Jobba i Bodens kommun

Jobba i Bodens kommun

Att arbeta i Bodens kommun är att vara nära Bodensarnas föränderliga vardag. Detta innebär möjligheter och utmaningar där vägen fram kan vara mod att våga. Vi har en stark våga prova-kultur där stödet från kompetenta kollegor och chefer finns nära. Här får du ett stort förtroende i en fantastisk miljö och möjlighet att utveckla dig själv och andra.

Bodens kommun är en modern småstad med 28 000 invånare. I Boden lever vi närhetsliv. Med det menar vi det liv där du har nära till allt som är viktigt och lite till – fritidsaktiviteter, ditt jobb, skolor, kulturevenemang, attraktiva hustomter, shopping och naturnära upplevelser.

Att arbeta i Bodens kommun är att vara nära Bodensarnas föränderliga vardag. Detta innebär möjligheter och utmaningar där vägen fram kan vara mod att våga. Vi har en stark våga prova-kultur där stödet från kompetenta kollegor och chefer finns nära. Här får du ett stort förtroende i en fantastisk miljö och möjlighet att utveckla dig själv och andra.

Bodens kommun erbjuder många olika jobb inom utmanande och spännande yrkesområden som alla syftar till att utveckla Bodens kommun. Vi är ca 2500 anställda och kommer under de närmaste åren att ha behov av många nya medarbetare inom alla våra verksamheter.

Vår​ stolthet

I Bodens kommun ska alla medarbetare uppleva arbetsglädje, trivas med sina arbetsuppgifter och känna yrkesstolthet. Bodens kommun arbetar för ett hållbart arbetsliv och är en attraktiv arbetsgivare när medarbetarskapet och ledarskapet fungerar bra, när det råder jämställdhet på arbetsplatserna, när medarbetarna har en god hälsa och arbetsmiljö, bra kompetens och konkurrenskraftiga löner och villkor.

All verksamhet i kommunen är till för är att ge kommuninvånarna service med hög kvalitet. Den service och det bemötande som ges ska vara jämställd och likvärdig, oavsett kön eller kulturell bakgrund.

Jobba inom vård och omsorg

Socialförvaltningens uppgift är att ge stöd samt vård och omsorg till människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, eller av andra orsaker behöver hjälp och stöd.

Vår stolthet

Vi som jobbar på Bodens kommun ser till att välfärdssamhälle fungerar. Utan kommunalt anställda kan vi inte driva barnomsorg, förskola, grundskola, gymnasieskola och särskola. Vi ser även till att det finns kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare och socialtjänst. Att ge omsorg för våra äldre och för personer med funktionshinder är en stor del av vårt arbete.

Vi planerar för staden och nya byggen och ser till att det finns bostäder åt våra medborgare. I vårt uppdrag ser vi även till att det finns hälsoskydd och miljöskydd, att det är rent och att människor kan slänga sina sopor.

Vår räddningstjänst är en viktig del av vår organisation för att medborgarna ska känna sig trygga. Vi på Bodens kommun ser även till att det finns vatten och avlopp och bibliotek. Tillsammans med regionerna sköter vi kollektivtrafiken.

Att vara kommunalt anställd är ett viktigt jobb som ser till att allt kan fungera i samhället.

För oss som jobbar på Bodens kommun är jämställdhet en del av våra ordinarie uppdrag. För oss är det en självklarhet att invånare får ta del av likvärdiga resurser och service oavsett kön. För oss som jobbar i Bodens kommun är jämställdhetsintegrering viktigt för demokratin och för att samhället ska vara hållbart och utvecklas. Några exempel:

 • Planeringen av nya bostadsområden har ett medvetet jämställdhetsperspektiv genom hela processen.
 • Rutiner för bidrag till föreningar har tagits fram för att säkerställa jämställd och likvärdig medborgarservice
 • I arbetet med utveckling av staden har en metod använts för att få in det jämställda perspektivet.

Vi har under en lång tid haft ett tydligt fokus på miljö- och klimatfrågor. Sedan 1995 är kommunen medlem i Sveriges ekokommuner (Sekom). Två viktiga områden som kommunen jobbar med:

 • Lokala miljömål – Det beskriver vad Bodens kommun behöver göra på lokal nivå för att bidra till måluppfyllelsen av de nationella miljökvalitetsmålen.
 • Borgmästaravtal – Det handlar om att kommunen dels ska arbeta med minskning av växthusgasutsläpp samt klimatanpassning. Kommunens mål är nollnettoutsläpp av växthusgaser 2045.

Varje förvaltning arbetar med miljöfrågor i sina verksamheter, några exempel:

 • Biogas – Sedan 2007 tar kommunens biogasanläggning hand om hushållens matavfall och gör det till fordonsbränsle. Tankstationen förser Bodens kommun med fordonsgas till cirka 130 kommunala tjänstefordon och kommunens upphandlade lokaltrafik.
 • Återvinning – På Brändkläppens återvinningscentral bedrivs viktigt och innovativt arbete för att ta hand om olika sorters avfall. Kommunen driver en återvinningsmarknad där medborgarna kan lämna in saker de inte längre använder och där.
 • Upphandling av närproducerade livsmedel – 38% av den mat som upphandlas är närproducerad.

Jobba inom förskolan

I Boden satsar vi på våra yngsta medborgare. Fram till 2025 lägger vi 250 miljoner kronor på att bygga fyra nya förskolor. Det är en satsning som saknar motstycke i vår tid i Norrbotten. 

Våra förvaltningar

På Arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen värnar vi om det livslånga lärandet och om individens förutsättningar att hitta arbete och bli självförsörjande. De som förverkligar detta är alla våra kompetenta medarbetare som visar respekt och tolerans, och som fokuserar på att ständigt förbättra verksamheterna. Det samlade engagemanget skapar arbetsglädje och stolthet. 

Vår förvaltning bedriver förskolor, låg- och mellanstadium, högstadium och gymnasium.
Vi bygger framtidstro samt ger barn och elever verktyg och förutsättningar att påverka sin egen framtid. Hos oss ska barn och elever känna sig trygga, uppleva gemenskap och delaktighet samt få nyfikenhet och lust att lära. Vi tar alltid utgångspunkt i det individuella behovet, intressen och tidigare kunskap.

För arbetsmarknadsinsatser är våra prioriterade målgrupper: ungdomar, nyanlända invandrare, funktionsnedsatta samt personer med annan problematik som innebär svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. 

I våra verksamheter ges barn och unga mod och kompetens att möta framtidens utmaningar – den visionen arbetar vår förvaltning för.

För att komma i kontakt med arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen ska du ta kontakt med Medborgarservice på Bodens kommun genom kontaktvägarna här nedanför. När du får kontakt med dem så berättar du ditt ärende eller den person du söker så kopplas du rätt.

Kommunledningsförvaltningen samlar de kommunövergripande resurserna och arbetar med utveckling, ledning, styrning och samordning. Förutom att lämna administrativt stöd till kommunfullmäktige och kommunstyrelse ansvarar förvaltningen även för stödresurser inom exempelvis it-, ekonomi-, personal- och kommunikationsfrågor. Räddningstjänsten och avdelningen för kultur- fritid- och ungdomar finns också organiserat här. Inom kommunledningsförvaltningen finns olika avdelningar och enheter.

För att komma i kontakt med kommunledningsförvaltningen ska du ta kontakt med Medborgarservice på Bodens kommun genom kontaktvägarna här nedanför. När du får kontakt med dem så berättar du ditt ärende eller den person du söker så kopplas du rätt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar i huvudsak med att tillgängliggöra, underhålla, förvalta och utveckla kommunens fysiska miljö, infrastruktur och transporter. Förvaltningen omhändertar alla frågor från planfrågor inom kommunen (hur mark ska användas) till att laga vattenledningar och gator.  

Vi ser till att det finns bra vatten i kranarna, att matavfallet blir biogas och att det finns inlämningsplatser för återvinning. Vi jobbar för att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och att de som behöver färdtjänst och parkeringstillstånd kan få det. De gator och vägar som finns i kommunen är det i huvudsak förvaltningen som underhåller, till exempel genom att ploga gator och cykelvägar på vintern. De fina utsmyckningarna i parker och gator och torg är det vi som ordnar.  

Många av de fastigheter som är skolor, förskolor, även boende för äldre ser förvaltningen till att tillhandahålla och underhålla med bland annat fastighetsskötsel men även med lokalvård. Inom förvaltningen sköter vi intern och extern uthyrning av kommunens lokaler 

Det är vi som kontrollerar att verksamheter följer lagstiftning, t.ex. om den är miljöfarlig eller att restauranger följer regler för alkoholservering. 

För att komma i kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen ska du ta kontakt med Medborgarservice på Bodens kommun genom kontaktvägarna här nedanför. När du får kontakt med dem så berättar du ditt ärende eller den person du söker så kopplas du rätt.

Socialförvaltningens uppgift är att ge stöd samt vård och omsorg till människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, eller av andra orsaker behöver hjälp och stöd. Socialförvaltningen är en politiskt styrd organisation och lyder under socialnämnden. Verksamheten är indelad i fyra verksamhetsområden:

 • Individ- och familjeomsorg; arbetar med frågor kring bland annat ekonomiskt bistånd, oro för ungas missbruk, barn och unga som far illa  andra sociala problem.
 • Äldreboende har två boendeformer: Äldreboende riktar sig till äldre som har ett högt omsorgs- och omvårdnadsbehov som inte kan tillgodoses av hemtjänsten. Demensboenden riktar sig till äldre med utredd demenssjukdom som behöver hjälp med sin dagliga livsföring.
 • Hemtjänst arbetar med omvårdnad och service till människor i alla åldrar som bor i ordinärt boende, det vill säga i lägenhet eller villa i vår kommun.
 • Boende och stöd vänder sig till personer i olika ålder med någon form av funktions­nedsättning. Bistånd kan till exempel ges i form av stöd i boendet eller personlig assistans.
 • Utöver verksamhetsområdena finns den kommunala hälso- och sjuk­vården, biståndsenheten, ekonomi/administration samt en utvecklings­enhet i socialförvaltningen.

Verksamheten är till största delen styrd av olika lagar som socialtjänst­lagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det betyder att alla insatser som ges till enskilda har ett beslut om vilken form av bistånd som ska ges. När en ansökan om bistånd behandlas ska alltid en individuell bedömning göras. Är den enskilde inte nöjd med beslutet går det som regel att överklaga beslutet till domstol. Ett bistånd kan ha många olika former, t.ex. en plats på ett äldreboende eller gruppbostad, hjälp av hemtjänsten, stöd och hjälp till föräldrar, avlastning för anhöriga ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd), och personlig assistans.

Socialförvaltningen samverkar med en mängd olika aktörer som polisen, Region Norrbotten, olika ideella organisationer och brukarorganisationer. Inom kommunen samverkar förvaltningen främst med utbildningsförvalt­ningen och då är det kring barn och ungdomar.

För att komma i kontakt med socialförvaltningen ska du ta kontakt med Medborgarservice på Bodens kommun genom kontaktvägarna här nedanför. När du får kontakt med dem så berättar du ditt ärende eller den person du söker så kopplas du rätt.

Det här erbjuder vi

Som medarbetare i bodens kommun kommer du vara nära Bodensarnas föränderliga vardag. Vi erbjuder många olika jobb inom utmanande och spännande yrkesområden med varierade arbetsuppgifter som är samhällsviktiga, intressanta och utvecklande. Vi erbjuder också en stark våga prova-kultur där du får stort stöd från kollegor och chefer. Förutom viktiga och spännande arbetsuppgifter erbjuder vi även vissa förmåner. 

I en del verksamheter finns möjlighet till flexibel arbetstid, även kallat flextid. Det innebär att du inom vissa ramar kan vara flexibel i hur du lägger din arbetstid i början och slutet av arbetsdagen.

Flera verksamheter har också sommararbetstid som innebär att du har kortare arbetsdagar maj–augusti, och lite längre dagar september–april.

Flexibel arbetstid och sommararbetstid underlättar föreningen av arbete, fritid och familjeliv.

Till och med det år du fyller 39 kvalificerar du dig för 25 betalda semesterdagar. Från och med det år du fyller 40 kvalificerar du dig för 31 betalda semesterdagar. Från och med det år du fyller 50 kvalificerar du dig för 32 betalda semesterdagar per år. Om du är timavlönad motsvarar din semesterersättning antal dagar utifrån din ålder. 

Om du har rätt till fler än 20 betalda semesterdagar under ett semesterår kan du spara de dagar som överstiger 20 till senare år. Du får ha upp till 30 semesterdagar sparade. Du kan också ansöka om ledigt för del av dag – så kallade semestertimmar – om du tjänar in fler än 25 semesterdagar.

Om du är månadsavlönad och tillsvidareanställd eller har en tidsbegränsad anställning som omfattar hela näst kommande semesterår, kan du ansöka om att växla ditt semesterdagstillägg till fler lediga dagar. Detta genererar 5 – 6 dagar per år beroende på ålder. 

Medarbetare som är anställda på BEA-avtalet eller PAN-avtalet omfattas inte av detta. 

Du får också en förmån som innebär att du fortsätter att tjäna in full semester även om du är sjukskriven eller föräldraledig på deltid, under förutsättning att du fortfarande jobbar minst 40 %. 
För dig som arbetar inom skola och har uppehålls- eller ferielön gäller särskilda bestämmelser för semester.

Om du har månadslön behåller du din lön under din semester och får dessutom semesterdagstillägg för varje ledig dag.   

Du har som medarbetare i enlighet med föräldraledighetslagen rätt att vara föräldraledig på hel eller deltid. Du har rätt att jobba deltid till och med att barnet är åtta år. I Bodens kommun har du möjlighet till förlängd partiell föräldraledighet max 25 % till dess att barnet är 12 år. Dock är föräldraledigheten för barn mellan 8 – 12 år inte pensionsgrundande. 

Om du som medarbetare är föräldraledig har du rätt till föräldrapenningtillägg om du varit anställd sammanhängande i minst 180 kalenderdagar. Föräldrapenningtillägget betalas ut i max 180 dagar. Tillägget betalas som längst till dess barnet är 24 månader. 

Om verksamheten tillåter har du möjlighet att lämna blod på betald arbetstid.   

Om du har en nära anhörig som går bort eller är svårt sjuk kan du ha rätt till viss betald ledighet enligt avtal. 

Om det är nödvändigt att besök sker på arbetstid har du rätt till besök på mödravårdscentral vid 2 tillfällen under en graviditet. 

Vid akut sjukdom eller olycksfall finns möjlighet att besöka läkare eller tandläkare vid förstagångsbesök. 

Bodens kommun har en företagshälsa som jobbar aktivt med hälsofrämjande insatser. 

Företagshälsan genomför förebyggande insatser till prioriterade grupper. 
Företagshälsan är dessutom ett stöd i kommunens arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete. 

Friskvårdstimme-Bodens kommun vill främja ett hållbart arbetsliv. Vi erbjuder en friskvårdstimme per vecka för egna friskvårdsaktiviteter om verksamheten tillåter. 

Friskvårdsbidrag-Som tillsvidareanställd har du möjlighet att få ett friskvårdsbidrag på 1500 kronor per år. Bidraget söker du via servicewebben och detta får användas enligt Skatteverkets regler för friskvårdsbidrag.  

Hälsoportal-alla månadsanställda medarbetare har tillgång till kommunens hälsoportal där det är gratis att boka in sig på olika hälsofrämjande aktiviteter. 

Träningskort-alla medarbetare kan lösa träningskort till rabatterat pris.

Arbetsmiljövecka-varje höst arrangeras en arbetsmiljövecka för kommunens medarbetare med olika föreläsare och en hel del fysiska aktiviteter. 

Terminalglasögon-som medarbetare i Bodens kommun får du hjälp med glasögon avsedda för terminalarbete om så behövs. 

Dina två första sjukveckor får du sjuklön enligt sjuklönelagen från din arbetsgivare, vilket motsvarar 80 % av din lön. 

Sjukdag 15–90 får du, utöver sjukpenning från Försäkringskassan, sjuklön på 10 % av den lön du går miste om från din arbetsgivare. Om din lön är högre än Försäkringskassans tak för sjukpenning betalar din arbetsgivare dessutom en extra utfyllnad på din lön. 

Sjuklönen om 10% kan betalas längst till och med kalenderdag 90 i sjukfrånvaron. From dag 91 kan detta ansökas hos AFA-försäkring. 

När du som medarbetare varit anställd i 25 år får du en gåva till ett värde av 15% av prisbasbeloppet samt middagsuppvaktning av Bodens kommun. 

Om du avslutar din anställning efter 10 år får du en minnesgåva till ett värde av 3% av prisbasbeloppet, efter 20 år är värdet 4,5%. 

Som medarbetare i Bodens kommun får du gratis kaffe och te. 

På de flesta arbetsplatser finns dagstidning och frukt.

Som medarbetare i Bodens kommun är du försäkrad vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall via AFA och KPA-Liv.

Varje år avsätter arbetsgivaren pengar till din tjänstepension – vilket kan bli en viktig del i din framtida pension. Bodens kommun betalar in en pensionsavgift motsvarande 6 % av din inkomst till den pensionsförvaltare du valt.  

Dessutom avsätter arbetsgivaren 31,5% om du har en lön över 7,5 prisbasbelopp (AKAP-KR.). 

Möjlighet till högre pension via löneväxling – Som medarbetare har du möjlighet att växla en del av din lön genom ett bruttolöneavdrag till din tjänstepension.  

Vi är kommunens största arbetsgivare och du har stora möjligheter att utvecklas när du jobbar hos oss.

Vi är måna om din professionella utveckling och ger dig goda förutsättningar att stärka din kompetens.

Du som tillsvidareanställd medarbetare vid Socialförvaltningen har möjlighet att ansöka om att få studera med lön inom följande områden: 

 • studier till socionom. 
 • undersköterskor till sjuksköterska. 
 • sjuksköterskor till akademisk specialisttjänstgöring (specialistsjuksköterska).  
 • tillsvidareanställda vårdare/vårdbiträden-utbildning till undersköterska.  

För dig som medarbetare vid Arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen finns möjlighet att studera med lön inom följande områden: 

 • Utbildning till Barnskötare 
 • Utbildning till Resurspedagog 

Kommuner och Regioner har ett omställningsavtal vars syfte är att främja arbetstagares möjligheter till livslångt lärande och stärka arbetstagares ställning på arbetsmarknaden. 

Du kan ansöka om stöd från omställningsfonden för karriär och studierådgivning samt för att kompetensutveckla dig eller studera. 

Lediga jobb

Här hittar du våra jobbtitlar och här nedan ser du våra lediga tjänster.

 • Sjuksköterska till Hemsjukvården

  Som sjuksköterska i Hemsjukvården planerar och utför du medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser hos patient i ordinärt boende. Du ger även handledning och delegering till omvårdnadspersonal. Du förväntas kunna arbeta självständigt och i tvärprofessionellt samarbete med andra […]

 • Vikariat Socialsekreterare med inriktning familjerätt vid Team Familj

  Handläggning av ärenden inom det familjerättsliga området som vårdnads-, boende och umgängesutredningar, samarbetssamtal samt adoptionsutredningar. Denna tjänst kan komma att innefatta myndighetsberedskap.

 • Lärare i SO Stureskolan

  Vi söker dig som kan undervisa i so årskurs 7-9. Undervisning kommer att vara din huvudsakliga arbetsuppgift. Som lärare har du även rollen som kontaktlärare för en grupp elever och i den rollen skapar du de bästa förutsättningarna för att eleverna ska utvecklas, trivas och känna sig […]

 • Medarbetare till nattärende - tillsvidare samt sommarvikariat

  Vi söker en tillsvidaretjänst hos i huvudsak två nattärenden. Vi söker två sommarvikarier till två olika nattärenden. Det kan förekomma nattvak hos andra nattvaks ärenden eller någon natt i hemtjänstens nattpatrull. 1 tjänst är en tillsvidareanställning där du kommer variera […]

 • Specialpedagog till Björknäsgymnasiet

  Som specialpedagog hos oss jobbar du, med fokus på elevernas bästa, med att bygga upp strukturer för ökad måluppfyllelse tillsammans med undervisande lärare, rektor och enhetens elevhälsoteam. Arbetet innebär att stödja elever, handleda lärare i deras arbete samt stödja organisatoriska […]

 • Förskollärare Rörvikens förskola

  Vi söker Dig som vill arbeta som förskollärare eller barnskötare hos oss på Rörvikens förskola. Som förskollärare/barnskötare är du väl förtrogen med förskolans läroplan och ansvarar för att skapa en trygg och pedagogiskt utvecklande miljö för alla barn. Du skapar goda relationer […]

 • Personalsamordnare långvik till Kompetensförsörjningsenheten

  Personalsamordnaren har en arbetsgivarroll och ansvarar för den dagliga personalplaneringen och rekryteringen. Det innebär administration kring resursfördelning mellan olika verksamheter. Det innebär också daglig kontakt och samverkan med enhetschefer och baspersonal. Din huvudsakliga […]

 • Enhetschef semestervik till Boende och stöd

  Du som enhetschef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten för att nå uppsatta mål. Du ansvarar för budget, personal, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling. Tillsammans med medarbetarna arbetar du för kvalitetsutveckling med lagarna LSS, SOL och HSL som grund. Du ansvarar för att […]

 • Förvaltningsledare IT

  Rollen som Förvaltningsledare IT är en viktig roll för kommunens förvaltning och utveckling av den tekniska plattformen i kommunen. Du kommer att ansvara för ett antal förvaltningsobjekt i kommunens tekniska plattform. Som förvaltningsledare IT arbetar du med att se över och förbättra […]

 • Jourhem i Boden för barn & unga 0-18 år

  För att få ta uppdrag som jourhem krävs att familjen är godkänd som uppdragstagare för Bodens kommun efter genomförd utredning. Utredningen syftar till att synliggöra familjens styrkor och utvecklingsområden samt lämplighet att ta emot placerade barn och unga. Under utredningen inhämtas […]

 • Habiliteringspersonal natt till Skogsgläntan

  Tjänsten innebär arbete natt och då arbetar man i båda villorna genom att rondera ner speciella tider. I övrigt ingår sedvanliga arbetsuppgifter såsom tillsyn och hjälp till brukarna, diverse städarbete mm. Även dokumentation ingår i arbetet. Omvårdnadsarbete kan förekomma och […]

 • Verksamhetsutvecklare IT

  Rollen som verksamhetsutvecklare är en viktig pusselbit i kommunens arbete med digitalisering och utveckling med hjälp av IT. Du kommer att ingå i ett antal team kopplat till kommunens förvaltningsobjekt. Kärnan i teamen består av resurser som förvaltningsledare och förvaltningsledare IT. I […]

 • Kommunjurist

  Bodens kommun rekryterar en kommunjurist som kommer att bilda en juristfunktion tillsammans med den befintliga kommunjuristen. Arbetet som kommunjurist innebär att du samarbetar med många andra yrkeskompetenser som finns i kommunen. Du måste snabbt kunna sätta dig in i de mest skilda frågor […]

 • Resurs Fagernäs skola

  Som resurs arbetar du i huvudsak med enskild elev som är i behov av stöd. Uppdraget handlar bland annat om att stödja elevens sociala och allmänna utveckling, utvidga och fördjupa elevens kunskaper och erfarenheter. I uppdraget ingår det även att vara resurs i klass och på fritids och att […]

 • Trygghetsresurs Brönjaskolan

  Du kommer att arbeta tillsammans med vår trygghetssamordnare för att se till att våra elever trivs och känner trygghet på skolan. Din viktigaste arbetsuppgift är att vara en god förebild som är tillgänglig för och skapar goda samtal med våra ungdomar. Vi erbjuder dig en utvecklande […]

 • Stödpedagog

  I rollen som stödpedagog är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att ge stöd till elever som har olika former av anpassningar i sin undervisning. Tjänsternas omfattning är 50 %, omfattningen kan komma att öka vid behov.

 • Lärare Musik Svartbjörnsbyns skola

  Vi söker nu Dig som vill arbeta som lärare i musik på Svartbjörnsbyns skola F-6 i Bodens Kommun. Som lärare i musik kommer du ansvara över planera och genomföra musikundervisningen för elever i årskurs 4-6. Du dokumenterar i Bodens kommuns system IST. Tjänstens omfattning är 20 %, med […]

 • Förskollärare Kristallkulans förskola

  Som medarbetare hos oss ska Du självständigt och tillsammans med kollegor samt rektor arbeta med utveckling av förskolan utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med styrdokumenten som du kopplar till barns lärande och vår verksamhet genom ett tema-/projekterande […]

 • Kock till Lunda förskolekök

  Vi söker Dig som vill arbeta som kock hos oss i Lunda förskolekök. Hos oss arbetar du vardagar från kl. 07.00, tillsammans med en kollega. I arbetsuppgifterna ingår beredning av frukost, lunch och mellanmål för åtta portaler med måltider i förskolans restaurang. Ditt uppdrag är att […]

 • Personlig assistent till kvinnlig brukare med autism

  Kvinnan behöver stöd och hjälp med det mesta för att klara sin vardag. I arbetet ingår att bistå henne i hennes behov av stöd och hjälp under arbete och fritid, såsom personlig omvårdnad, träning, sysslor i hemmet, fritidsaktiviteter med mera.

 • Personlig assistent till rullstolsburen man

  Brukaren behöver stöd och hjälp för att klara sin vardag. I arbetet ingår att bistå honom i hans behov av stöd och hjälp under vardag och fritid, såsom personlig omvårdnad, förflyttningar, träning, sysslor i hemmet, fritidsaktiviteter med mera. Brukaren är helt adekvat men […]

 • Uppdrag som särskilt kvalificerad kontaktperson 25 – 50%

  Som SKKP har du funktionen av en vuxen person som är väletablerad i samhället som kan verka som förebild och stöd för en ungdom i riskzon. Den målgrupp som kan beviljas insatsen är barn och ungdomar som löper en förhöjd risk för missbruk eller kriminalitet på grund av egna problem, […]

 • Lärare textilslöjd Brönjaskolan

  Vi söker Dig som vill undervisa i textilslöjd i år 7-9. Undervisning kommer att vara din huvudsakliga arbetsuppgift. Du har även rollen som kontaktlärare för en grupp elever och i den rollen skapar du de bästa förutsättningarna för att eleverna ska utvecklas, trivas och känna sig trygga. […]

 • Socialsekreterare inriktning barn/unga 100%

  Varje kugge är lika viktig i våra hjul då vi arbetar med att utreda barn och ungas situation samt bevilja och följa upp olika former av stödinsatser. Uppgifterna är omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfulla. Vår egen handledare ger en trygg introduktion för dig som är ny […]

 • Personliga assistenter, timvikarier till man

  Brukaren behöver stöd och hjälp med det mesta för att klara sin vardag. I arbetet ingår att bistå honom i hans behov av stöd och hjälp med måltid, personlig omvårdnad, förflyttning. Det är schemalagd arbetstid, dag, kväll, helg och natt.

 • Personlig assistent, tillsvidareanställning

  Brukaren behöver stöd och hjälp med det mesta för att klara sin vardag. I arbetet ingår att bistå honom i hans behov av stöd och hjälp under vardag och fritid, såsom personlig omvårdnad, förflyttningar, träning, sysslor i hemmet, fritidsaktiviteter med mera. Det är schemalagd […]

 • Sommarvik, natt till Garnis korttidsboende och äldreboende

  Vård och omsorg av personer i behov av stöd och hjälp med exempelvis personlig hygien, av- och påklädning, aktivering och social dokumentation. Medicinska arbetsuppgifter kan förekomma och ges på delegation av medicinskt ansvarig personal efter genomgången internutbildning. Tjänsterna är […]

 • Arbetsterapeut till Garnis korttidsboende

  Du bidrar med din specifika kompetens för att öka individens självständighet och delaktighet i vardagliga aktiviteter. Arbetsuppgifterna är omväxlande och består bland annat av teamarbete, kognitiva bedömningar, rehabilitering, ADL, aktivitetsbedömningar, förskrivning, utprovning av […]

 • Timvikarier undersköterskor till Hemsjukvården

  Som undersköterska i Hemsjukvården kommer du att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunens hälso- och sjukvård. Arbetsuppgifterna utförs i ordinärt boende.

 • Socialsekreterare inriktning vuxna i familjer med beroende/ohälsa

  Arbetet består av planering, utredning, handläggning och dokumentation, beslutsfattande, uppföljning av insatser och annan myndighetsutövning. Uppgifterna är omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfulla. Teamets medarbetare är engagerade personer som drivs av att göra skillnad med […]

 • Timvikarier för jourpass till Boende och stöd

  Inom Boende och Stöd kan du arbeta som Aspirant, Habiliteringspersonal, Rehabiliteringspersonal eller Omsorgsassistent. Vi söker dig som förslagsvis studerar, är pensionär eller har annan sysselsättning och är intresserad av att arbeta jourpass hos oss. Jourpass är ofta längre arbetspass […]

 • Undersköterskor, vårdbiträden och aspiranter till Personalpoolen

  Till äldreboende/korttidsboende är det 5 tjänster för dag och kväll omfattning 100%. En tjänst till natten i Äldreboende omfattning ca 83%. Tjänsterna är tillsvidare. Inom Äldreboende arbetar du som undersköterska, vårdbiträde eller aspirant. Exempel på arbetsuppgifter är att […]

 • Sjuksköterskor timvikarier till Hemsjukvården

  Som sjuksköterska i Hemsjukvården planerar och utför du medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser hos patient i ordinärt boende. Du ger även handledning och delegering till omvårdnadspersonal. Du förväntas kunna arbeta självständigt och i tvärprofessionellt samarbete med andra […]

 • Timvikarier till vård och omsorg inom Socialförvaltningen

  Inom Boende och Stöd kan du arbeta som Habiliteringspersonal, Rehabiliteringspersonal, Omsorgsassistent eller Personlig assistent. Här kan dina brukare bestå av både äldre och yngre personer med funktionsvariationer. Beroende på vart du arbetar kan din arbetsplats vara i brukarens egna hem, […]

 • Sommarvikarier till Boende och stöd

  Inom Boende och Stöd kan du arbeta som Aspirant, Habiliteringspersonal, Rehabiliteringspersonal eller Omsorgsassistent. Här kan dina brukare bestå av både äldre och yngre personer med funktionsnedsättningar. Beroende på vart du arbetar kan din arbetsplats vara i brukarens egna hem, […]

 • Sommarvikarier till Äldreboende

  Inom Äldreboende arbetar du som Undersköterska eller Vårdbiträde. Exempel på arbetsuppgifter är att stötta brukaren med hygien, påklädning, iordningställa måltider och vård- och omsorgsuppgifter.

 • Sommarvikarier till Garnis Korttidsboende

  Inom Korttidsboende arbetar du som Undersköterska eller Vårdbiträde. Exempel på arbetsuppgifter är att stötta brukaren med hygien, påklädning, iordningställa måltider och vård- och omsorgsuppgifter samt arbetsuppgifter inom rehabilitering och växelvård.

 • Sommarvikarier till Personlig assistans

  I arbetet ingår att bistå brukaren i hens behov av stöd och hjälp under arbete och fritid, exempelvis med personlig omvårdnad, förflyttningar, träning, sysslor i hemmet, fritidsaktiviteter med mera.

 • Sommarvikarier till Hemtjänsten

  Inom Hemtjänsten kommer du som Undersköterska eller Vårdbiträde utföra vård- och omsorgsuppgifter i brukarens egna hem. Exempel på arbetsuppgifter är att stötta med dusch, påklädning, iordningställa måltider, bädda säng, städning, beställa varor och ledsagning. Vill du prova på […]