Skolskjuts

Lägg till i Mitt Boden Ta bort från Mitt Boden

Skolskjutsansökan behövs inte göras om skolskjutsen avser resa mellan folkbokföringsadress och anvisad skola (kommunal) på grund av att färdvägens längd överskrider avståndsgränserna (se nedan).

Skolskjutsansökan behövs göras inför varje läsår om behov av skolskjuts finns och avser resa på grund av växelvist boende, trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos elev, val av annan skola eller annan omständighet.

Normalt tar en ansökan ca 14 dagar. Ansök dock senast sista maj för garanterad handläggning innan höstterminens start.

Dina länkar

  • Ansökan om skolskjuts

Detta gäller för skolskjuts i grundskolan

Elever i kommunal grundskola har i vissa fall rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till anvisad skola och tillbaka.

Dessa kriterier måste uppfyllas:

  • Färdvägens längd måste överstiga:
  • F-klass – åk 3: minst 2 km
  • Åk 4-6: minst 3 km   
  • Åk 7-9: minst 5 km
  • Eleven ska gå i anvisad skola (Folkbokföringsadressen styr vilken den anvisade skolan är)
  • Eleven ska inte vistas på fritids de dagar hen åker skolskjuts

Elever som uppfyller kriterierna kan få skolskjuts med beställd skolbuss, lokaltrafik, Länstrafikens bussar eller taxi.

Om eleven blir beviljad skolbusskort ska det behållas till nästa läsår då det uppgraderas. Busskortet är en värdehandling och kostar 150 kr om det tappas bort. Se mer information nedan. Busskortet får endast användas av eleven själv på skoldagar  (ej lovdagar) till och från skolan.

Vid val av annan skola än den som är anvisad av kommunen kan eleven ha rätt till betald skolskjuts om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen

För barn i förskolan finns ingen lagreglerad skyldighet för kommunen att besörja skolskjuts men i Boden kommun har även barn i förskoleklass möjlighet till skolskjuts om regler för skolskjuts i övrigt uppfylls.

Elever som uppfyller kriterierna får skolskjuts endast till/från skolan, ej till/från fritidshem. Särskolan har dock andra regler, där eleven har möjlighet att få skolskjuts till/från fritidshem.

Detta gäller för skolskjuts i gymnasieskolan

Gymnasieelever får endast elevresor om avståndet mellan hem och skola är mer än 6 km och de studerar på heltid.

Eleven får endast elevresor från folkbokföringsadress (ej vid växelvist boende).

Gymnasieelever som går skola i Luleå kommun och är i behov av busskort ska ansöka i e-tjänst på Luleå kommuns hemsida.

Relaterat innehåll

Det finns tyvärr inga relaterade guider i nuläget.