Välkommen till vuxenutbildningen i Boden

Välkommen till vuxenutbildningen i Boden

Att studera som vuxen är för många en ny start i livet. Du kanske vill slutföra din gymnasieutbildning, behöver lära dig grundläggande svenska eller karriärväxla. 

Vuxenutbildningen i Boden möter dig utifrån dina behov och förutsättningar. Alla, oavsett funktionsförmåga och bakgrund, har rätten att utbilda sig för att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet. 

Studieplatsen – Lärcentrum  

Lärcentrum i Boden ligger på Garnisonsgatan 21. Här kan du få extra stöd i dina studier utanför lektionstid, träffa dina klasskamrater och få råd och stöd via studie- och yrkesvägledning. 

På Lärcentrum har vi tentamenservice för dig som studerar på distans, mot universitet, högskola eller andra lärosäten i Sverige. Du bokar tentamen hos oss genom att mejla oss i god tid (minst 2 veckor i förväg) samt meddela detta till din utbildningssamordnare. Kontakta gärna oss om du har frågor eller funderingar. 

Nyheter

Svenska för invandrare (SFI)

SFI är en grundläggande utbildning i det svenska språket och vänder sig till dig som inte har svenska som modersmål. SFI består av tre studievägar och det är din tidigare utbildning som avgör vilken studieväg du går. 

När du har anmält att du vill börja studera på SFI kommer du att kallas till ett kartläggningssamtal. Efter kartläggningssamtalet får du information om vilken dag och tid du börjar. Ibland får du vänta några veckor innan du får börja. Det beror på att vi inte alltid har lediga platser. Väntetiden är inte längre än 3 månader. Du kan studera SFI på heltid, kvällstid eller distans.

Grundläggande vuxenutbildning

Behöver du komplettera din utbildning på grundläggande nivå? Här på Komvux, Lärcentrum finns möjligheten att repetera och läsa in grundskolans kurser. I samråd med yrkes- och studievägledare väljer du vilka kurser du ska studera och i vilken takt. Vid behov erbjuder vi också nivåtester.

Gymnasial vuxenutbildning

På Komvux, Lärcentrum kan du läsa en mängd gymnasiala kurser. Kanske saknar du någon kurs för att få en fullständig gymnasieexamen, eller vill bli behörig för att gå vidare till studier på högskola och/eller universitet och därför behöver komplettera med vissa kurser. Gymnasiekurser kan läsas som närstudier och på distans, hel- eller deltid och med flexibla start- och slutdatum. Vid behov erbjuder vi också nivåtester.

Yrkeshögskola

Yrkeshögskola (förkortat YH) är en mycket framgångsrik utbildningsform som ofta leder direkt till sysselsättning på arbetsmarknaden. YH-utbildningarna är skräddarsydda utifrån näringslivets behov, och många YH-studenter får jobb direkt efter examen. En YH-utbildning innehåller både, teori och praktik och ger CSN samt beviljas efter behovet på arbetsmarknad yrkeshogskolan.se

Anpassad utbildning

Anpassad utbildningen riktar sig mot personer som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada och som saknar utbildning från grund- eller gymnasiesärskolan eller grund- eller gymnasieskolan. Du kan välja att läsa kurser på grundläggande – och gymnasienivå. Intresseanmälan görs till en studie- och yrkesvägledare.

Skicka in din ansökan

Målen för kommunal vuxenutbildning (Komvux) är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Kommunerna har skyldighet att tillhandahålla kommunal vuxenutbildning.

Klagomålsrutiner

Har du klagomål på förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, gymnasieskolan eller vuxenutbildningen? Om vår verksamhet inte motsvarar dina förväntningar eller om du eller ditt barn är missnöjda med något, vill vi veta det. Det är viktigt för oss i vårt fortsatta förbättringsarbete. Vi arbetar ständigt med att utveckla våra verksamheter.

För att lämna klagomål, följ stegen nedan.

1. Kontakta förskolan/skolan i första hand
Har du klagomål på något i förskolan, fritidshemmet eller skolan bör du i första hand vända dig till personalen där. Kontakta exempelvis ansvarig förskollärare, lärare eller mentor. Tycker du inte att du får rätt hjälp eller gehör kan du istället vända dig till rektorn. Du kan också vända dig direkt till rektorn om du anser att problemet är allvarligt.

2. Kontakta rektor i andra hand
Om kontakten med personalen inte leder till att problemet löst sig vänder du dig till ansvarig rektor. Rektor ansvarar för och beslutar om frågor som rör förskolans/skolans dagliga verksamhet och inre organisation. Om du efter samtalet fortfarande är missnöjd kan du gå vidare till punkt 3.

3. Kontakta Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen i tredje hand
Om du framfört ditt klagomål till personalen och/ eller rektorn och du anser att problemet kvarstår kan du skicka in ett skriftligt klagomål till Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen. För att lämna dina synpunkter digitalt klickar du på länken längst ner på sidan. Du har givetvis rätt att lämna klagomål anonymt, men om du vill ha en personlig återkoppling på ditt ärende behöver du lämna namn och kontaktuppgifter. Har du inte har möjlighet att registrera dina klagomål digitalt går det bra att skicka dem med post till följande adress: Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen, 961 86 Boden

Vad händer efter du lämnat ett klagomål?
Vi kommer att kontakta dig gällande ditt klagomål inom 10 arbetsdagar. När ditt klagomålsärende avslutas får du ett skriftligt svar. Om du valt att vara anonym så utreds och dokumenteras klagomålet, men ingen återkoppling kommer att ske.

Tänk på att alla inkomna klagomål blir allmän handling. Det kan innebära att de som efterfrågar handlingen har rätt att läsa den och/eller få en kopia. Om handlingen innehåller känslig information kan hela eller delar av den sekretesskyddas om det finns stöd i offentlighets- och sekretesslagen. Behandling av personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen.

Om du inte är nöjd med huvudmannens hantering av ditt ärende kan du göra en anmälan till Skolinspektionen som har tillsynsansvar för skola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg, se vidare www.skolinspektionen.se.

Har du frågor om klagomålshanteringen?
Kontakta rektor alternativt Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen.

För att lämna ett klagomål till Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen via e-tjänsten, tryck här.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Alla studerande har rätt att lära och utvecklas i en trygg miljö och bemötas med respekt. Vuxenutbildningen och annan verksamhet som regleras i skollagen ska vara fri från kränkande behandling. Därför accepterar vi inte någon form av diskriminering eller kränkande behandling, såsom t ex mobbning, sexuella trakasserier, våld, hot eller rasism. Vår utgångspunkt är den enskildes upplevelse och att den som uppger att hen blivit kränkt eller diskriminerad alltid ska tas på allvar.  Skolans personal har skyldighet att omedelbart rapportera misstanke om diskriminering eller kränkande behandling till rektor.

Som studerande kan du alltid vända dig till din lärare, rektor eller annan personal på skolan för att få hjälp och stöd.

Vill du läsa vår plan mot diskriminering och kränkande behandling i sin helhet? Ladda ned den.

Vanliga frågor

Studietakt

Du kan själv välja att bara läsa en kurs eller flera. Du väljer själv om du vill läsa på deltid eller heltid.

  • Heltidsstudier 100% – 20 poäng per vecka
  • Deltid 75% – 15 poäng per vecka
  • Deltid 50% – 10 poäng per vecka

Studieekonomi

Om du har studiemedel från CSN eller ska söka, räkna ihop kursernas poäng och se till att det stämmer överens med antalet poäng som motsvarar den studietakt du valt.

Studiemedel söker du via CSN:s hemsida

Vuxenutbildningen rapporterar regelbundet till CSN alla elevers studieomfattning, studietid och resultat. Om du väljer bort en kurs, var uppmärksam så att studieomfattningen inte blir mindre än det du anmält till CSN, du kan då bli återbetalningsskyldig. Vid sjukdom är det viktigt att du läser på CSNs hemsida om hur du ska gå till väga.

OBS! Har du varit frånvarande i en kurs i mer än 3 veckor utan att ha meddelat giltig orsak blir du utskriven från kursen/utbildningen.

Betyg/intyg

  • Kursintyg/betyg

Ett kursintyg beställer du via ansökningssidan under ”min sida”. Levereras inom ca 1 vecka.Betyg kan du även beställa via e-tjänster.

  • examensbevis/slutbetyg

Examensbevis/slutbetyg beställs via studie- och yrkesvägledare. Boka tid, ring under telefontider eller kom på drop in.

Det råder idag stor brist på gymnasial yrkesutbildade på arbetsmarknaden. Den kommunala vuxenutbildningen har många möjligheter att bidra till att lösa denna kompetensbrist.

Via den kommunala vuxenutbildningen kan personer läsa enstaka kurser eller sammanhållna yrkesutbildningar. Det ger möjlighet till yrkesväxling eller att komplettera sin kompetens inom något specifikt ämne. Har du som arbetsgivare personal som behöver kompetenshöjande insatser kan den kommunala vuxenutbildningen vara en möjlig väg. Till exempel inom ekonomi, redovisning, digital kompetens och administration finns ett stort utbud av nationella kurser som via vuxenutbildningen kan påbörjas nästan när som helst under året. Kurserna läses på distans och studietiden anpassas efter elevens förutsättningar. Kurser och utbildningar via den kommunala vuxenutbildningen är kostnadsfria, men kostnader kan tillkomma för eleven för exempelvis kurslitteratur. 

Vuxenutbildningen kan även erbjuda mer praktiska kurser inom många yrkesområden. Svets, el, VVS, bygg och anläggning och restaurang är några av de yrkesområden där vuxenutbildningen redan idag erbjuder sammanhållna utbildningar men även enstaka kurser. En lista över aktuella yrkesutbildningar hittar du här. (Länk till sidan) Arbete pågår ständigt med att ta fram nya utbildningar inom fler yrkesområden. Har du idéer och tankar om kurser och utbildningar som du önskar att dina medarbetare får ta del av? Kontakta då oss på vuxenutbildningen så kan vi berätta mer om vilka möjligheter vi kan erbjuda. 

Ladda ned listan över de nationella yrkeskurser som finns inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen.

Ansökan

Målen för kommunal vuxenutbildning (Komvux) är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Kommunerna har skyldighet att tillhandahålla kommunal vuxenutbildning.

Utbildningsadministrationen

Studie- och yrkesvägledning

Har du funderingar kring studier eller vill du yrkesväxla?  I ett samtal med en studie och yrkesvägledare kan du få mer kunskap om vilka alternativ som finns kring studier och yrkesval utifrån dina önskemål. Du kan få information om olika utbildningar och vilka antagnings- och behörighetskrav som finns och du kan också få veta mer om studiemedel eller komplettering av betyg. 

Du når våra studie- och yrkesvägledare via telefon och mejl. 

Telefontider: 

Måndagar 13:00 – 16:00

Onsdagar 13:00 – 16:00

Torsdagar 09:00 – 12:00

Drop-in för besök:

Onsdagar 10:00 – 12:00 

Onsdagar 13:00 – 15:00

Telefonnummer: 0921-782 99
Mejl: studievagledare@boden.se

Boka en tid hos oss

Om du har Bank-id kan du boka en tid hos oss via e-tjänster. Om du inte har Bank-id kan du ringa in till oss så hjälper vi dig att boka in en tid.

Inför ditt besök

  • Har du inte tidigare studerat i Boden är det viktigt att du tar med dina betyg.
  • Skriv gärna ner tankar, funderingar och frågor som du har.