Ansökan till förskola

Lägg till i Mitt Boden Ta bort från Mitt Boden

Alla sökande till förskolan behandlas likvärdigt utifrån de beslutade reglerna och riktlinjerna. Alla barn som har föräldrar som jobbar eller studerar har rätt att vara på förskola under den tid vårdnadshavaren jobbar eller reser till eller från jobbet, förutsatt att barnen har en placering. De som är barn till föräldralediga och arbetssökande har också möjlighet till plats i förskola och då är platsen 15h/vecka.

Dina länkar

 • Ansök om plats på förskolan
 • Bodens kommuns portal för skola och förskola
 • Ansökan om specialkost
 • Kostnader för förskola och fritidshem

Vad gäller vid ansökning till förskola

 • Bodens kommun garanterar plats vid förskola i kommunen förutsatt att ansökan om plats lämnas in senast fyra månader innan önskat datum för placering.

 • Vårdnadshavare har i normalfallet skyldighet att vara tillgänglig för verksamheten under inskolning i 10 dagar.

 • Avgift utgår enligt maxtaxan, även under inskolningsperioden.

 • För att ansökan ska behandlas krävs underskrift av båda vårdnadshavare med undantag för vårdnadshavare med ensam vårdnad.

 • Vårdnadshavare anger i ansökan, önskemål om förskola. Kommunens ambition i centrum och centrumnära områden är att barnet inte ska ha längre än ca 2 km radie till sin förskola. I mån av plats försöker kommunen tillgodose vårdnadshavares önskemål om placering, någon garanti lämnas dock ej.

 • Rektor beslutar om placeringen på förskolan, med målet, att uppnå väl sammansatta barngrupper.

 • Platserbjudande ges skriftligen, vårdnadshavare ska ha besvarat erbjudandet inom fem kalenderdagar. När vårdnadshavare tackar nej eller ej besvarar erbjudande på sitt förstahandsval stängs och avslutas ansökan. Det innebär att barnet ej längre står kvar i kön. Vårdnadshavarna ansöker på nytt om behov av förskola finns.

 • Barn har inte rätt till placering vid flera förskolor samtidigt. Endast en plats per barn godkänns oavsett huvudman och kommun.

 • När vårdnadshavare tackar nej till erbjudande eller ej besvarar erbjudande på förskolor som inte är förstahandsval stängs erbjudandet och barnet står kvar i kön. Nytt erbjudande med startdatum +4 månader från tidigare erbjudet startdatum skickas när barnet åter är aktuellt i kön.

 • Vid erbjudande om förskola som ej är förstahandsval kan vårdnadshavare välja att tacka ja och stå kvar i kön, det innebär att man köar vidare för omflytt till förstahandsval. Omflyttar sker årligen under augusti/september. 

Separerade vårdnadshavare med gemensam vårdnad

Vårdnadshavare, som har gemensam vårdnad men som är folkbokförda på olika adresser i Boden och där barnet bor ungefär lika mycket hos båda vårdnadshavarna, ska ha delad plats för barnet. Platsen kan endast vara vid samma förskola. Därmed är respektive vårdnadshavare ansvarig för sin del av platsen. Om en vårdnadshavare säger upp sin del av platsen debiteras den andre vårdnadshavaren för hela platsen. 

Vårdnadshavare med enskild vårdnad 

I familjer där endast en är vårdnadshavare, har vårdnadshavarens barn rätt till plats i förskola oberoende om sambo, make eller maka är föräldraledig eller arbetssökande. Barnets närvarotid utgår ifrån vårdnadshavarens arbetstid, studietid och restid. 

Relaterat innehåll
OB-barnomsorg
Anmälan om behov När du ska ansöka om plats vid Ob-omsorgen är det viktigt att du läst de riktlinjer som finns och att du gör en fullständig ansökan. Om ansökan inte är fullständig kan den inte han…