Fagernäs skola

Lägg till i Mitt Boden Ta bort från Mitt Boden

Fagernäs skola är en grundskola med ca 160 elever från förskoleklass upp till år 6. Skolan, som byggdes 1953, ligger ungefär 2 km från Bodens centrum. 

 I huvudbyggnaden finns klassrum, grupprum, matsal, bibliotek, slöjdsalar, hemkunskap- och musiksal. I en fristående byggnad finns skolans idrottshall.

Skolan har tre fritidsavdelningar, Örtagården (F-1), Solgården (2-6) och Kryddgården.  

På vår stora fina skolgård finns fotbollsplan, klätterställning, gungor, linbana, labyrint samt stora fria ytor för lek. På vintern finns en spolad skridskoplan, uppdragna skidspår och naturligtvis härliga snökullar. I närområdet finns naturområden som lämpar sig för utflykter och friluftsliv året runt.

Kryddgården

I skolan finns en särskild undervisningsgrupp, Kryddgården, för elever inom autismspektrumtillstånd (AST) med 10 platser öppen att ansökas till från skolor i Bodens kommun.

Vår vision och profil

Vår vision på skolan är utgångspunkten för vart vi strävar med vårt dagliga arbete och utvecklingsinsatser. Vår vision gäller både personal och elever. På Fagernäs skola och fritidshem är vi utforskande, värdeskapande, interaktiva och fulla av framtidstro. Vi har tillit till oss själva och en hög kompetens att möta framtidens utmaningar.

För att närma oss vår vision så drivs allt utvecklingsarbete och verksamhet på skolan av våra ledord; Vi tänker – Vi provar – Vi skapar, vilket speglar vår övertygelse om att lärande sker genom att individen själv och tillsammans med andra utforskar sin omgivning och sitt inre (tankar och känslor) genom att använda sig av sina erfarenheter, information och upplevelser. Detta använder sedan eleven för att skapa sig en egen subjektiva förståelse av sammanhanget.

Prioriterade utvecklingsområden

För att utveckla undervisningen har vi sex stycken prioriterade utvecklingsområden på skolan och i fritidshemmet. Det långsiktiga arbetet med att implementera de olika perspektiven i undervisningen organiseras inför varje läsår, där läsårets arbete får ett visst fokus. Kortfattat är våra prioriterade utvecklingsområden följande: 

 • specialpedagogik för lärande 
 • entreprenöriellt/utforskande lärande
 • kunskapsområden 
 • förhållningssätt
 • digitalisering
 • ämnesrelaterade utvecklingsområden

Effekter av undervisningen

All undervisning på skola och fritidshem syftar till att nå de lärandemål inom skolan och fritidshemmet som beskrivs i våra styrdokument(LGR11). För att nå dessa anser vi att den karaktär på undervisningen som beskrivs nedan är nödvändiga för att eleverna ska nå sina kunskapsmål. Undervisningen strävar därför alltid efter att innehålla följande perspektiv: 

 • Eleverna får ökat intresse, lust och motivation att lära sig mer
 • Lärandet är begripligt och synligt för eleverna
 • Eleverna lär av och med varandra
 • Lärandet är inriktat på förståelse
 • Eleverna är aktiva i sitt lärande, och känner trygghet och gemenskap

Förhållningssätt

Det är många delar som är viktiga för att uppnå vår vision och de effekter vi tror leder till elevernas måluppfyllelse i lärandet. En särskilt viktig del är vårt förhållningssätt till lärande och utveckling. 

 • Vi är övertygade om att alla elever med rätt förutsättningar och stöd har förmågan att lära sig. Vår utgångspunkt är att forma undervisningen, fysiska lärmiljön och vårt bemötande utifrån elevernas behov och förutsättningar.
 • Vi har meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet som ledord i utformningen av undervisningen och genomförandet av lärsituationer.
 • Vi arbetar främjande genom att uppmärksamma elevernas ansträngning och beteende som främjar lärande.
 • Vi strävar efter goda relationer med eleverna genom medvetet relationsskapande och förmedlar en önskan om att eleverna ska lyckas, samt att lärare, elever och vårdnadshavare spelar på samma planhalva och strävar mot samma mål.
 • Vi lägger stor vikt vid vårt värdegrundsarbete, där vårt mål är att du som elev, varje dag, ska känna dig trygg på skolan och känna samhörighet med andra elever och vuxna både under skoltiden och fritidstiden.
Relaterat innehåll
Skolskjuts
Detta gäller för skolskjuts i grundskolan Elever i kommunal grundskola har i vissa fall rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till anvisad skola och tillbaka.…