Här kan du lära dig mer om

Unbyn

I Boden lever vi närhetsliv. Med det menar vi det liv där du har nära till allt som är viktigt och lite till – barnens aktiviteter, ditt jobb, skolor, kulturevenemang, attraktiva hustomter, shopping och naturnära upplevelser.

Lägg till i Mitt Boden Ta bort från Mitt Boden

Unbyn är en by med gamla anor som ligger vackert belägen invid Luleälven, sexton kilometer söder om Boden. Med sitt öppna odlingslandskap, välbevarade bebyggelse, hästgårdar och flera aktiva jord- och skogsbruk förkroppsligar byn arvet från det kustnära jordbruket. Bebyggelsen är fördelad på ”terrasser” ner mot älven och utmärks av Norrbottensgårdar, bagarstugor, ladugårdar, uthus och bodar. Det natursköna läget har under de senaste decennierna lockat hit barnfamiljer vilket medfört bebyggelse med modernare småhus. Utöver lantlig charm erbjuder Unbyn viss samhällsservice, förskola och grundskola (F-6), bussförbindelse och ett aktivt föreningsliv. När boende beskriver byn framhålls ofta skönhetsvärdet och friheten i att leva lantligt med närhet till arbetsplatser och utbud i Boden och Luleå. ”Jag spänner på mig skidorna utanför dörren och sen far jag!”

Centrum

16 Kilometer

Apotek

16 Kilometer

Hälsocentral

16 Kilometer

Mataffär

15 Kilometer

Sjukhus

34 Kilometer

Skola

1 Kilometer

Förskola

0 Kilometer
  • 1. Natur och kultur Unbyns odlingslandskap och traditionella bebyggelse är av kulturhistoriskt riksintresse. I omgivningarna finns dessutom gammelskog, goda fiskemöjligheter och ett samlingsställe för tranor som har stor dragningskraft på ornitologer. Vintertid erbjuds välpreparerade skoterleder och en skoterstuga som är öppen för allmänheten. Viken mellan Norribyn och Skataberget används vintertid för skridskoåkning.

    I byn finns också ett elljusspår (med skidspår vintertid), fotbollsplan och badplats med grillplatser och vindskydd. Vid älven ligger en ångbåtsbrygga som nyligen renoverats och försetts med båtplatser för besökande. Byamännen, som svarat för upprustningen, har också anlagt en naturstig från båtbryggan till badplatsen. Nordväst om byn ligger Blybergets naturreservat. Området är varierat och artrikt med både hällmarkstallskog, klapperstensfält, lövrika sumpskogar och urskogsartad barrblandskog.
  • 2. Förskola och grundskola (F-6) Mitt i byn, i den äldre delen Söribyn, ligger byns skola med tillhörande fritids. Skolan har idrottshall, slöjd- och musiksal och maten tillreds i eget kök. Förskolan återfinns i den nyare delen av byn, Brinjan, och har också eget tillagningskök.
  • 3. Unbyn/Avan Servicepunkt och bussförbindelser Servicepunkten utgör Medborgarkontorets förlängda arm i glesbygden och ger grundläggande samhällsservice för både boende, föreningar och företag. Kontoret erbjuder bland annat tjänster som Samlad matleverans (Ica Maxi), öppen förskola och Postnords paketbox, bokningsbara föreningslokaler och kontorsplatser. Verksamheten drivs av Unbyn/Avans Servicepunkt ekonomiska förening, UNEK, som arbetar för bygdens utveckling.

    Genom byn passerar busslinje 29 med hållplatser längs med Unbyvägen. Turerna är förlagda till morgon och eftermiddag/kväll vilket gör det möjligt att arbetspendla till Boden och Luleå.
  • 4. Aktivt föreningsliv I byn finns en byautvecklingsgrupp, en skoter- och fritidsförening samt en idrottsförening, UIF. En viktig mötesplats är samlingslokalen Gymnastiken, som används för både privata och allmänna ändamål. UIF inriktar sig främst på fotboll (både dam – och herrfotboll) och skidträning. Den stora fotbollsplanen, ”Sporn”, som ligger vid älven, utgör också samlingsplats vid högtider som Valborg och midsommar. UIF har ett gott samarbete med närliggande byn Avan, där fler idrottsformer erbjuds, som basket och hockeyträning. I närområdet finns också en dirtbikebana.
  • 5. Rutt 616 Rutt 616 är en sträcka längs väg 616 som omfattar delen mellan västra Gäddvik (Luleå kommun) och Rödberget (Bodens kommun). I det natursköna och kulturhistoriskt intressanta landskapet finns många småföretagare, och i projektform har den ekonomiska föreningen Rutt 616 verkat för att stärka och synliggöra bygden och dess verksamheter. Längs sträckan finns också flera naturreservat, som Blyberget i Unbyn. Väg 616 byggdes ursprungligen för brukens behov under tidigt 1800-tal och har i stort behållit den sträckning som avbildas på 1894 års karta.

Om området

I Unbyn finns många lämningar kvar från 1600-talets mitt, framför allt i form av boplatser och husgrunder. Under 1800-och 1900-talet utvecklades jordbruket snabbt. Genom skiftesreformer och mekanisering effektiveserades odlingen och kunde bedrivas i större skala. Genom att en lantbruksskola etablerades i Avan fick Unbyns utvecklingen snabbt ta del av nya idéer och metoder.

Historien går att avläsa i både landskap och byggnader. De äldre husen (både par- och enkelstugor) är byggda i timmer, är långsmala med markerade knutar, låg takvinkel och med olika former på fönstren i botten – och vindsplan. De mindre husen av egnahem från tidigt 1900-tal är mer kompakta, har högre takvinkel och ofta takkupa.  Den äldsta delen av byn har karaktär av radby. I landskapet finns lador och diken, och odlingsmarken är insprängd mellan bydelar och gårdar.

Fram till 1970-talet var Unbyn en utpräglad jordbruksbygd. Med ökad efterfrågan på lantliga bostäder tillkom villaområdet Brinjan som framför allt lockade nya barnfamiljer att flytta in.

Idag finns planer på att utöka antalet villatomter i naturnära lägen.

Finns I området

Fiber / Länstrafik / Tankstation / ÅVS / Badplats / Skoterspår / Bokbuss

För Google Street view, dra och placera den gula gubben på kartan.

Förskolor i närheten

Skolor i närheten

Föreningsliv i området