Jobba inom vård och omsorg

Jobba inom vård och omsorg

Att arbeta i Bodens kommun är att vara nära Bodensarnas föränderliga vardag. Detta innebär möjligheter och utmaningar där vägen fram kan vara mod att våga. Vi har en stark våga prova-kultur där stödet från kompetenta kollegor och chefer finns nära.

Socialförvaltningen

Socialförvaltningens uppgift är att ge stöd samt vård och omsorg till människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, eller av andra orsaker behöver hjälp och stöd.

Hemtjänsten

För att kunna bo kvar hemma kan individer behöva stöd och hjälp. Det kan innebära hjälp med serviceinsatser såsom inköp, städning och tvätt. Andra exempel kan vara stöd och hjälp med personlig hygien, läkemedel, ledsagning och tillsyn.

Trygghetsboende

Biståndsbedömt trygghetsboende är avsett för äldre, 65 år eller äldre, som främst behöver stöd och hjälp i boende och annan lättåtkomlig service. Dessutom finns ett behov av trygghet och gemenskap och ett vårdnadsbehov som är mindre än heldygnsvård. 

Korttidsboende

Garnis korttidsboende är ett boende för individer som tillfälligt behöver bo utanför sin hemmiljö. Korttidsvistelsens målsättning är att vara ett komplement till hemmet och erbjuda trygg omsorg i livets alla skeenden. Korttidsplats kan beviljas som växelvård i olika omfattning eller korttidsplats vid ex utskrivning från sjukhus där omfattande hemtjänstinsatser inte kan tillgodoses.

Äldreboende

När individer inte kan bo hemma längre kan man få beslut från biståndet om plats på äldreboende. På äldreboendet finns personal dygnet runt och ger individuellt stöd och hjälp med de insatser som individen inte klarar själv.

Boende och stöd

Här kan dina brukare bestå av både äldre och yngre personer med funktionsvariationer. Beroende på vart du arbetar kan din arbetsplats vara i brukarens egna hem, serviceboende, korttids/fritids eller ett gruppboende. Exempel på arbetsuppgifter är att stötta brukaren i deras vardagliga liv, fritid samt vård- och omsorgsuppgifter.

Personlig assistans

Personlig assistans är ett utformat stöd som ges i det dagliga livet av ett begränsat antal personer. I största möjliga utsträckning ska brukaren ha ett inflytande och medbestämmande över de insatser som ges.

15 000 i bonus

Du som väljer att jobba som semestervikarie på socialförvaltningen i Boden i sommar får 15 000 kr i bonus. Vi löser även så att det finns bostad att hyra samt transport till arbetsplatsen om bussen inte stannar direkt utanför. Vi vill att det ska vara enkelt för dig att komma till Boden och ha en fantastisk sommar under midnattssolen. Du kommer även få tillgång till cykel så att du kan upptäcka kommunen efter arbetstid. Och om du vill stanna? Då hjälper vi dig att lösa det också.

Utbildning är meriterande men inte avgörande, så skicka in din ansökan.

Upptäck vår arktiska livsstil

En sommar i Boden under midnattssolen erbjuder allt från festivaler till naturupplevelser. Läs om vad som händer just nu i vår evenemangskalender eller klicka runt på flyttatillboden.se

Jobba på Socialförvaltningen

Verksamheten är till största delen styrd av olika lagar som socialtjänst­lagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det betyder att alla insatser som ges till enskilda har ett beslut om vilken form av bistånd som ska ges. När en ansökan om bistånd behandlas ska alltid en individuell bedömning göras. Är den enskilde inte nöjd med beslutet går det som regel att överklaga beslutet till domstol. Ett bistånd kan ha många olika former, till exempel en plats på ett äldreboende eller gruppbostad, hjälp av hemtjänsten, stöd och hjälp till föräldrar, avlastning för anhöriga ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd), och personlig assistans.

Socialförvaltningen samverkar med en mängd olika aktörer som polisen, Region Norrbotten, olika ideella organisationer och brukarorganisationer. Inom kommunen samverkar förvaltningen främst med utbildningsförvalt­ningen och då är det kring barn och ungdomar.

Spela videoklipp

Lediga jobb

 • Arbetsterapeut Orangeriet

  Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla ett nytt samarbete och arbetssätt i Boden där individens förutsättningar att klara ett arbete kan prövas evidensbaserat. Vill du vara med och forma det arbetssättet tillsammans med andra duktiga kollegor i en kontext där tron på människors […]

 • Semestervik Enhetschef till Äldreboende

  Uppdraget innebär ytterst att du har ett ansvar för att säkerställa att brukarna får en god vård och omsorg. Arbetet innebär arbetsledning, budget-, verksamhet- och personalansvar.

 • Arbetsterapeut till Hemsjukvården

  I uppdraget ingår sedvanliga arbetsuppgifter för yrkesrollen såsom aktivitetsbedömningar, förskrivning och utprovning av hjälpmedel samt utbildning och handledning för vård- och hemtjänstpersonal. I Hemsjukvården jobbar du främst med brukare i ordinärt boende. Arbetet är främst inom […]

 • Sjuksköterska till Hemsjukvården

  Som sjuksköterska i Hemsjukvården planerar och utför du medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser hos patient i ordinärt boende. Du ger även handledning och delegering till omvårdnadspersonal. Du förväntas kunna arbeta självständigt och i tvärprofessionellt samarbete med andra […]

 • Socialsekreterare inriktning barn/unga 100%

  Varje kugge är lika viktig i våra hjul då vi arbetar med att utreda barn och ungas situation samt bevilja och följa upp olika former av stödinsatser. Uppgifterna är omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfulla. Vår egen handledare ger en trygg introduktion för dig som är ny […]

 • Arbetsterapeut till Garnis korttidsboende

  Du bidrar med din specifika kompetens för att öka individens självständighet och delaktighet i vardagliga aktiviteter. Arbetsuppgifterna är omväxlande och består bland annat av teamarbete, kognitiva bedömningar, rehabilitering, ADL, aktivitetsbedömningar, förskrivning, utprovning av […]

 • Timvikarier undersköterskor till Hemsjukvården

  Som undersköterska i Hemsjukvården kommer du att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunens hälso- och sjukvård. Arbetsuppgifterna utförs i ordinärt boende.

 • Undersköterskor, vårdbiträden och aspiranter till Personalpoolen

  Till äldreboende/korttidsboende är det 5 tjänster för dag och kväll omfattning 100%. En tjänst till natten i Äldreboende omfattning ca 83%. Tjänsterna är tillsvidare. Inom Äldreboende arbetar du som undersköterska, vårdbiträde eller aspirant. Exempel på arbetsuppgifter är att […]

 • Timvikarier till vård och omsorg inom Socialförvaltningen

  Inom Boende och Stöd kan du arbeta som Habiliteringspersonal, Rehabiliteringspersonal, Omsorgsassistent eller Personlig assistent. Här kan dina brukare bestå av både äldre och yngre personer med funktionsvariationer. Beroende på vart du arbetar kan din arbetsplats vara i brukarens egna hem, […]

 • Sommarvikarier till Boende och stöd

  Inom Boende och Stöd kan du arbeta som Aspirant, Habiliteringspersonal, Rehabiliteringspersonal eller Omsorgsassistent. Här kan dina brukare bestå av både äldre och yngre personer med funktionsnedsättningar. Beroende på vart du arbetar kan din arbetsplats vara i brukarens egna hem, […]

 • Sommarvikarier till Äldreboende

  Inom Äldreboende arbetar du som Undersköterska eller Vårdbiträde. Exempel på arbetsuppgifter är att stötta brukaren med hygien, påklädning, iordningställa måltider och vård- och omsorgsuppgifter.

 • Sommarvikarier till Garnis Korttidsboende

  Inom Korttidsboende arbetar du som Undersköterska eller Vårdbiträde. Exempel på arbetsuppgifter är att stötta brukaren med hygien, påklädning, iordningställa måltider och vård- och omsorgsuppgifter samt arbetsuppgifter inom rehabilitering och växelvård.

 • Sommarvikarier till Personlig assistans

  I arbetet ingår att bistå brukaren i hens behov av stöd och hjälp under arbete och fritid, exempelvis med personlig omvårdnad, förflyttningar, träning, sysslor i hemmet, fritidsaktiviteter med mera.

 • Sommarvikarier till Hemtjänsten

  Inom Hemtjänsten kommer du som Undersköterska eller Vårdbiträde utföra vård- och omsorgsuppgifter i brukarens egna hem. Exempel på arbetsuppgifter är att stötta med dusch, påklädning, iordningställa måltider, bädda säng, städning, beställa varor och ledsagning. Vill du prova på […]

Det här erbjuder vi

Som medarbetare i bodens kommun kommer du vara nära Bodensarnas föränderliga vardag. Vi erbjuder många olika jobb inom utmanande och spännande yrkesområden med varierade arbetsuppgifter som är samhällsviktiga, intressanta och utvecklande. Vi erbjuder också en stark våga prova-kultur där du får stort stöd från kollegor och chefer. Förutom viktiga och spännande arbetsuppgifter erbjuder vi även vissa förmåner.

I en del verksamheter finns möjlighet till flexibel arbetstid, även kallat flextid. Det innebär att du inom vissa ramar kan vara flexibel i hur du lägger din arbetstid i början och slutet av arbetsdagen.

Flera verksamheter har också sommararbetstid som innebär att du har kortare arbetsdagar maj–augusti, och lite längre dagar september–april.

Flexibel arbetstid och sommararbetstid underlättar föreningen av arbete, fritid och familjeliv.

Till och med det år du fyller 39 kvalificerar du dig för 25 betalda semesterdagar. Från och med det år du fyller 40 kvalificerar du dig för 31 betalda semesterdagar. Från och med det år du fyller 50 kvalificerar du dig för 32 betalda semesterdagar per år. Om du är timavlönad motsvarar din semesterersättning antal dagar utifrån din ålder. 

Om du har rätt till fler än 20 betalda semesterdagar under ett semesterår kan du spara de dagar som överstiger 20 till senare år. Du får ha upp till 30 semesterdagar sparade. Du kan också ansöka om ledigt för del av dag – så kallade semestertimmar – om du tjänar in fler än 25 semesterdagar.

Om du är månadsavlönad och tillsvidareanställd eller har en tidsbegränsad anställning som omfattar hela näst kommande semesterår, kan du ansöka om att växla ditt semesterdagstillägg till fler lediga dagar. Detta genererar 5 – 6 dagar per år beroende på ålder. 

Medarbetare som är anställda på BEA-avtalet eller PAN-avtalet omfattas inte av detta. 

Du får också en förmån som innebär att du fortsätter att tjäna in full semester även om du är sjukskriven eller föräldraledig på deltid, under förutsättning att du fortfarande jobbar minst 40 %. 
För dig som arbetar inom skola och har uppehålls- eller ferielön gäller särskilda bestämmelser för semester.

Om du har månadslön behåller du din lön under din semester och får dessutom semesterdagstillägg för varje ledig dag.   

Du har som medarbetare i enlighet med föräldraledighetslagen rätt att vara föräldraledig på hel eller deltid. Du har rätt att jobba deltid till och med att barnet är åtta år. I Bodens kommun har du möjlighet till förlängd partiell föräldraledighet max 25 % till dess att barnet är 12 år. Dock är föräldraledigheten för barn mellan 8 – 12 år inte pensionsgrundande. 

Om du som medarbetare är föräldraledig har du rätt till föräldrapenningtillägg om du varit anställd sammanhängande i minst 180 kalenderdagar. Föräldrapenningtillägget betalas ut i max 180 dagar. Tillägget betalas som längst till dess barnet är 24 månader. 

Om verksamheten tillåter har du möjlighet att lämna blod på betald arbetstid.   

Om du har en nära anhörig som går bort eller är svårt sjuk kan du ha rätt till viss betald ledighet enligt avtal. 

Om det är nödvändigt att besök sker på arbetstid har du rätt till besök på mödravårdscentral vid 2 tillfällen under en graviditet. 

Vid akut sjukdom eller olycksfall finns möjlighet att besöka läkare eller tandläkare vid förstagångsbesök. 

Bodens kommun har en företagshälsa som jobbar aktivt med hälsofrämjande insatser. 

Företagshälsan genomför förebyggande insatser till prioriterade grupper. 
Företagshälsan är dessutom ett stöd i kommunens arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete. 

Friskvårdstimme-Bodens kommun vill främja ett hållbart arbetsliv. Vi erbjuder en friskvårdstimme per vecka för egna friskvårdsaktiviteter om verksamheten tillåter. 

Friskvårdsbidrag-Som tillsvidareanställd har du möjlighet att få ett friskvårdsbidrag på 1500 kronor per år. Bidraget söker du via servicewebben och detta får användas enligt Skatteverkets regler för friskvårdsbidrag.  

Hälsoportal-alla månadsanställda medarbetare har tillgång till kommunens hälsoportal där det är gratis att boka in sig på olika hälsofrämjande aktiviteter. 

Träningskort-alla medarbetare kan lösa träningskort till rabatterat pris.

Arbetsmiljövecka-varje höst arrangeras en arbetsmiljövecka för kommunens medarbetare med olika föreläsare och en hel del fysiska aktiviteter. 

Terminalglasögon-som medarbetare i Bodens kommun får du hjälp med glasögon avsedda för terminalarbete om så behövs. 

Dina två första sjukveckor får du sjuklön enligt sjuklönelagen från din arbetsgivare, vilket motsvarar 80 % av din lön. 

Sjukdag 15–90 får du, utöver sjukpenning från Försäkringskassan, sjuklön på 10 % av den lön du går miste om från din arbetsgivare. Om din lön är högre än Försäkringskassans tak för sjukpenning betalar din arbetsgivare dessutom en extra utfyllnad på din lön. 

Sjuklönen om 10% kan betalas längst till och med kalenderdag 90 i sjukfrånvaron. From dag 91 kan detta ansökas hos AFA-försäkring. 

När du som medarbetare varit anställd i 25 år får du en gåva till ett värde av 15% av prisbasbeloppet samt middagsuppvaktning av Bodens kommun. 

Om du avslutar din anställning efter 10 år får du en minnesgåva till ett värde av 3% av prisbasbeloppet, efter 20 år är värdet 4,5%. 

Som medarbetare i Bodens kommun får du gratis kaffe och te. 

På de flesta arbetsplatser finns dagstidning och frukt.

Som medarbetare i Bodens kommun är du försäkrad vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall via AFA och KPA-Liv.

Varje år avsätter arbetsgivaren pengar till din tjänstepension – vilket kan bli en viktig del i din framtida pension. Bodens kommun betalar in en pensionsavgift motsvarande 6 % av din inkomst till den pensionsförvaltare du valt.  

Dessutom avsätter arbetsgivaren 31,5% om du har en lön över 7,5 prisbasbelopp (AKAP-KR.). 

Möjlighet till högre pension via löneväxling – Som medarbetare har du möjlighet att växla en del av din lön genom ett bruttolöneavdrag till din tjänstepension.  

Vi är kommunens största arbetsgivare och du har stora möjligheter att utvecklas när du jobbar hos oss.

Vi är måna om din professionella utveckling och ger dig goda förutsättningar att stärka din kompetens.

Du som tillsvidareanställd medarbetare vid Socialförvaltningen har möjlighet att ansöka om att få studera med lön inom följande områden: 

 • studier till socionom. 
 • undersköterskor till sjuksköterska. 
 • sjuksköterskor till akademisk specialisttjänstgöring (specialistsjuksköterska).  
 • tillsvidareanställda vårdare/vårdbiträden-utbildning till undersköterska.  

För dig som medarbetare vid Arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen finns möjlighet att studera med lön inom följande områden: 

 • Utbildning till Barnskötare 
 • Utbildning till Resurspedagog 

Kommuner och Regioner har ett omställningsavtal vars syfte är att främja arbetstagares möjligheter till livslångt lärande och stärka arbetstagares ställning på arbetsmarknaden. 

Du kan ansöka om stöd från omställningsfonden för karriär och studierådgivning samt för att kompetensutveckla dig eller studera. 

Kontakt