceboende, korttids/fritids eller ett gruppboende. Exempel på arbetsuppgifter är att stötta brukaren i deras vardagliga liv, fritid samt vård- och omsorgsuppgifter. Inom Hemtjänsten kommer du […]

 • Lärare bleckblås, Kulturskolan

  Tjänsten innebär att: Undervisa barn och unga enskilt och i grupp. Leda undervisning på olika nivåer och i olika genrer. Aktivt delta i rekrytering för att bygga upp och behålla ett stabilt elevunderlag. I tjänsten kan det komma att ingå grundkurs, där personal från kulturskolan tillsammans med klassläraren genomför musikundervisning i åk 2 och 3. Tillsammans med kollegor planera och genomföra undervisning, föreställningar och publika program. Du kommer att delta i olika […]

 • Timvikarier till personlig assistans

  Som personlig assistent blir du en del av ett team av dedikerade och professionella vårdgivare. Du kommer att få möjlighet att samarbeta och lära av erfarna kollegor, samtidigt som du får utrymme att ta egna initiativ och vara kreativ i ditt arbete. Du kommer att få möjlighet att utveckla och använda dina kommunikations- och problemlösningsförmågor samt utveckla din empati och förståelse för olika livssituationer. Denna roll innebär också flexibilitet och variation, då […]