Gunnarsbyn/Sörbyn
Fornlämningar i form av gamla bosättningar visar att Råne älvdalsbygden varit bebodd under mycket lång tid. Sitt namn har Gunnarsbyn fått från en av de två gårdar som byn bestod av i mitten av 1600-ta…
Unbyn
I Unbyn finns många lämningar kvar från 1600-talets mitt, framför allt i form av boplatser och husgrunder. Under 1800-och 1900-talet utvecklades jordbruket snabbt. Genom skiftesreformer och mekaniseri…
Vittjärv
Namnet Vittjärv kommer från den närliggande sjön Vittjärvsträsket. Ordet är en flerspråkig konstruktion bestående av tornedalsfinskans vitta (ris), finskans järvi (sjö) och svenskans träsk (sjö). Stra…
Heden
Heden är en av de äldsta byarna i Luleå socken och bär tydliga spår från viktiga skeden i Norrbottens historia. I trakten har tidiga fynd gjorts som vittnar om handelsutbyte med södra Sverige under yn…
Hamptjärnmoran
En dramatisk kontrast till områdets lugn och lantliga charm är ett flera decennier gammalt brott som 1979 förde upp Hamptjärnsmoran på nyhetssidorna. Ett trippelmord ägde rum på en gård i området natt…
Trångfors
Namnet Trångfors kommer från "Trångforsen", som fram till 1960-talets vattenreglering utgjorde en levande del av den närbelägna Luleälven. På så vis förkroppsligar området ett fenomen som försvunnit o…
Torpgärdan
Under 1800-talet utgjordes Torpgärdan av så kallad inägomark, det vill säga åker och äng som inhägnats med gärdesgård för att hålla betesdjuren borta. Betet skedde i stället i utmarkerna, där byborna …
Södra Svartbyn
Svartbyn omnämns i 1543 års jordebok som en av flera byar inom Överluleå socken. Vid denna tid utgjordes byn av ett fåtal gårdar utspridda längs Svartbyträsket. Med stadens expansion under 1960- och 7…
Norra Svartbyn
Svartbyn nämns tidigast i 1543 års jordebok som en av flera byar inom Överluleå socken. Byn bestod vid denna tid av en serie gårdar invid Svartbyträsket. Med rötterna i ett förmodernt agrart samhälle …
Sävast
Första gången Sävast omnämns i skriftliga källor är 1486 och då i formen Sefastaby. Namnet har getts flera förklaringar genom tiderna, varav en går ut på att vikingen Säve bosatte sig i området, en an…
Sveafältet/Lundagård
Sveafältet var en gång Kronans gamla hästhage som sträckte sig från dagens Drottninggatan till Coop Svea. Idag är det mer oklart hur området är avgränsat, och boende och Trafikverket kan här ha lite o…
Prästholmen
Prästholmens speglar viktiga skeenden i Bodens historia. Stationshuset, som byggdes 1893, är byggt i nationalromantisk stil och är märkt som byggnadsminne. Med sin skönhet och pondus minner byggnaden …
Skogså
I slutet av 1800-talet fanns i byn ett vattendrivet sågverk, kvarn, mejeri och en herrgård. Tongivande verksamhet idag utgörs av Skogså Aktivitetscentrum som 2017 nominerades till Årets landsbygdsföre…
Norriån
De första nybyggarna i området var jägare och fiskare som under 1700-talet sökte sig till stranden av Grundträsket. De näringar som växte fram och som länge präglade bygden var skogsbruk, renskötsel o…
Harads
Harads nämns i skriftliga källor från 1500-talet och bestod då av en samling gårdar invid Luleälven. Jord- och skogsbruk samt fiske utgjorde bärande näringar. Särskilt laxfisket intog en viktig s…
Sanden
Sanden bestod under 1800-talet av jordbruksmark och skog. I slutet av 1800-talet drogs Malmbanan och Stambanan fram i närområdet. Kring sekelskiftet 1900 anlades i samband med byggnationen av Bodens g…
Södra och Norra Bredåker
Bredåkers rötter ringlar sig långt tillbaka men de tidigaste skriftliga källorna härrör från 1500-talet. Själva namnet Bredåker är inte helt klarlagt men kan anspela på platsens karaktär med bred…
Mockträsk
I Mockträsk finns lämningar från tidiga bosättningar, som bränngropar från vikingatiden. Den moderna historien tar sin början med de nybyggarfamiljer som anlände till platsen på 1760-talet. Under…
Bodträskfors
Bodträskfors har fått sitt namn efter Bodträskån, som med sitt flöde och sin vattensåg (etablerad 1845) var en nyckelfaktor för den framväxande träindustrin. Genom krafter som baron Samuel Gustav Herm…
Sandträsk
Sandträsk etablerades som by under slutet av 1700-talet och bestod då av ett fåtal små gårdar. Under 1800-talet, då Malmbanan mellan Boden och Gällivare byggdes blev byn strategiskt intressant. För at…
Svartlå
Namnet Svartlå är fornnordiskt och betyder ”svart strandformation”. Trakten har troligen befolkats sedan 1300-talet, även om spår efter mänsklig närvaro går tillbaka till stenåldern. De tidigaste skri…
Erikslund & Fagernäs
Erikslund började bebyggas i början av 1900-talet utmed gamla landsvägen till Svartbyn (nuvarande Svartbyvägen). Den äldsta bebyggelsen är från 1930-talet. I Fagernäs uppfördes hus redan på 1920-talet…
Centrum
Namnet Boden lär härstamma från ordet bod, avseende fäbod eller fiskebod. Staden växte fram som kyrkby under början av 1800-talet, för att växa i olika steg genom satsningar på järnväg, försvar och sj…
Buddbyn
Byn har under tidigare sekler gått under namnen Boddebyn, Buddebyn och Boddeby. Enligt ortnamnsforskare Gunnar Pellijeff kan namnet härstamma från Buddbyn i Dannemora socken i Uppland, …
Bränslan
Boden är norra Sveriges hästtätaste kommun och här finns också landets nordligaste travbana. Hästnäringen, med sina rötter i kavalleriet och i de omfattande byggnationer som skapade forten, är idag et…
Brännberg
Brännbergs tidiga utveckling skedde genom de så kallade kolonaten. Dessa var ett sätt för staten att motverka emigration och stimulera kolonisationen av Norrbotten. Kolonisterna erbjöds en bostad och …
Bodsvedjan
Gatunamnen i Bodsvedjan avslöjar områdets historia med namn som Kavallerivägen och Artillerivägen. Bostadsområdet etablerades på mark som tidigare utgjorde Försvarets kasernområde med stallar och maga…
Bodforsen
Bodforsen utgjordes tidigare av ängs- och åkermark, som började bebyggas under 1960-talet. Radhusområdet tillkom under 1980-talet och det fanns då planer för hur området skulle utvecklas. Bland annat …
Björkelund
Björkelund var från början inägomark med ett antal gårdar. Under 1900-talets första hälft utvecklades området i takt med att järnvägen anlades och staden expanderade. Området befanns intressant då det…
Alträsk
Byns historia spänner över flera tusen år. Arkeologiska utgrävningar berättar att människor sökte sig hit redan för 7000 år sedan. Som på flera håll i Norrland flyttade fattiga och jordlösa familjer h…
Svartbjörnsbyn
Svartbjörnsbyn har gamla anor och är en av de byar vars betesmark en gång utgjorde Bodens ursprungliga byggplats. Den äldsta bebyggelsen lär stamma från 1100-talet. Byns namn ska enligt en legend ha k…